Plan walki ze smogiem w gminie Konstancin-Jeziorna

 

Szanowani Państwo Radni, Szanowany Panie Burmistrzu!
Reprezentując szereg organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i mieszkańców niezrzeszonych uważamy jakość powietrza w okresie grzewczym za nie do przyjęcia. Taki stan rzeczy stanowi duże zagrożenie dla zdrowia a w skrajnych przypadkach dla życia zamieszkałych tu ludzi. A już szczególnie wielkie jest zagrożenie dla dzieci i ludzi starszych.
 Sytuacja jest paradoksalna bo przecież nasza miejscowość jest uzdrowiskiem. Status uzdrowiska który przynosi miastu szereg korzyści możemy utracić właśnie z powodu smogu.
Przyczyn utrzymującej się od wielu lat takiej sytuacji jest kilka. Przede wszystkim niska emisja i palenie w domowych piecach bardzo złej jakości zanieczyszczonym węglem, drzewem i czym się tylko da. 
Po drugie utrzymująca się sytuacja braku obwodnicy zewnętrznej Konstancina i codzienny tranzyt przez miasto powodujący korki i dodatkowe zatrucie środowiska.
Po trzecie również skutki wysokiej emisji czyli spalającej węgiel energetyki zawodowej. Niestety wszystkie elektrownie i elektrociepłownie znajdujące się w odległości kilkudziesieciu kilometrów od naszego miasta to obiekty opalane węglem kamiennym. Wg danych KOBIZE aż 30% tlenków azotu oraz ponad 50% tlenków siarki emitowanych jest w kraju przez tego rodzaju energetyke.
Sytuacji nie ułatwia tutaj polityka państwa a ścisłej mówiąc ostry spór pomiędzy działającym w interesie społecznym Ministerstwem Rozwoju przygotowującym sensowne rozwiązania zwalczające smog na terenie całego kraju a jego głównym oponentem Ministerstwem Środowiska zwalczającym próby wprowadzania ograniczeń na emisję związków siarki, rtęci, benzopirenu i innych skrajnie szkodliwych substancji. 
W takiej sytuacji działanie samorządu mającego jednak pewne narzędzia i możliwości nabiera szczególnego znaczenia!
 
Jako szereg organizacji pozarządowych i niezrzeszeni  mieszkańcy gminy Konstancin Jeziorna uzgodniliśmy między sobą i przedstawiamy teraz Radzie naszej gminy do akceptacji następujący program zwalczania smogu podzielony na trzy etapy:
Etap l - perspektywa krótkookresowa dwa do trzech lat:
Systematyczna wymiana starych węglowych pieców na ogrzewanie gazowe a tam gdzie nie jest to możliwe na piece węglowe piątej klasy. Konieczne jest też wtedy określenie jakości węgla, który może zostać użyty do celów grzewczych ta terenie naszej gminy. Należy też popierać nowe wynalazki i rozwiązania technologiczne zmierzające do eliminacji trucizny z procesu spalania. Należy również promować i zorganizować dofinansowanie dla takich urządzeń jak pompy ciepła na terenie naszej gminy. Głównie dla indywidualnego ogrzewania budynków zamiast pieców. 
Etap ten wymaga wsparcia finansowego ze strony gminy dla wymieniających stare piece i oczywiście ustalenia nieprzekraczalnego terminu po którym używanie tych starych nie będzie już możliwe.Także egzekwowanie prawa przez Straż Miejską.
Etap ll - perspektywa 8 do 10 lat
W ścisłej współpracy z innymi zainteresowanymi gminami intensywne lobbowanie za budową trasy szybkiego ruchu omijającej Konstancin Jeziorna i wyprowadzającej z naszego miasta ruch tranzytowy. Doprowadzi to z czasem do likwidacji korków i zmniejszenia emisji pochodzącej od transportu. Etap ten winien przewidywać wybudowanie w Konstancinie dworca kolejowego i uruchomienie regularnych pociągów do Warszawy co skłoni szereg osób do odstawienia samochodów i korzystanie z wygodnego transportu kolejowego do centrum Warszawy z pominięciem korków. Sprawa ta wymaga współdziałania z samorządem warszawskim i metropolitalnego podejścia do rzeczy.
Etap lll - perspektywa 15 letnia i dłuższa
Wymaga ścisłego współdziałania z samorządami innych sąsiednich gmin i samorządem Warszawy. Intensywne lobbowanie za budową w naszym regionie wyłącznie czystych bezemisyjnych źródeł energii elektrycznej i ciepła jakich dziś nie ma i co pośrednio przyczynia się do bardzo złego stanu powietrza w całym kraju. Przypomnieć trzeba że dziś w niewielkiej odległości od Konstancina znajduje się szereg dużych obiektów zasilanych węglem jak elektrociepłownie warszawskie czy elektrownia Kozienice.  Ich wysokie kominy emitują truciznę na odległość nawet kilkudziesięciu km. Zabiegi o czyste powietrze winny być wzmocnione odpowiednimi uchwałami Rady Gminy. Do czystych źródeł energii należy np mała energetyka wodna czy też energetyka jądrowa. Te źródła winny zastępować systematycznie spalanie węgla. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w przyszłości spowodowaną choćby rozwojem elektromobilności tym ważniejsze jest by ta energia pochodziła z obiektów bezemisyjnych. Postawa samorządów i odpowiednie uchwały w tym zakresie wzmocni w ramach rządu te ośrodki (Min Rozwoju czy niektóre departamenty Min Energii) które się za takim rozwojem energetyki odpowiadają z korzyścią dla społeczeństwa, a będzie stałą presją wywieraną na ich oponentów i rozmaite grupy interesu jakie dziś w takim rozwoju korzystnym dla ogółu społeczeństwa przeszkadzają.
Uważamy ochronę środowiska za sprawę stojącą ponad podziałami politycznymi i o kluczowym znaczeniu zarówno w skali gminy jak i całego kraju.
Łączymy  wyrazy szacunku - Organizacje Pozarządowe oraz niezrzeszeni mieszkańcy z terenu gminy Konstancin Jeziorna.