SPRZECIW dla 4 pasmowej DK45, która niszczy las, biegnie pod domami mieszkańców, przez środek wsi, przez ścieżki rowerowe - jest alternatywa - wariant 8

UWAGA: Petycja jest skutecznie podpisana dopiero przy potwierdzeniu. Upewnij się, że podałeś prawidłowego maila, a po podpisaniu petycji sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź. 


Sprzeciw kierowany do : Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad oddział w Opolu


SPRZECIW dla nowego przebiegu 4 pasmowej DK45, która

  • Niszczy las, który jest domem dla wielu gatuntów zwierząt , również zagrożonych 
  • Biegnie pod domami mieszkańców, nawet w odległości 20m od zabudowań, gdzie przy mostach obwodnica znajdowałaby się na wysokości 1 piętra
  • Przechodzi przez środek wsi, między zabudowaniami
  • Dewastuje ścieżki rowerowe i tereny rekreacyjne gminy Turawa i Opola 
  • Zagraża ujęciom wody pitnej - 65% zapotrzebowania na wodę pitną w Opolu zaspokajają ujęcia w Zawadzie podczas gdy jest alternatywa

 JEST ZGODA NA - wariant 8 jasnozielony, który   

  •  Przebiega po polach, łąkach, nieużytkach rolnych
  •  W miejscu gdzie zbliża się do zabudowań przechodzi ok 300 m od najbliższych domów - jest to na tyle duża odległość, że można zastosować wał, ekrany, zalesienie. W ten sposób hałas nie będzie w ogóle odczuwalny dla mieszkańców.
  • Znajduje się pomiędzy dwoma gminami, które najbardziej skorzystają na budowie nowego przebiegu DK 45 - Turawa i Łubniany
  • Rozładuje ruch, ułatwi dojazd do jezior Turawskich 

Stanowczo sprzeciwiamy się rozbudowie DK 45 w innym wariancie niż wariant 8 - jasnozielony.

Zastanawiając się nad rozbudową DK 45 należy wziąć pod uwagę m. in. Zrównoważony Rozwój.  Definicja zrównoważonego rozwoju, mówi że jest to idea rozwoju społeczno-ekonomicznego zakładająca taki rozwój, który zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie jednocześnie ograniczał możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń. Zakłada równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa i środowiska. 

Warianty 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 zdecydowanie nie spełniają założeń Zrównoważonego Rozwoju ze względu na wysoką szkodliwość dla okolicznych mieszkańców jak i bezpodstawne niszczenie przyrody, podczas gdy jest inny wariant, który spełnia to założenie. Jest to wariant 8 - jasnozielony.

   Należy zauważyć, że obwodnica drogowa ma za zadanie obwodzić daną miejscowość, w tym wypadku miejscowość Zawada leżącą przy DK45. Siedem z proponowanych wariantów nie spełnia tego kryterium, gdyż każdy z nich przecina wieś Zawada. Nawet wariant 4 wysunięty skrajnie za wschód (różowy) przecina miejscowość w kierunku Turawy, jak i w miejscu nowo powstającego Osiedla gdzie domy są dopiero w trakcie budowy. Wszystkie warianty proponowanej obwodnicy, oprócz wariantu nr 8, nie spełniają warunku obwodnicy drogowej miejscowości a tym samym nie spowodują zmniejszenia ruchu, co jest jednym z założeń obwodnicy.

   Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na bezsensowność  wariantu nr 9 , który w ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć w TVP3 pomimo, że nie został podany przez GDKDiK jako oficjalny i brany pod uwagę.  Pomijając wycinkę lasu, dewastację nowej drogi rowerowej, należy zwrócić uwagę, że znaczna część ruchu z drogi krajowej DK45 z kierunku Kluczborka skierowana zostanie na al. Witosa i dalej na skrzyżowanie z ul. Częstochowską. Chyba nie  o to chodzi by zwielokrotnić natężenie ruchu na osiedlowej drodze w rejonie szpitala. Zakazanie odpowiednim oznakowaniem wjazdu ciężarówek w al. Witosa nie pomoże. Dzisiaj pomimo znaków zakazu wjazdu samochodów przekraczających 12 T. dmc (suma masy pojazdu i jego dopuszczalnej ładowności) dziesiątki ciężarówek jadących po i z aluminium i dachówkami rozjeżdżają ul. Tysiąclecia i Grudzicką.Dodatkowo ten nieoficjalny wariant dzieli las i zamyka zwierzynę w trójkącie, co dodatkowo stwarza duże zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów jak i samych zwierząt.

Każdy z wariantów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jest nie do zaakceptowania z uwagi na dzielenie miejscowości lub ich bardzo bliski przebieg obok zabudowań mieszkalnych, ok. 20 metrów. Ekolodzy podkreślają, że  w  terenie zabudowanym nie ma możliwości zastosowania odpowiedniego wygłuszenia, a poziom hałasu przy DK 45 jest wielokrotnie przekraczany. Tak samo w tak dużej bliskości od zabudowań nie ma możliwości zastosowania nasadzeń niwelujących zanieczyszczenia. 

Warianty  3, 4, 5 i 6 budowy obwodnicy m. Zawada są wysoce niekorzystne również z ekologicznego punktu widzenia. Całkowicie niezgodne ze Zrównoważonym Rozwojem.  Sprzeciw dotyczący budowy obwodnicy według wariantu 3, został ujęty w piśmie z dn. 26.10.2012 r., gdzie mimo licznych sprzeciwów mieszkańców zostały podjęte działania tworzące MPZP ujmując plan budowy obwodnicy. Mamy nadzieję, że tym razem głos społeczności zostanie uwzględniony. Odrzucenie w/w wariantów (3, 4, 5, 6) argumentujemy tym, że: 

1.     Warianty te biegną przez tereny ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych. Miasto Opole przez wiele lat cierpiało na niedostatek wody pitnej. Znalezienie wododajnych złóż w okolicy Zawady w dużej mierze rozwiązało ten problem. W tym momencie ujęcie wody w Zawadzie zabezpiecza 65% potrzeb na wodę pitną dla mieszkańców Opola. Zabezpieczenie terenu wymagać będzie ogromnych nakładów inwestycyjnych. Jakakolwiek katastrofa ekologiczna, np. w postaci wypadku cysterny może odciąć miasto Opole od wody. Warto podkreślić, że wody płyną ciągiem poprowadzonych rur ul. Wodociągową, dlatego ochrona wód nie występuje tylko w wybranych miejscach, a skażenie może przedostać się przez glebę. Lasy stanowią tutaj również ochronę zasobów wód. W ostatnich latach często mówi się o suszy i niedostatku wody. Wycięcie lasu, co jest konieczne przy wyborze któregokolwiek z tych wariantów, może wiązać się z degradacją środowiska i szybszym zubożeniem zasobów wód zaopatrujących ogromną liczbę ludności.

2.    Warianty te zmuszają do wycięcia olbrzymiego pasa drzewostanu, co nie jest ekologiczne i negatywnie wpływa na coraz bardziej pogłębiający się efekt cieplarniany.

3.    Warianty te przechodziłyby przez tereny, gdzie występują liczne gatunki zwierząt pod ochroną, warto jednak wspomnieć, że tych zwierząt które mają swoje miejsce zamieszkania (przebywania) po tej stronie potencjalnego przebiegu obwodnicy jest więcej. Są to gatunki podlegającej względnej ochronie jak i niektóre wpisane do czerwonych ksiąg, a mianowicie: wilk, bóbr, czapla siwa, modliszka, nurogęś, zimorodek, zaskroniec rybołów. Ponadto z popularnych zwierząt nie będących pod ochroną to również lisy, kuny, sarny, jelenie, dziki, daniele i zapewne wiele innych.

4.    Warianty te dzielą miejscowość w dwóch miejscach, w okolicach ul. Turawskiej oraz ul. Wodociągowej.

5.    Niszczy zbudowane ze środków unijnych w porozumieniu z władzami wojewódzkimi nowo wybudowane ścieżki rowerowe. Droga rowerowa od Turawa Park do miejscowości Turawa jest jedną z większych inwestycji ostatnich czasów realizowanych w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania strategia niskoemisyjna w Aglomeracji Opolskiej. Pragnę w tym punkcie ponownie podkreślić założenia Zrównoważonego Rozwoju. Z jednej strony dążymy do niego budując kolejne trasy rowerowe a z drugiej będziemy je niszczyć budując nowy przebieg DK 45, co kompletnie przeczy idei Zrównoważonego rozwoju.

6.    Całkowicie niszczy obszar, który dla wielu mieszkańców miasta wojewódzkiego Opola oraz miejscowości przyległych, w tym Zawady jest miejscem rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportów.

7.    Nawet jeśli zaplanowano by nowy węzeł z obwodnicą Opola w okolicach Turawa Park, wszystkie wymienione walory miejsca uległyby degradacji, a planowana obwodnica dzieliłaby miejscowość i przechodziłaby 20 m od istniejących zabudowań mieszkalnych, nie dając możliwości wybudowania jak w wariancie 8, jasnozielonym, nasypów, ekranów i zalesień izolujących od zabudowań.

8.    Zmusza do budowy ronda w okolicach obecnej stacji benzynowej, który już teraz jest bardzo duży, proponowane rozwiązanie nic nie wnosi do jego rozładowania lub zwiększenia przepustowości. Utrudni to mieszkańcom Kotorza i Turawy dojazd do domów. Włączenie obwodnicy z przecięciem ul Turawskiej to pewne korki w godzinach szczytu. Wariant 8 umożliwia przejazd mieszkańcom starą drogą, kiedy ciężki transport zostanie przekierowany na DK45. Tym sposobem ruch się rozładuje, a na samej DK45 będzie dużo niższy poziom hałasu.

9.    Istnieje również wiele argumentów ekologów, ornitologów czy środowiska turystyki rowerowej przeciwko wariantom nr 3, 4, 5 i 6, które mogą być przytoczone w formie profesjonalnych opracowań naukowych.

 

Wnosimy o realizację wariantu nr 8 w zakresie realizacji projektu Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole – Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada  Z przedstawionych propozycji GDDKiA dotyczących obwodnicy Zawada, wariant nr 8, skrajnie wschodni, jasnozielony jest najbardziej optymalny z wielu względów:

1) Jest najmniej inwazyjny , jako jedyny jest oddalony ok 300m od najbliższych zabudowań. Przewidziane jest jedno wyburzenie opuszczonego domu po zachodniej stronie grobli. Istnieje jednak możliwość przesunięcia odcinka w taki sposób, by nie stwarzał konieczności wyburzeń.

2) Tylko ten wariant pozwala swobodnie w przyszłości lub już na obecnym etapie rozbudować planowaną obwodnicę do 4 pasów.

3) Pozwala na szybki i bezkolizyjny ruch bez budowy dodatkowych rond czy skrzyżowań świetlnych, tym samym wariant ten zapewnia największą przepustowość pojazdów w ciągu doby.

4) Daje możliwość uaktywnienia się, mającej powstać w przyszłości, strefie ekonomiczniej z uwagi na bliskie jej sąsiedztwo, przechodząc przez tereny inwestycyjne umożliwiając rozwój i powstanie nowych przedsiębiorstw, z korzyścią dla społeczeństwa tworząc nowe miejsca pracy.

5) Jest stosunkowo równo oddalony od osiedli mieszkalnych Zawady i Luboszyc, najbliższe zabudowania znajdują się ok. 300 metrów od planowanego przebiegu obwodnicy,   a skoro z obwodnicy najbardziej skorzystają mieszkańcy Luboszyc i Zawady to wybudowanie jej pomiędzy miejscowościami wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

6) Jest wytyczony na terenie pól i łąk, na których można dla obydwu miejscowości wybudować nasypy, ekrany dźwiękochłonne, dokonać zalesień, niwelując tym samym negatywne skutki dla najbliższych domostw obydwu miejscowości, co jest niemożliwe przy wyborze wariantu 3, 4, 5 bądź 6. Dodatkowo w planie rozwoju miejscowości Luboszyce na terenie gdzie miałaby przebiegać obwodnica są zaplanowane łąki, pola. Natomiast Zawada w każdym z wariantów ma zaplanowane budownictwo jednorodzinne bądź tereny leśne. Co stwarza dodatkowo problem ekonomiczny dla osób, które zakupiły działki pod budowę domów.

7) Jest zgodny z ideą Zrównoważonego Rozwoju, gdzie przy odpowiednim przygotowaniu inwestycji, są możliwości poprowadzenia drogi w taki sposób aby nie ucierpiała na tym natura, mieszkańcy a jednocześnie układ komunikacyjny zostanie poprawiony rozkładając hałas i zanieczyszczenia powstające przy DK 45

8) Z definicji obwodnica ma służyć odciążając ruch tranzytowy. Wariant 8 temu sprzyja skracając drogę w kierunku autostrady. Ponadto wnioskujemy o wprowadzenie poniżej sugerowanych modyfikacji wariantu 8-go, kolor jasnozielony, biorąc pod uwagę konieczność przebudowy drogi DK45 na odcinku woj. opolskiego celem szybkiego, bezkolizyjnego przemieszczania pojazdów oraz zwiększenie nośności nawierzchni, należałoby dokonać pewnych modyfikacji, które pozwoliłoby osiągnąć zamierzone cele.  

1. Należy wykonać nowe wpięcie planowanej 4-pasmowej obwodnicy Zawady do obwodnicy Opola. Obecna lokalizacja początku obwodnicy rozpatrując od strony Opola, nie zapewnia szybkiego, bezpiecznego i płynnego ruchu. Istnieją trzy sposoby modyfikacji wpięcia tego odcinka.

a) Pierwsza propozycja: Miejsce wpięcia należy przesunąć w kierunku zachodnim przyłączając go do DK46 pomiędzy odcinkiem DK45 a Kępa ul. Opolską. Z uwagi na wzrastający ruch w niedalekiej przyszłości obecna 2- pasmowa obwodnica Opola będzie musiała być rozbudowana do 4 pasów ruchu. Tylko nowa lokalizacja (pomiędzy Kępą, a obecna groblą) pozwoli swobodnie zaplanować nowy węzeł drogowy. Takie rozwiązanie spowoduje, że wariant ten będzie można poprowadzić bez wyburzeń. Dodatkowo jadąc od strony Warszawy, Łodzi, Sieradza, Wielunia, Kluczborka ruch z 4-pasmowej drogi kierowany byłby na węzeł z 4-pasmowa obwodnicą Opola. Pojazdy na Brzeg i Wrocław byłyby kierowane na zachód, do Strzelec Opolskich i Częstochowy na wschód. Ruch pojazdów jadących zaś do Opola byłby równomiernie rozdzielony na ulice Oleską i Luboszycką, co jednocześnie rozładowałoby zakorkowany obecnie wjazd na ulicę Oleską. Bez zmiany lokalizacji wpięcia w nowym węźle cała inwestycja jest nieuzasadniona i nie zostaną osiągnięte cele GDDKiA, które przyświecają przebudowie drogi DK45 w województwie opolskim.

b) Druga propozycja: przesunięcie węzła przy Grobli w taki sposób, aby wariant 8 łączył się z drogą, w kierunku Turawa Park przed okręgową Stacją Kontroli Pojazdów. 

c) Trzecia propozycja: przesunięcie odcinka aby omijał kolidujący dom (jest to możliwe ponieważ wokół znajdują się same pola).


2. Należy przesunąć początkowy odcinek biegu wariantu nr 8 w stronę miejscowości Węgier zmniejszając jego łuk oraz obwodząc powstałą chlewnię. Tylko w tym wypadku możemy mówić o obwodnicy. Tu należy porównać dokonaną 40 lat temu obwodnicę miejscowości Węgry, która była prawdopodobnie wybudowana porównywalnym wysiłkiem finansowym, a mimo upływu lat i ogromnego wzrostu natężenia ruchu dalej spełnia swoje funkcje. Zilustrowane propozycje modyfikacji zostały zaprezentowane za pomocą załącznika nr 1.  Z wymienionych powyżej powodów wariant nr 8 jasnozielony jest najbardziej korzystny nie pomijając obaw mieszkańców Luboszyc poprzez proponowane wybudowanie nasypów, ekranów dźwiękoszczelnych i zalesienia, co jest niemożliwe do zrealizowania w pozostałych wariantach. Dodatkowo jako jedyny z zaproponowanych jest zgodny z ideą Zrównoważonego Rozwoju.  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że należy z całą stanowczością odrzucić warianty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obwodnicy, a pod uwagę możemy jedynie brać wariant nr 8 - oznaczony na mapie jako jasnozielony, najlepiej z uwzględnieniem wymienionych powyżej uwag dotyczących zmian tj. powstania nowego węzła na obwodnicy Opola.

Projekt_bez_tytułu-31.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Aron Pałka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...