Sprzeciw przeciwko budowie spalarni śmieci w Będzinie, przy ul. Małobądzkiej na terenie EC Będzin S.A. - na granicy Będzina i Sosnowca

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z apelem o wsparcie nas, Mieszkańców, poprzez niedopuszczenie do realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy spalarni śmieci, której lokalizacja planowana jest w Będzinie na terenie EC Będzin S.A. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tematem, o którym dowiedzieliśmy w ostatnim okresie z mediów.

Mając na uwadze troskę o dobra wspólne, zdrowie mieszkańców, atrakcyjność mieszkaniową i turystyczną miasta oraz okolicy, jak i czyste środowisko, zdecydowanie sprzeciwiamy się koncepcji budowy spalarni śmieci w proponowanej lokalizacji. Powstanie komercyjnej spalarni (bez większościowego udziału samorządów) spowoduje brak możliwości sprawowania jakiejkolwiek kontroli i nadzoru władz miejskich nad procesem składowania i spalania śmieci.      

Pragniemy zauważyć, że już na chwilę obecną mierzymy się ze wzmożonym ruchem pojazdów, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, a dopuszczenie do realizacji planowanej inwestycji spotęguje tylko dalsze problemy. Nie chcemy pogorszenia się jakości życia w naszych osiedlach, szkołach i przedszkolach, w których sąsiedztwie planuje się wprowadzenie inwestycji uciążliwej pod wieloma względami i potencjalnie niebezpiecznej dla środowiska przyrodniczego jak i dla mieszkańców.

Mamy także świadomość, że gospodarowanie odpadami musi być rozwiązane – jednak dlaczego kosztem mieszkańców i pobliskich osiedli? Chcemy podziwiać naturę, w którą od lat są wkomponowane nasze osiedla, a nie kominy spalarni! Instalacje oczyszczania spalin przyczyniają się do redukcji emisji zanieczyszczeń, ale nie eliminują ich całkowicie. Nie mówiąc o awariach, które przytrafiają się nawet w najnowocześniejszych instalacjach i obiektach przemysłowych. Potencjalnie powstałe zanieczyszczenia mogą objąć Będzin, Sosnowiec i gminy sąsiednie.

Nie chcemy setek dodatkowych samochodów ciężarowych dziennie, które zwiększą ruch, hałas, emisję zanieczyszczeń, ograniczą bezpieczeństwo na drogach. Nie chcemy składowania śmieci, która spowoduje odór w okolicy planowanej spalarni śmieci. Należy również wziąć pod uwagę, że lokalizację planowanej spalarni nie należy tylko rozpatrywać biorąc pod uwagę jedynie odległości od istniejących zabudowań.  Należy wziąć pod uwagę fakt, że planowane przedsięwzięcie będzie miało wpływ na wartość domów i gruntów w tym rejonie i realne jej obniżenie.

Pragniemy również zauważyć, że obecne podejście Unii Europejskiej wyraźnie pokazuje kierunek na przyszłość dla państw członkowskich związany choćby z Europejskim Zielonym Ładem i finansowaniem inwestycji, gdzie wskazuje się odejście od spalarni odpadów, a ukierunkowanie na inwestycje związane z recyklingiem, wtórnym zagospodarowywaniem i wykorzystywaniem odpadów oraz przede wszystkim ograniczaniem ich ilości. Ten trend został już zapoczątkowany w 2015 r. Planem działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie wskazano, że sposób, w jaki zbieramy odpady i nimi gospodarujemy może prowadzić do wysokich wskaźników recyklingu i sprawić, że cenne materiały będą trafiały z powrotem do gospodarki, lub może skutkować niewydajnym systemem, w którym większość nadających się do recyklingu odpadów trafia na składowiska lub do spalarni, co może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i powodować znaczne straty gospodarcze. W ostatnim czasie ten trend ku recyklingowi i ponownemu zagospodarowaniu tylko się jeszcze bardziej wzmacnia. Z tego względu uważamy, że samorządy i my jako mieszkańcy powinniśmy stawiać przede wszystkim na selektywną zbiórkę u źródła, recykling materiałowy i kompostowanie. Przykładowo w Europie jest kilkaset gmin, które udowodniły, że recyklingowi może być poddanych ponad 80% odpadów. Spalarnie odpadów, mimo nowoczesnych technologii, emitują do powietrza rakotwórcze substancje (dioksyny i furany), metale ciężkie oraz dwutlenek węgla. Zagrożone jest zdrowie nasze i naszych dzieci.

Apelujemy o zatrzymanie budowy spalarni!

Wprowadzenie wyżej wymienionej inwestycji, określonej jako mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przedmiotowej lokalizacji oraz jej docelowe funkcjonowanie w znaczący sposób odbije się szczególnie na jakości naszego życia, obniży wartość nieruchomości mieszkalnych, a także naruszy dobro wspólne jakim jest zielone i rozwijające się harmonijnie miejsce do zamieszkania. Nasze obawy dotyczą zarówno kwestii zdrowotnych, środowiskowych, problemów społecznych oraz uciążliwości komunikacyjnych. Wierzymy także, że tak silny głos mieszkańców będzie wysłuchany i wzięty pod uwagę.

Panie Prezydencie liczymy na Pana wsparcie i czynną pomoc w zablokowaniu planowanej budowy spalarni!

Z poważaniem,  

 

Mieszkańcy Będzina, Sosnowca i okolicznych Gmin


Mieszkańcy Będzina i okolicznych Gmin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Będzina i okolicznych Gmin do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...