Poprzyj “Piątkę Dla Gastro!“, czyli pakiet 5 najważniejszych postulatów branży gastronomicznej do Rządu RP

petycjepl.pnglogo48.png

Stowarzyszenie „Przyszłość dla Gastronomii” z/s w Warszawie
adres do korespondencji:
ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa
e-mail: info@przyszloscdlagastronomii.pl

 

Adresat Petycji:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów

PETYCJA 

o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do objęcia rządowym wsparciem branży gastronomicznej oraz współpracujących z nią podmiotów z rynku HoReCa oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych.

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) korzystając z przysługującego, konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy publicznej, wnoszę w interesie publicznym w imieniu Stowarzyszenia „Przyszłość dla Gastronomii” z siedzibą w Warszawie (dalej, jako „Stowarzyszenie”) petycję do Prezesa Rady Ministrów z żądaniem podjęcia niezbędnych, a dostępnych Prezesowi Rady Ministrów, działań legislacyjnych zmierzających do objęcia wsparciem rządowym branży gastronomicznej oraz współpracujących z nią podmiotów z rynku HoReCa oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych.

Branża gastronomiczna przeżywa ogromny kryzys związany z ograniczeniami wprowadzonymi najpierw rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Mamy oczywiście pełną świadomość zasadności podjętych działań.

Należy jednak dostrzec ogromne zagrożenia z nich płynące. Najdalej idącym jest to, że wiele przedsiębiorstw zakończy swoją działalność. Te, które utrzymają się na rynku, odczują długofalowe problemy finansowe, w wielu przypadkach również prowadzące do ich upadłości. Rynek usług gastronomicznych oraz współpracujących jest istotnym elementem naszej gospodarki.

Wskazać należy, że w 2018 r. GUS oszacował liczbę placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) na ponad 69,8 tys., z czego 38,2% stanowiły punkty gastronomiczne, 28,2% – restauracje, 27,6% – bary. Według raportu pt. Rynek dostawców HORECA w Polsce (opracowanego przez PMR) wartość branży szacuje się na ponad 33 mld zł (dalej, jako „Placówki Gastronomiczne”). Obecnie większość Placówek Gastronomicznych zostało zamkniętych. Te, które zdecydowały się na prowadzenie cateringu rozważają zamknięcie, odczuwając skutki wprowadzenia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią.

Spowodowało to dramatyczne spadki obrotów przedsiębiorców oraz współpracujących z nimi podmiotów z branży gastronomicznej.

Nie można nie dostrzec, że wiele z nich to firmy rodzinne. Dla 83% przedsiębiorców firma jest jedynym źródłem utrzymania ich rodziny – wynika z danych udostępnionych przez „Fundację Firmy Rodzinne”. Co więcej, wskazują one, że jeżeli obecny stan i blokada gospodarcza potrwają do kwietnia br. liczba firm, które będą zmuszone zwolnić wszystkich pracowników zostanie podwojona w stosunku do stanu na dziś. Nie można nie zauważyć, jak dramatyczne w skutkach będą te działania dla polskiej gospodarki.

W związku z powyższym Stowarzyszenie wraz z podmiotami współpracującymi opracowały propozycję pomocy dla zagrożonego sektora nazwaną „Piątka dla gastro” i wysuwa następujące postulaty:

  1. Zwolnienie przedsiębiorców prowadzących Placówki Gastronomiczne oraz współpracujących z nimi na rynku gastronomicznym producentów, importerów i dystrybutorów, zarówno żywności, jak i wyposażenia („Przedsiębiorcy Współpracujący”) ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne bez względu na formę zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa na okres minimum 3 miesięcy.

  2. Dofinansowanie przez państwo wynagrodzenia pracowników Placówek Gastronomicznych i Przedsiębiorców Współpracujących w wymiarze 65% wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy, poczynając od dnia wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności. Wsparcie osób już zwolnionych w wymiarze 80% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w roku 2020 przez okres minimum 3 miesięcy od dnia zakończenia świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy.

  3. Dofinansowanie kosztów najmu lokali wynajmowanych przez przedsiębiorców prowadzących Placówki Gastronomiczne od osób fizycznych lub przedsiębiorców w wymiarze 90% czynszu należnego na podstawie umowy najmu przez cały okres zakazu prowadzenia wyszczególnionej w rozporządzeniu działalności gospodarczej, a w przypadku Przedsiębiorców Współpracujących, którzy po dniu 1 marca 2020 roku odnotowali spadek obrotu o minimum 40% w okresie wybranych kolejno przypadających po sobie 30 dni – dofinansowanie czynszu najmu na poziomie 50% wskazanych wyżej kosztów. Co więcej, zwolnienie na powyższych zasadach z opłat za czynsz najmu w przypadku lokali należących do miast. Po uchyleniu zakazu prowadzenia działalności dofinansowanie dla ww. przedsiębiorców w wysokości 50% należności z tytułu czynszu najmu na kolejne 3 miesiące. Analogicznie w przypadku zwolnienia z czynszu kosztów najmu odnośnie lokali należących do miasta.

  4. Uproszczenie procedur przyznawania wsparcia finansowego dla przedsiębiorców prowadzących Placówki Gastronomiczne oraz Przedsiębiorców Współpracujących z gwarancją de minimis i podwyższenie jej do minimum 80%.

  5. Uproszczenie procedur związanych ze zwolnieniem ww. grup przedsiębiorców z podatków PIT i CIT, składek na ubezpieczenie społeczne, jak i otrzymania wsparcia z innych programów, które mają być rozdysponowane na podstawie ustaw z tzw. pakietu antykryzysowego.

Wierzymy, że wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli uniknąć chociaż częściowo zapaści gospodarczej we wskazanych powyżej branżach oraz zachowa wiele miejsc pracy. Pozwoli też w długofalowym okresie na dalszy wzrost gospodarczy Polski.

podpis3.png

loga2.png

Petycję popierają:

 
1.PLASTMET Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Chrobrego 1; 64-720 Lubasz;
2.STALGAST Sp. z o.o.; Plac Konesera 9; 03-736 Warszawa;
3.KOMAT Mieczysław Kozłowski; 64-704 Romanowo Dolne 105;
4.SPOMASZ NAKŁO Sp. z o.o.; ul. Potulicka 1; 89-100 Nakło nad Notecią;
5.RM GASTRO POLSKA Sp. z o.o.; ul. Sportowa 15a; 43-450 Ustroń;
6.PRIMULATOR Sp. z o.o.; ul. Lodowa
128; 93-232 Łódź;
7.KROSNO-METAL Sp. z o.o.; ul. Kamień 16 m; 66-600 Krosno Odrzańskie;
8.DAJAR Sp. z o.o.; ul. Poznańska 129/133; 05-850 Ożarów Mazowiecki;
9.FUNDACJA FIRM RODZINNYCH; ul. Bukowska 12 lok. 124; 60-810 Poznań; Poland;
10.HENDI Polska sp. z o.o.; ul. Magazynowa 5; 62-023 Gądki;
11.POLGAST Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 2; 64-730 Wieleń;
12.OPTIMET Sp. z o.o.; Brzeźno, Krótka 3; 64-700 Czarnków;
13.ONNERA POLAND Sp. z o.o.; Palmiry ul. Warszawska 9; 05-152 Czosnów;

Stowarzyszenie “Przyszłość Dla Gastronomii”    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie “Przyszłość Dla Gastronomii” do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...