Przeciw wprowadzeniu technologii 5G

 

Szanowny Panie Ministrze,


Technologia 5G, którą rząd proponuje wprowadzić do Polski budzi nasze uzasadnione obawy. Badania naukowe wskazują poza wszelką wątpliwość na zdecydowanie
zwiększone ryzyko występowania chorób u dorosłych i u dzieci z nowotworami
włącznie.

W związku z powyższym uważamy że:
1. Ministerstwo Cyfryzacji MUSI przedstawić badania przeprowadzone
przez NIEZALEZNYCH naukowców wskazujące na bezpieczeństwo tej
technologii.
Nauka i doświadczenia PRAKTYCZNE naukowców wskazują na to, że w
czasie pierwszych 100 dni rozwoju płodu (dziewczynki) dochodzi do
uszkodzeń genetycznych (mitochondria) pierwszych komórek jajowych
dziecka – co oczywiście oznacza uszkodzenia genetyczne niemożliwe do
opanowania przez medycynę.
2. PRZED wprowadzeniem tej technologii, ze względów bezpieczeństwa
Narodu polskiego, Minister Cyfryzacji MUSI zagwarantować Polakom
bezpieczeństwo ich dzieci i bezpieczeństwo przyszłych pokoleń
Polaków.


2. Oczekujemy przedstawienia przez Pana Ministra NIEZALEŻNYCH, prawidłowo
przeprowadzonych BADAŃ określających BEZPIECZNY poziom takiego
promieniowania :
A. na zarodek ludzki w jego pierwszych 100 dniach rozwoju.
B. na zwierzęta, rośliny, pszczoły, ptaki, insekty….


W dniu dzisiejszym nie istnieją jakiekolwiek zweryfikowane dowody naukowe, oparte na
fundamentalnej zasadzie „Evidence Based Medicine”, oraz tzw. „złotym
standardzie” przeprowadzania badań klinicznych, świadczące o
bezpieczeństwie tej technologii na zdrowie człowieka. W związku z powyższym
wprowadzenie tej technologii do Polski będzie eksperymentem
naukowym na Polakach !!
Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej wyraźnie mówi
„Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”
Dodatkowo, ewidentnie łamana będzie przyjęta w 2005 r. przez Unię Europejską
tzw. Zasada Ostrożności, która mówi że :
„Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych
skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast
ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.
Zwracam Panu uwagę, że obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, a w
szczególności Art. 165. „Inne niebezpieczeństwa” Dz.U.2016.0.1137 t.j. -
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. wyraźnie wskazuje na to, że :
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób
albo dla mienia w wielkich rozmiarach: […]
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia
substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego
3
użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające
obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8


Żądamy wstrzymania decyzji o wprowadzeniu technologii 5G do czasu gdy badania wykażą ponad wszelką wątpliwość całkowite bezpieczeństwo tej technologii.

z poważaniem


Katarzyna Kopiec-Sekieta    Skontaktuj się z autorem petycji