Protest przeciwko zamierzeniom budowlanym dewelopera NEWBERG Sp. z o.o, i OPG 14 Sp. z o.o. „Budowa dwóch budynków o funkcji mieszkalnej - wielorodzinnej z garażami podziemnymi"

Celem tego protestu jest chęć ponownego wyrażenia sprzeciwu dla inwestycji „Budowa dwóch budynków o funkcji mieszkalnej - wielorodzinnej z garażami podziemnymi, rozbiórka istniejącego budynku usługowego” a także przedstawienie punktu widzenia mieszkańców który jest odmienny od tego który Deweloper za pośrednictwem radcy prawnego przedstawił we wniosku z 9 Października 2023. Stanowisko mieszkańców jest nie zmienne – w tym miejscu obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Dębniki” który pozwala na tych działkach jedynie na zabudowę Usług oświaty i kultury, a więc Mieszkalnictwo Wielorodzinne jest sprzeczne z obowiązującym planem.  

Projekt wizualizacji Dewelopera przeciw któremu protestują mieszkańcy:Poczty_Gdanskiej1.jpeg

Trochę historii w tej złożonej sprawie ukaże zachłanność dewelopera i konsekwentne bronienie się mieszkańców przed tą inwestycja mieszkaniową, bo trzeba podkreślić, że mieszkańcy nie mają nic przeciwko pierwotnym planom dewelopera – Ekologiczny Zespół Szkolno ‐ Przedszkolny.

Spółka Newberg zakupiła zakupiła działkę 136/9 -  0,3706 ha w 2012 roku od Poczty Polskiej a budynek po dawnym Przedszkolu Samorządowym nr 67 posadowiony na działce 136/8 - 0,2027 ha - w drodze przetargu ustnego - w 2016 roku od Gminy Kraków. Zapisy z przetargu ogłoszonego w 2015 roku wyraźnie wskazywały, że "Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dębniki" - uchwalonego dnia 9 listopada 2011 roku -, zgodnie z którym, położona jest w terenach zabudowy usług oświaty i kultury o symbolu 2Uo z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową z zakresu usług, oświaty i kultury (przedszkole), a jako przeznaczenie uzupełniające ustalona została zabudowa i zagospodarowanie towarzyszące zabudowie i funkcjonalnie z nią związane."

Pojawiały się jednak próby zburzenia ładu i porządku prawnego. Na początku podjęto próbę budowy tam wielopiętrowych bloków, zmodyfikowanych - po protestach - w luksusowe apartamentowce, które i tak były niezgodne z warunkami zabudowy. W 2017 roku pojawił się pomysł „wycięcia” tego obszaru z planu i zmianę przeznaczenia tego gruntu pod budowę bloków wielorodzinnych - Rada Miasta Krakowa jednak w roku 2018 podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI II”. Sąsiedzi nieruchomości za każdym razem domagali się przestrzegania zapisów Miejscowego Planu, które był doskonale znane inwestorowi już w momencie zakupu gruntów.  

2021 rok – Deweloper po zakupie działki w 2019 r. publikuje wizualizacje nowoczesnego i ekologicznego zespołu szkolno‐przedszkolnego, który ma powstać przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Krakowie w Internecie: https://investmap.pl/w-krakowie-powstanie-nowy-ekologiczny-zespol-szkolno-przedszkolny.a148366

1. czerwca 2023 czyli 2 lata później na stronie https://www.bip.krakow.pl/?news_id=170734 pojawił się Wniosek NEWBERG Sp. z o.o. oraz OPG 14 Sp. z o.o. z dnia 9.05.2023 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą, na którą składają się budynki o funkcji mieszkalnej a nie jak pierwotnie proponowano edukacyjnej co było by zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Mieszkaniowa funkcja jest MPZP sprzeczna.  

20 czerwca 2023 Prawie 200 osób mieszkających na sąsiednich ulicach do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej podpisało sprzeciw przeciwko inwestycji - budowy budynków o funkcji mieszkalnej - wielorodzinnej wraz z garażami podziemnymi. Uzasadnienie to przede wszystkim sprzeczność z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dębniki" (UCHWAŁA NR XXX/362/11 RADY, MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2011 r.) Dodatkowo zwracają uwagę na bliskość zabudowań wielorodzinnych z garażami podziemnymi inwestycji.  

24 Lipca 2023 Deweloper spotyka się z mieszkańcami w Radzie Dzielnicy VII na komisji Zagospodarowania Przestrzennego (Przewodnicząca Elżbieta Pytlarz). Mieszkańcy zwrócili uwagę, że działka kupowana była przez inwestorów przed okresem obowiązywania prawa lex deweloper i miała służyć celom oświatowym które nie wzbudzały sprzeciwu. Działki zostały kupione już w trakcie obowiązywania planu zagospodarowania dla tego terenu i inwestorzy mieli możliwość zapoznania się z planem stąd nie zrozumiała jest dla mieszkańców zmiana koncepcji z przedszkola na mieszkalnictwo wielorodzinne. Żadna pozytywna opinia mieszkańców nigdy dla funkcji mieszkaniowej nie została wydana a jedynie stanowczy jej sprzeciw. Rada Dzielnicy VIII wsparła sprzeciw mieszkańców podejmując uchwałę Rady Dzielnicy skierowaną do Rady Miasta Krakowa (Iwona Chamielec). Zarząd Dróg Miasta Krakowa negatywnie zaopiniował wniosek - w związku z tym Prezydent Miasta Krakowa przygotował projekt uchwały odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Wnioskodawca dokonał więc modyfikacji wniosku polegającej na „dołożeniu poprzednio brakującej strony”, co skutkowało koniecznością wycofania przygotowanego projektu uchwały z porządku obrad posiedzenia Rady Miasta Krakowa w dniu 5.07.2023 i wezwano wnioskodawcę do kolejnego uzupełnienia.

25.07.2023 - wniosek z dnia 9 maja 2023r., zmodyfikowany w dniu 27.06.2023r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą pozostawiony został bez rozpoznania wobec nie usunięcia braków w terminie 14 dni.     Mamy Listopad 2023 i Deweloper NEWBERG Sp. z o.o.  ponownie składa wniosek https://www.bip.krakow.pl/?news_id=181713  „Budowa dwóch budynków o funkcji mieszkalnej - wielorodzinnej z garażami podziemnymi, rozbiórka istniejącego budynku usługowego” przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 tym razem z mniejszą ilością mieszkań 58 natomiast większą ilością podziemnych miejsc postojowych 88. Podkreśla, że zabudowa będzie kaskadowaną w kierunku niższej jednorodzinnej i będzie miała maksymalnie 16 m do kalenicy a 10 m w sąsiedztwie domów. Dodatkowo podpisano z ZDMK umowę na drogę dojazdową i wykonanie chodnika po jej obu stronach.  

Pod poniższą treścią protestu składane są obecnie podpisy mieszkańców które zostaną złożone do Rady Miasta Krakowa, bo tylko ta po zakończeniu kadencji Rady Dzielnicy VII może zgodnie z Lex Deweloper odrzucić wniosek o ustalenie inwestycji mieszkaniowej wnioskowanej przez Dewelopera.

 „Jako mieszkańcy sąsiednich nieruchomości planowanej inwestycji mieszkaniowej pn.: "Budowa dwóch budynków o funkcji mieszkalnej - wielorodzinnej z garażami podziemnymi, rozbiórka istniejącego budynku usługowego i istniejących instalacji zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ewidencyjnych nr 136/8 i 136/9 położonych w Krakowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 oraz realizacja inwestycji towarzyszącej w postaci przebudowy istniejących zjazdów z działek drogowych nr 136/24 i 523/1 na działki nr 136/9 i 136/8 oraz budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej na działkach nr 136/8 i 136/9 i na fragmentach działek o nr ewidencyjnych 136/23, 136/24, 523/1, 136/6 znajdujących się w obrębie 10 w jednostce ewidencyjnej Podgórze w Krakowie" WYRAŻAMY STANOWCZY SPRZECIW wobec w/w zamierzenia budowlanego a tym samym zmiany sposobu zagospodarowania terenu w stosunku do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dębniki” (UCHWAŁA NR XXX/362/11 RADY, MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2011 r.)”  

Zwracamy się z prośbą o podpisanie petycji / protestu w tej sprawie online by zwrócić na ten problem uwagę Radnych Miasta Krakowa a także mediów. Podziękowania za dotychczasowe wsparcie dla Elżbiety Pytlarz i Judyty Pyzik – Rada Dzielnicy VIII ale także Iwony Chamielec Radna Miasta Krakowa

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

MPZP.png

Stan obecny:Stan_Obecny.jpeg

zródło: lovekrakow.pl


Mieszkańcy, sąsiedzi ulicy Poczty Gdańskiej 14    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy, sąsiedzi ulicy Poczty Gdańskiej 14 do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...