Petycja w sprawie zmiany lokalizacji cmentarza dla małych zwierząt w Krakowie-Olszanicy

Cmentarz na bagnie

Tytuł tej petycji to cytat z wypowiedzi radnego Andrzeja Hawranka wygłoszonej w trakcie 50-tego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa z dnia 06.02.2018, dotyczącego m.in. budowy cmentarza dla zwierząt  na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ulicy Powstania Styczniowego w Krakowie. Te trzy krótkie słowa w zwięzły, zrozumiały i łatwy do wyobrażenia dla każdego sposób oddają istotę katastrofy ekologicznej, którą miastu i jego mieszkańcom organizuje Uniwersytet Rolniczy przy pomocy pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska.               

Pan Andrzej Hawranek w czasie ww. posiedzenia zwrócił uwagę na bardzo istotny aspekt inwestycji, którego inwestor i urzędnicy miejscy zdają się kompletnie nie dostrzegać i nie brać pod uwagę: w polskim porządku prawnym ciągle obowiązuje Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ustawa co prawda nie wymienia wprost cmentarzy dla zwierząt, ale także ich nie wyklucza, a to nie oznacza, że ich nie dotyczy.

Natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku także obowiązujące do dnia dzisiejszego określa jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie pod cmentarze: Przed zatwierdzeniem lokalizacji cmentarza należy zbadać grunty do głębokości poziomu wody gruntowej – lecz nie płyciej niż do 2,5 metra od powierzchni terenu, określając ich rodzaj, strukturę, zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości, (….). Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych (..) oraz studzien, źródeł i strumieni powinna wynosić co najmniej 150 metrów. (…) Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych , służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej wodę do picia i potrzeb gospodarczych nie może być mniejsza niż 500 metrów. (…) Na terenie cmentarza zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej niż 2,5 metra poniżej powierzchni terenu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom wody (..) Grunt cmentarza powinien być możliwie przepuszczalny i bez zawartości węglanu wapnia. Miejsce na cmentarz powinno być (..) tak wybrane, aby najczęściej spotykane w tym miejscu wiatry wiały od terenów mieszkaniowych w kierunku cmentarza.”               

Żaden z zacytowanych powyżej paragrafów rozporządzenia nie został spełniony w przedmiotowym przypadku:

 1. Domy mieszkalne usytuowane są w odległości zaledwie 50 – 70 metrów od granicy cmentarza;
 2. W odległości mniejszej niż 150 metrów zlokalizowane są ujęcia wody pitnej i używanej do potrzeb gospodarczych;
 3.  Grunt na terenie przewidzianym pod budowę cmentarza w większości jest nieprzepuszczalny i wykazuje zawartość węglanu wapnia;
 4. Spływ wód z terenu cmentarza w kierunku zabudowań i potoku Olszanickiego, wysoki poziom wód gruntowych (już od poziomu 0,4 metra);
 5. Wiatry na tym terenie wieją od strony zachodniej i północno-zachodniej, a więc od strony planowanego cmentarza w kierunku zabudowań i miasta. 

Wszystkie istoty żywe zbudowane są z takich samych pierwiastków, komórek i tkanek, a szczątki zwierzęce podlegają dokładnie tym samym procesom rozkładu co i ludzkie. Żyjemy w XXI wieku i na świecie problem grzebania zwierząt rozwiązywany jest za pomocą procesu już nawet nie spalania, ale spopielania zwłok. Uniwersytet Rolniczy za zgodą UMK oraz przy użyciu publicznych pieniędzy (jest wszak uczelnią publiczną) proponuje nam: umieszczanie zwłok w papierowych lub jutowych workach, wrzucanie ich do dołów wykopanych w podmokłym, nieprzepuszczalnym gruncie i zasypywanie wapnem, czyli technologię opracowaną w trakcie średniowiecznych plag dżumy i cholery, a później wykorzystywaną przez nazistów w procesie ostatecznego rozwiązywania kwestii żydowskiej.

Nie wymaga to chyba komentarza. Podkreślić należy, że nie będzie możliwe stwierdzenie na co zwierzęta przekazywane do grzebania chorowały i na co zmarły, a pozostawienie szczątków w takich warunkach doprowadzi do przenikania substancji pochodzących z rozkładu do wód gruntowych (w efekcie zaś do ich skażenia) przeciekających do potoku Olszanickiego płynącego w odległości około 10 metrów od 5 500 planowanych kwater zasypanych wapnem. Potok wpływa zaś do Rudawy zasilającej ujęcia wody pitnej dla wszystkich mieszkańców Krakowa (radnych i urzędników UMK także).                 

Powyższe merytoryczne argumenty są niezmiennie od ponad 2 lat kierowane przez mieszkańców w stronę decydentów – bezskuteczne – procedura trwa.

Opinie dotyczące tej inwestycji [1], [2] mogą być  wydane w oparciu o bardzo powierzchowny, błędny oraz wręcz zakłamujący rzeczywiste walory przyrodnicze terenu raport środowiskowy, który przygotował Uniwerystet Rolniczy !               

Treść raportu jest bardzo powierzchowna, nie spełnia reguł rzetelności opracowań środowiskowych, m.in. odnośnie inwentaryzowania wartości przyrodniczych i nie zawiera pełnego opisu elementów środowiskowych (przyrodniczych – w tym podlegających ochronie prawnej – znajdujących się na przedmiotowym terenie). Zawiera natomiast rażące braki w zakresie analizy przepisów prawa m.in. dotyczących ochrony przyrody, które mają zastosowanie w stosunku do przedmiotowego terenu.               

W związku z powyższym taka dokumentacja nie może stanowić podstawy do dalszego prowadzenia postępowania, a w szczególności jest niewystarczająca do wydania decyzji w przedmiotowym postępowaniu.                                    

Budowa cmentarza dla zwierząt we wskazanej lokalizacji doprowadzi do zniszczenia podmokłej łąki, która powinna stać się użytkiem ekologicznym lub terenem chronionym. Inwestycja ta jest dewastacją resztek środowiska naturalnego w ogromnie zanieczyszczonym Krakowie: działki pod cmentarz dla zwierząt znajdują się w strefie korytarza ekologicznego, ostatniego korytarza umożliwiającego migrację zwierząt na linii północ-południe, korytarza przewietrzania miasta Krakowa, w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowgo. Duża częśc tego obszaru posiada wysokie walory przyrodnicze z występującymi siedliskami chronionymi, w tym z roślinnością wodną i bagienną oraz łąk i pastwisk [6].  Biorąc pod uwagę charakter gruntów,  w których grzebane będą zwłoki, wysoki poziom wód gruntowych (już od 40 cm) oraz ich spływ w kierunku północno-wschodnim (w stronę potoku Olszanickiego i domów) oraz kierunek wiatrów -  realizacja inwestycji może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.               

Apelujemy do Państwa poczucia odpowiedzialności za mieszkańców Krakowa, ich zdrowie i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń. Niech zaprząta nas dobro wspólne, a nie to czy inwestor już się zraził do forsowanej przez siebie lokalizacji, czy też jeszcze próbuje zrealizować swój cel biznesowy za wszelką cenę i po trupach.   

Żyjecie Państwo w tym samym środowisku co my, pijecie tę samą wodę i oddychacie tym samym powietrzem. Wszystko to, co zostało przedstawione powyżej dotyczy w tym samym stopniu Państwa dzieci jak i naszych  - jeśli już nie możemy przygotować dla nich lepszego świata niż ten, w którym sami żyjemy, to przynajmniej zróbmy wszystko by nie był on gorszy.                              

Nie zgadzając się na aktualną lokalizację cmentarza przy ul. Powstania Styczniowego mieszkańcy sami zaproponowali  inną działkę w Olszanicy, zlokalizowaną dalej na północ, za torami kolejowymi, na wzgórzu, daleko od potoku Olszanickiego. Nie znajduje się też ona w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego [7]. W tej lokalizacji wszyscy chętni, my również, mogliby godnie i bez obawy o katastrofę ekologiczną pożegnać swoich pupili.               

Nasze działania w sprawie zmiany lokalizacji cmentarza znalazły zrozumienie i poparcie wyrażone w stanowiskach: Rady Dzielnicy VII [3], Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego [4], Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska [5] i wielu mieszkańców Krakowa.  

W związku z tym domagamy się podjęcia następujących działań:  

Prezydent Miasta Krakowa:

 1. Rezygnacji z planów budowy cmentarza dla zwierząt w Olszanicy przy ul. Powstania Styczniowego.
 2. Wykupu dzialek nr 120/1 i 120/2 obręb 53. przez Urząd Miasta Krakowa. Istniejące uwarunkowania przyrodnicze sprawiają, że teren planowanego cmentarza dla zwierząt, jako element korytarza ekologicznego (trasy migracji) oraz siedlisko i ostoja chronionych gatunków – winien być pozostawiony do pełnienia funkcji przyrodniczych bez zmian lub w formie użytku ekologicznego.          

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego:

 1. Rezygnacji z planów budowy cmentarza dla zwierząt w Olszanicy przy ul. Powstania Styczniowego, którego lokalizacja została wybrana bez żadnych konsultacji i stała się przedmiotem działań Uniwersytetu Rolniczego w związku z podpisaną umową z Urzędem Miasta Krakowa w lutym 2016 roku.
 2. Poważnego rozważenia możliwości realizacji tej inwestycji w lokalizacji zapronowanej przez mieszkańców Olszanicy (działka 145/1, obr.50, położona też w Olszanicy).
 3. Dotrzymania obietnicy odstąpienia od realizacji inwestycji w razie protestów mieszkańców.

Rada Miasta Krakowa:

 1. Ustanowienia użytku ekologicznego chroniącego te działki (120/1 i 120/2) – będącego naturalnym przedłużeniem utworzonego w maju 2018 - użytku ekologicznego Dolina Potoku Olszanickiego-Łąki Olszanickie.  

[1] http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/krakow-cmentarz-dla-zwierzat-w-olszanicy-ma-juz-pozytywna-opinie-sanepidu,13217825/

[2] http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/jest-pozytywna-opinia-sanepidu-ws-budowy-grzebowiska-dla-zwierzat-w-olszanicy/

[3] https://drive.google.com/open?id=0B3jDRH05IEnAUHVBd0s0Q2ItM1Bfd3B6TUE2M3I3dWRrY3dv 

Uchwała nr XLIV/383/2018 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec - uchwała, którą Rada Dzielnicy VII jednogłośnie, poparła starania mieszkańców o zmianę lokalizacji cmentarza

[4] https://drive.google.com/open?id=1W6qK-FmtzKvUr_dc4A_qh9LOTlSFkwEG Sprzeciw Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w stosunku co do lokalizacji cmentarza dla zwierząt przy ul. Powstania Styczniowego

[5] https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/206984 - Uchwała nr 22/2018 KDO ds. Środowiska z dnia 18 kwietnia 2018 roku dotycząca postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ulicy Powstania Styczniowego w Krakowie”

[6] https://drive.google.com/open?id=1dxxse7O1iQcEB9-MzlT75hfLHHzHXOXr
Dokumentacja fotograficzna i filmy z miejsca lokalizacji cmentarza

[7] https://krakow.tvp.pl/37489511/cmentarz-dla-zwierzat-w-olszanicy-mieszkancy-chca-zmiany-lokalizacji   TVP Kraków, Kronika, 03.06.2018, g.18.30

 

 

2018-06-01_10.26_.37_.jpg.

2018-06-01_10.24_.12_.jpg

18261179_1942130139343045_804926401_o.jpg

18236043_1942130429343016_682298993_o2.jpg


Stowarzyszenie Nasza Olszanica, 30-298 Kraków, ul. Szaserów 15, kontakt: Tomasz FIszer, prezes stowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook