Protest Wędkarzy - petycja online

Fundacja

Społeczeństwo Wędkarzy Polskich

NASZE WODY    87321248_1950706331740473_2592964042557489152_n.jpg

 

Petycja do władz Rzeczpospolitej Polskiej  

     W przeddzień Światowego Dnia Wody, jako fundacja reprezentująca interesy wędkarzy, ale przede wszystkim obywatele, którym nie jest obojętny stan środowiska naturalnego (w tym stan ekosystemów wodnych) domagamy się od władz Rzeczpospolitej Polskiej podjęcia natychmiastowych działań mających na celu dokonanie zmian w obecnie obowiązującym systemie prawnym regulującym zarówno kwestie dotyczące korzystania przez określone podmioty ze strategicznych zasobów naturalnych Naszego Kraju, jak i kwestie dotyczące sposobu oraz zakresu ochrony polskich wód powierzchniowych w ciekach naturalnych i źródłach, z których te cieki biorą oraz  w kanałach, w jeziorach i w zbiornikach wodnych o ciągłym dopływie.

Ponadto domagamy się od władz Naszego Kraju podjęcia natychmiastowych działań dotyczących dokonania zmian w obowiązującym systemie prawa rybackiego, który swoje podstawy ma w naukowych i prawnych rozwiązań tworzony na potrzeby socjalistycznej gospodarki PRL, związanej ściśle z ustrojem panującym w Polsce przed 1989 r. tym samym  domagamy się m.in. szczegółowej prawnej regulacji tak istotnego działu gospodarki narodowej, jaką jest wędkarstwo oraz  związana z nim turystyka,  mając na celu jego dalszy rozwój oraz prawne wyodrębnienie od rybactwa komercyjnego.

 

 

Proponowane przez nas zmiany mają na celu sprzyjanie:

1.       Ochronie przyrody,  a w szczególności ekosystemów wodnych, które są dobrem wspólnym wszystkich Polaków ,  kładąc jedocześnie szczególny nacisk na:

-  poprawę warunków do rozrodu i życia ryb oraz innych organizmów wodnych,

- zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska oraz usuwanie skutków zanieczyszczeń
wód powierzchniowych Naszego Kraju

- skuteczne regulacje prawne ze zwalczeniem kłusownictwa oraz zanieczyszczeń  polskich wód  powierzchniowych

2.       Promocji wędkarstwa w Polsce oraz zbudowania pozytywnego wizerunku wędkarza w polskim społeczeństwie,  taj aby wędkarstwo kojarzyło się i sprzyjało racjonalnemu kształtowaniu środowiska oraz gospodarowaniu jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co ostatecznie będzie skutkowało pozytywnymi efektami zarówno dla środowiska , jak i dla gospodarki narodowej Naszego Kraju.

3.       Rozwojowi turystyki (w tym wędkarskiej),  jak i wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych w gminach, na terenie których znajdują się zbiorniki powierzchniowych wód stojących oraz wody płynące.   

Mając na uwadze powyższe domagamy się od władz Rzeczpospolitej Polskiej m.in.:

1. Odejście od nieefektywnego, a obecnie obowiązującego systemu gospodarki rybackiej, o której mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r o rybactwie śródlądowym – wymyślonego w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ma potrzeby ówczesnej socjalistycznej gospodarki, traktującego wody powierzchniowe Naszego Kraju jak stawy hodowlane i opartego na sztucznych zarybieniach – na rzecz m.in: ochrony naturalnego rozrodu ryb jako podstawy zrównoważonego zarządzania ichtiofauną;

2. Szczegółowej prawnej regulacji wędkarstwa, a tym samym  wyodrębnienia wędkarstwa od rybactwa komercyjnego, przy jedoczesnym zastosowania sprawiedliwych zasad korzystania z wód przez obie te grupy;

3. Stworzenia systemowych regulacji dla małoinwazyjnych form wędkarstwa, coraz popularniejszych nie tylko  w Polce, ale i na całym świecie, a przejawiających się m.: zastosowaniu zasady „Złów i Wypuść” (ang, „Catch and Release”);

4. Znacznego zintensyfikowania nadzoru w zakresie użytkowania polskich wód przez ich użytkowników oraz wprowadzenia skutecznych regulacji związanych z ochroną wód, w tym utworzenia sprawnej służby, której powierzone zostaną z zakresu ochrony wód.

5. Zmiany i zaostrzenia odpowiedzialności za czyny przeciwko środowisku wodnemu, takie jak chociażby zanieczyszczenia czy kłusownictwo oraz zapewnienia skutecznego egzekwowania tych przepisów;

6.Intensyfikację procesów renaturyzacji cieków wodnych;

7. Zwiększenia nakładów budżetu państwa na ochronę wód;

8. Przyjęcia realnej odpowiedzialności władz państwowych i samorządowych za stan polskich wód i ich otoczenia.

 


Mateusz Dzierza, Saturnin Jabaji, Michał Redzynia    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mateusz Dzierza, Saturnin Jabaji, Michał Redzynia do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )