STOP Chlewni w Święciechowie

(Uwaga! Po podpisaniu petycji koniecznie trzeba wejść na maila podanego przy rejestracji i potwierdzić. Tylko wtedy Wasz głos się liczy!)

 

 

Pan Andrzej Chmielewski

Burmistrz Drawna      

    

PETYCJA WS. BUDOWY CHLEWNI W ŚWIĘCIECHOWIE

  

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Nawiązując do Obwieszczenia Burmistrza Drawna o wszczęciu postępowania administracyjnego nr. PIOŚ.6220.5.2020.MK, my, niżej podpisani stanowczo sprzeciwiamy się planowanej budowie chlewni na działce nr 8/1 obręb Święciechów, w gminie Drawno. 

Planowana inwestycja w sposób znaczący wpłynie na zdrowie i jakość życia mieszkańców Święciechowa, Drawna oraz okolicznych miejscowości. Przede wszystkim ogromnie uciążliwe będą odory. Chlewnia wraz z zapleczem ma powstać w bliskiej odległości (600metrów) od najbliższych zabudowań mieszkalnych. W Święciechowie najczęściej występują wiatry zachodnie, a zatem wiejące od planowanej chlewni w kierunku Święciechowa i Drawna. Odór pochodzący z odchodów zwierzęcych, wzrastający wraz z trwaniem cyklu produkcyjnego, w trakcie czyszczenia chlewni po zakończonym cyklu, w trakcie transportu oraz rozlewania gnojowicy na gruntach ornych, będzie uciążliwy nie tylko dla mieszkańców Święciechowa, ale przy określonych warunkach atmosferycznych, również Żółwina, Drawna oraz innych miejscowości w promieniu ok. 10 km. Opracowania naukowe podają, że na farmach trzody chlewnej identyfikuje się od 100 do 200 substancji zapachowych, z których co najmniej 30 to związki szczególnie cuchnące i szkodliwe dla zdrowia (np. merkaptany, aldehydy, ketony, siarczki organiczne, aminokwasy organiczne). Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż nie ulega wątpliwości, że związki te mogą wywoływać takie schorzenia, jak bóle głowy, nudności, podrażnienie oczu i gardła, bóle gardła, alergie, depresje, znużenie, problemy oddechowe, występowanie stanów zapalnych w organizmie, a długotrwała ekspozycja na odory może powodować pogorszenie się stanu zdrowia. Ministerstwo Środowiska wskazuje, że przy podejmowaniu decyzji o tak uciążliwych dla mieszkańców konsekwencjach, w pierwszej kolejności to życie i ochrona zdrowia człowieka są wartościami konstytucyjnie chronionymi. 

Zachodzi również uzasadniona obawa zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi zagrożenie mikrobiologiczne. Wśród bakterii, jakie mogą przedostać się do wód lub przemieszczać się wraz z powietrzem są: gronkowce, pałeczki z grupy Coli, streptokoki, fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy oraz różnorakie grzyby i organizmy pasożytnicze, np. tasiemce. Dodatkowo wielkim zagrożeniem i uciążliwością będzie wystąpienie zwiększonej ilości gryzoni i owadów, które są nosicielami różnych chorób, szczególnie much i szczurów. Wiąże to ze sobą ryzyko chorób odzwierzęcych oraz zagrożenia ASF. Fermy zwierząt, a w szczególności trzody chlewnej, narażone są na częste epidemie chorób zwierzęcych, co w konsekwencji skutkuje zamknięciem miejscowości i kwarantanną. 

Przemysłowa produkcja zwierząt wiąże się z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych, takich jak amoniak, siarkowodór, związki odoroczynne oraz metan. Ponadto do środowiska emitowany jest pył oraz pył zawieszony PM10, tlenki siarki, tlenek węgla. Wszystko to ma niebagatelny wpływ na środowisko i jego dewastację. Wylewanie powstającej przy produkcji trzody gnojowicy na grunty orne może powodować wzrost koncentracji azotu i fosforu, zaburzając eutrofizację pobliskich wód, która z kolei może prowadzić do wymierania organizmów zwierzęcych i roślinnych. Mieszkańcy zajmujący się pszczelarstwem mają obawy, gdyż pszczoły są bardzo wrażliwe na złą jakość atmosfery. 

Chlewnia planowana jest na wzniesieniu, wokół którego rozciągają się osuszone jeziora morenowe z gęstą siecią wód gruntowych oraz rowów melioracyjnych będących zlewnią wód poprzez rzekę Bagnicę do jeziora Dubie i dalej, do rzeki Drawy. Wylewanie gnojowicy na okoliczne grunty orne może spowodować podsiąkanie substancji szkodliwych do cieków naturalnych i zbiorników wodnych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, powodując ich zanieczyszczenie. W odległości niespełna 2 km od planowanej lokalizacji chlewni znajduje się ujęcie wody, zaopatrujące mieszkańców Święciechowa w wodę pitną. Ostatnie skażenia bakterią Coli (sierpień 2020) niezbicie świadczą o nieszczelności ujęcia, które nie zostało wyeliminowane, co wiąże się z wysokim ryzykiem ponownego skażenia i ogromnymi niedogodnościami oraz zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców.  

Przemysłowa ferma to także ogromny pobór wody. Jako mieszkańcy obawiamy się, że ujęcie wody, które obecnie jest już niewystarczające, nie będzie w stanie obsłużyć jednocześnie wsi oraz chlewni, co będzie wiązało się z brakiem lub niedostatecznym ciśnieniem wody na potrzeby mieszkańców.  

Stosowane w chlewniach antybiotyki mogą poprzez glebę i wody gruntowe dostać się do ujęcia wody pitnej oraz poprzez rzekę bagnicę do jeziora Dubie, a stamtąd do rzeki Drawy. Skażenie antybiotykami wód może mieć negatywne następstwa zdrowotne, a także wpłynąć na zablokowanie rolnictwa ekologicznego na terenie gminy. 

Planowana działka znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 PLB 320016 Lasy Puszczy nad Drawą, na skraju otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego. Na terenach przyległych gniazdują liczne gatunki ptaków (w tym ptaków prawnie chronionych, np. żurawi, czajek, błotniaka stawowego, bażantów, derkaczy, kani rudej), żerują orły bieliki. Jest więc wysoce prawdopodobne, iż inwestycja spowoduje utratę miejsc lęgowych. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. 

Planowana chlewnia ma powstać tuż przy siedlisku pełnika europejskiego (trollius europaeus), rośliny znajdującej się na czerwonej liście gatunków zagrożonych całkowitym wyginięciem, które według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie powinno być uznane za użytek ekologiczny. Teren planowanej inwestycji to także teren łąki torfowej, która nasycając powietrze parą wodną produkuje duże ilości tlenu. Zwarta darń o pow. 1 hektara odprowadza w ciągu dnia do atmosfery 100 kg tlenu i 2500 litrów wody, co daje w ciągu sezonu aż 30 mln litrów wody. Działanie chlewni nasili więc problem suszy w naszym regionie.  

W związku z planowaną budową i funkcjonowaniem chlewni nastąpi również wzrost natężenia ruchu drogowego z uwagi na transport zwierząt, pożywienia dla zwierząt, transport padliny celem utylizacji, transport gnojowicy, co doprowadzi do pogorszenia stanu dróg, które już teraz są w złym stanie. Transport oraz działające w chlewniach wentylatory poprzez hałas i emisję szkodliwych substancji będą wywierały szkodliwy wpływ na stan zdrowia ludzi i zwierząt.  

Jako mieszkańcy obawiamy się również negatywnych ekonomicznych skutków powstania chlewni, przede wszystkim związanych ze spadkiem atrakcyjności gminy, blokadą rozwoju agroturystyki oraz spadkiem wartości nieruchomości. Doświadczenia innych takich inwestycji pokazują także długookresowy negatywny wpływ na społeczność i demografię, związany z pogorszeniem warunków i komfortu życia, negatywnymi przekształceniami krajobrazu, pozbawieniem mieszkańców terenów do rekreacji i wypoczynku, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia zaludnienia, a nawet wyludnienia okolicy

Planowana inwestycja w sposób oczywisty oddziaływać będzie na środowisko oraz zdrowie mieszkańców, stąd wysoce uzasadniony jest nasz sprzeciw. Powołując się na zapisy prawa unijnego art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (polityka Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego) należy wszelkie wyżej opisane prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków traktować tak, jak pewność ich wystąpienia. 

Zwracamy się do Burmistrza gminy Drawno o wsłuchanie się w głos większości mieszkańców i wydanie NEGATYWNEJ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 

Za pośrednictwem Burmistrza apelujemy do Radnych gminy Drawno, aby biorąc pod uwagę dobro i zdrowie mieszkańców, troskę o ochronę cennych przyrodniczo terenów oraz rozwój gminy w kierunku turystycznym podjęli uchwałę o zakazie budowy przemysłowych ferm na terenie gminy Drawno.

Mamy nadzieję, że również władza lokalna opowie się za ekologicznym rozwojem naszej Małej Ojczyzny. 

Prosimy Państwa o wsparcie naszego protestu, aby zachować piękno Ziemi Drawieńskiej dla mieszkańców i wszystkich odwiedzających.    

https://www.facebook.com/STOP-Chlewni-w-Święciechowie-107719827747683

Ferma_NEW_FB_COVER_PHOTO_820x312px.jpg

mapa_sytuacyjna.png

Natura2000_mapa.jpeg


STOP chlewni w Święciechowie, Mieszkańcy gminy Drawno    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam STOP chlewni w Święciechowie, Mieszkańcy gminy Drawno do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...