Nie zmieniajcie terenów ekosystemu rzeki Trzonia na inwestycyjne - na magazyny!

                                                                               Zendek, 23 marca 2021 roku 

                                                                               do Rady Gminy Mierzęcice  

My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o odstąpienie od prac związanych z przekształceniem terenów Mierzęcice -Trzonia z obecnego statusu rolnych na inwestycyjne.

Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy w związku z nadal trwającymi, podjętymi przez Gminę Mierzęcice czynnościami planistycznymi, które zgodnie z zapowiedziami inwestora, zmierzają do nadania tym terenom charakteru inwestycyjnego o przeznaczeniu  magazynowo - logistycznym.

Jako mieszkańcy, sąsiedzi i sympatycy sołectwa Zendek i jednocześnie bezpośredni sąsiedzi terenów obszaru Mierzęcice-Trzonia chcemy przedstawić nasze stanowisko w przedmiotowej sprawie gdyż podjęte czynności planistyczne skutkować będą całkowitą zmianą obecnego charakteru tych terenów jak i ich nieodwracalną dewastacją.

Obszar ten znajduje się wewnątrz kompleksu leśnego, zlokalizowanego na terenie gminy Ożarowice, w ekosystemie Trzoni. Jest to teren leśno – łąkowy, niezainwestowany, z nierozbudowaną siecią komunikacyjną . Oczywistym jest, że jeśli w sposób definitywny i nieodwracalny zostanie zmienione jego przeznaczenie, zdewastowane zostaną znaczne obszary leśne, stanowiące obecnie ogromną wartość ekologiczną. Potrzeba skomunikowania (utwardzone drogi dojazdowe, których jako grunty rolne, teren planowanej inwestycji nie posiada) i uzbrojenia w media inwestycji o takiej skali będzie najprawdopodobniej generowała nie tylko znaczny ruch pojazdów wielkogabarytowych w środku obszarów leśnych (co samo w sobie jest trudne do wyobrażenia) ale znacząco wpłynie także na wzmożenie ruchu na istniejących drogach okolicznych gmin.

Planowana inwestycja według założeń inwestora, przewiduje wybudowanie infrastruktury logistyczno - magazynowej o powierzchni całkowitej ok. 460 tyś  m2  w tym  ok. 110 tyś.m2 pod dachem. Myśląc o wpływie inwestycji na środowisko naturalne pamiętamy nie tylko o zaobserwowanych i występujących na tym obszarze chronionych gatunkach fauny (m. in. bocian czarny, bóbr europejski, traszka grzebieniasta) oraz flory (m.in. lilia złotogłów i przylaszczka pospolita) ale również o fakcie, że pod całym tym terenem jest zlokalizowany powstały w triasie, Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 1 Lubliniec – Myszków, a rzeczka Trzonia zasila Brynicę, która z kolei wpada do zbiornika Kozłowa Góra, będącego jednym z najważniejszych rezerwuarów wody pitnej dla mieszkańców Śląska. Skażenie obszaru Trzoni niosłoby zatem niewyobrażalne konsekwencje dla systemu zaopatrzenia regionu w wodę.

Nasze stanowisko potwierdza fakt, iż Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice  (wniosek z dn.27 listopada 2019 r.) uzyskał negatywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 19.12.2019 r. Cytując tylko jej część: „(….) Planowane kierunki zagospodarowania przestrzennego powodować bowiem mogą szereg negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, w tym tereny cenne pod względem przyrodniczym, występujące powiązania przyrodnicze-korytarze ekologiczne oraz lokalne szlaki migracji (obejmujące m.in. dolinę cieku Trzonia), krajobraz oraz tereny otwarte i obszary o charakterze leśnym i zadrzewionym (….)” Powyższy projekt zmiany zagospodarowania uzyskał negatywne opinie m. in.:

- Wójta Gminy Ożarowice,

- Śląskiej Izby Rolniczej,

- odmowę uzgodnienia od Zarządu Województwa Śląskiego.  

Pod protestem w tej sprawie złożyło również podpisy 470 mieszkańców okolicznej wsi Zendek a Zebranie Wiejskie sołectwa Mierzęcice II w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęło uchwałę o sprzeciwie wobec planowanej inwestycji na tym terenie.

Jesteśmy zdania, że zachowanie tego obszaru w obecnym charakterze jest kluczowe nie tylko ze względów na walory przyrodnicze i ochronę występujących tam gatunków fauny i flory ale również ze względu na bezpieczeństwo ludzi zamieszkujących tereny w bezpośrednim sąsiedztwie jak również wszystkich tych, którzy korzystają z zasobów wody pitnej z rezerwuaru zbiornika Kozłowa Góra.

Dzięki zachowaniu obecnego statusu terenów obszaru Mierzęcice -Trzonia z pewnością uda się zapobiec ich dewastacji i zachować ich obecny, naturalny charakter dla następnych pokoleń. Zapewniając należną ochronę występującym tam zwierzętom i roślinom nie zostanie również naruszona naturalna i jedyna północno-wschodnia otulina leśna dla całego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i będzie zachowana równowaga między terenami przemysłowymi i środowiskiem naturalnym.

Planowane zainwestowanie sprzeczne jest również z jednym z kierunków rozwoju jaki przyjęła Gmina Mierzęcice, zakładającym ochronę przed ekspansją gospodarczą (inwestycyjną) i urbanizacyjną obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w tym obszarów otwartych przestrzeni rolniczych i zwartych kompleksów rolno-leśnych.

Obszar ten uznany był jako jeden z najcenniejszych składników  szaty roślinnej Gminy Mierzęcice a co za tym idzie wskazany został do objęcia go ochroną w załączniku do Uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr XXIV/158/2004 z dnia 15 października 2004 r. – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2004 – 2015.  

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby i odstąpienie od prac planistycznych  przekształcających te tereny na inwestycyjne.  

                                                                     W imieniu mieszkańców                                                  Sołtys sołectwa Zendek Arkadiusz Wyszyński   


Arkadiusz Wyszyński - Sołtys sołectwa Zendek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Arkadiusz Wyszyński - Sołtys sołectwa Zendek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )