PROTEST dotyczący planu wydobycia kruszywa w okolicach Mikołeski

        W związku z uzyskaną informacją o planach wydobycia kruszywa w lesie w okolicach Mikołeski, jako mieszkańcy, turyści, a przede wszystkim miłośnicy przyrody, składamy protest,  informując, że realizacja tego planu grozi dewastacją środowiska naturalnego. Jeśli plan wydobycia byłby realizowany to zniszczeniu ulegnie wiele hektarów lasu oraz siedlisk różnego rodzaju ssaków, ptaków, gadów i płazów.Nasze obawy wynikają z zatwierdzonego decyzją MarszałkaWojewództwa Śląskiego w dniu 8 marca 2019r. dokumentu pt. „ Projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec ‘’ nr dec. 701/OS/2019. Zgodnie z tą decyzją Pole B o powierzchni ok. 10,7 ha obejmuje m.in. działkę o nr. ewid. 46, obręb ewidencyjny 241308_2.0005 Mikołeska. Decyzje dotyczące planów wydobycia kruszywa w okolicach  Mikołeski podjęto bez jakichkolwiek konsultacji z lokalną społecznością.

         Planowana inwestycja będzie miała ogromny i negatywny wpływ na sąsiadujące cenne przyrodniczo drzewostany, liczne wilgotne siedliska z bogatą fauną i florą, a także na użytek ekologiczny „ Bagno Mikołeska ” (tzw. Kacze Jezioro). Nie bez znaczenia jest fakt, iż „ Bagno Mikołeska ‘’ , jest miejscem występowania i gniazdowania żurawia zwyczajnego. Ptak ten objęty jest ścisłą ochroną gatunku i wymaga ochrony czynnej, polegającej na ochronie terenów podmokłych i bagiennych. Zagrożone będzie także dalsze istnienie popularnej i uczęszczanej trasy turystycznej leśnarajza ” oraz trasy rowerowej o nazwie „ pętla z cisemDonnersmarcka ‘’.

         W czasie wydobycia kruszywa zwierzętom i ludziom szkodzić będą: hałas i wibracje oraz zapylenie, a intensywnyciężki transport samochodowy będzie stwarzał istotne zagrożenie dla życia mieszkańców  i osób korzystających z dróg leśnych oraz dla zwierząt.

         Oczekujemy na rezygnację z planowanej inwestycji oraz na informację w tej sprawie, kierowaną na adres Sołtysa Mikołeski, Pani Ireny Piecuch, ul. Wiejska 5, 42-690 Mikołeska.


Malgorzata Kańtoch    Skontaktuj się z autorem petycji