"STOP dla planów zniszczenia części parku leśnego pod zabudowę mieszkaniową w Fordonie"- Apel do Prezydenta Miasta Bydgoszczy

     Szanowny Pan Rafał Bruski 

Prezydent Bydgoszczy  

316854247_1792803064426833_1001527564270179450_n.jpg

Apel   Dotyczy: planów zniszczenia częsci  parku leśnego pod zabudowę mieszkaniową w Fordonie.  

     My, niżej podpisani mieszkańcy Bydgoszczy, w szczególności zamieszkujący Fordon- 80 tysięczną dzielnicę naszego Miasta apelujemy o odstąpienie od przekształcenia istniejących zadrzewionych terenów parkowych w Nowym Fordonie/Osiedle Akademickie (w obrębie ulic Bydgoskich Olimpijczyków, Igrzyskowa, Andersa, Szlakowa, Kaliskiego) na ekstensywną zabudowę wielokondygnacyjną.

      Z niepokojem przyjęliśmy informację, iż Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy po zapoznaniu się z ponad 700 wnioskami mieszkańców złożonych w sierpniu 2021, które postulowały odstąpienie od likwidacji części terenów Parku leśnego na rzecz zabudowy wielomieszkaniowej nadal utrzymuje plan przekształceń w   mocy.

      Domagamy się by opisane w obowiązującym studium tereny jako obszary zieleni parkowej pozostawić w celu ochrony terenów leśnych  - są one objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego. W planie tym z 2001 roku tereny są oznaczone jako EL (A 17-EL, A 18-EL, A 21-EL, A 23-EL) – parki leśne z zapisem wymaganej ochrony istniejącego zadrzewienia (rozumie się przez to nakaz wkomponowania istniejącego zadrzewienia w projektowane zagospodarowanie terenu, zakaz wycinki drzew iglastych i liściastych). Jednakże w wyłożonym w roku 2021 projekcie nowego studium oraz po modyfikacjach wspomniany obszar ma zostać znacznie  ograniczony, przekształcony na tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego –w praktyce oznacza możliwość budowy 5-8 kondygnacyjnych budynków w miejscu istniejącego Parku Leśnego.

       Park Leśny  porasta gęsta roślinność głównie kilkudziesięcioletnie drzewa iglaste oraz liściaste, krzewy. W lesie można spotkać również wiewiórki oraz różne gatunki ptaków. Całość funkcjonuje jako samodzielny ekosystem. Teren jest wykorzystywany rekreacyjnie przez rodziny z dziećmi, grzybiarzy, spacerowiczów, osoby uprawiające jogging, nordic walking oraz wlaścieli psów.

        Nie zgadzamy się, aby arbitralna decyzja władz miejskich doprowadziła do dewastacji tego terenu na rzecz zabudowy mieszkaniowej.

       Co więcej, jesteśmy przekonani, że likwidacja części parku leśnego otworzy możliwość jego zmniejszenia, a finalnie doporowadzi do jego  likwidacji w kolejnych latach. Stąd zależy nam by utrzymać spójność tego terenu jak i utrzymać istniejące zapisy obowiązującego mpzp. 

       Decyzje dotyczące rozbudowy mieszkaniowej nie mogą być realizowane kosztem istniejących terenów zieleni, które służą tysiącom obecnych mieszkańców Osiedla Nowy Fordon i powinny służyć  kolejnym mieszkańcom, którzy zamieszkają w nowopowstającym -realizowanym już kompleksie bloków mieszkalnych. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu parku leśnego, przy ulicy Studenckiej/Strzeleckiego powstaje jedna z większych inwestycji mieszkaniowych w Fordonie, realizowana przez bydgoskiego dewelopera CDI, składająca się z 15 bloków mieszkalnych, których gęsta zabudowa  nie uwzględnia w planach terenów zieleni do wspólnego korzystania. Docelowo przybędzie tym samym ok. 3 tysiące nowych mieszkańców, którzy będą korzystać z istniejącego terenu parku leśnego. W planach również jest inna inwestycja wielomieszkaniowa firmy Alstal Dom przy ul Studenckiej/Igrzyskowej co w perspektywie kilku lat oznacza, ze przybędzie w tej okolicy ludzi, ktorzy będa chcieli korzystac z zieleni.

       Stąd apelujemy by decyzje o zmianie planu zagospodarowania nie były motywowane jedynie względami dalszej ekspansji zabudowy mieszkaniowej bez uwzględnienia aktualnej  sytuacji i potrzeb lokalnej społeczności. Co więcej by były realizowane w poszanowaniu w szczególności do terenów zieleni, których ochrona w świetle panującego kryzysu klimatycznego, postępującej suszy coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

       Dlatego domagamy się odstąpienia od szkodliwych planów zmiany miejskiego planu zagospodarowania  dla przedmiotowych terenów.

       Podtrzymujemy, iż jako zorganizowana społeczność dzielnicy Fordon łączy nas dążenie do utrzymania zapisów dotychczasowego Studium w zakresie utrzymania i ochrony terenów zielonych zwłaszcza zieleni towarzyszącej intensywnej zabudowie mieszkaniowej.

       Domagamy się bezwzględnej ochrony istniejących parków osiedlowych. Ponadto niezmiennie postulujemy o wprowadzenie zapisów chroniących istniejące ciągi napowietrzające dzielnicę Fordon, którego istotnym elementem są tereny zielone.  

       Deklarujemy wytrwałe dążenie do realizacji wyznaczonych celów oraz wspieranie Władz Miasta i stanie na straży wdrażania zapisów uchwały RM z dnia 4.09.2019 w sprawie „Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030”, w której miasto zobowiązuje się do utrzymania zieleni na osiedlach intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.        

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Tomek Hoppe będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...