STOP dla zabudowy Wzgórza Świętej Bronisławy - zachowajmy ,,zielone płuca” Krakowa dla następnych pokoleń !!!

Kkosciuszki21.jpg

Niniejszym udzielam poparcia petycji ,,STOP dla zabudowy Wzgórza Świętej Bronisławy  !”. Apelujemy o zaniechanie prac nad nowelizacją aktualnie obowiązującego planu. Protestujemy przeciwko działaniom zmierzającym do zniesienia ochrony dla terenów zielonych. Piękne lasy i łąki nie mogą stać się kolejnym placem budowy !  Domagamy się również, aby miasto wykupiło niezagospodarowane działki na Sikorniku.  W tym celu powinien powstać specjalnych program. Postulujemy żeby samorząd  skupował grunty, które są wartościowe pod względem przyrodniczym, a także tereny mające znaczenie dla walorów krajobrazowych. Ponadto uważamy, że należy wyjaśnić  przyczyny naruszenia procedur rozpatrywania uwag mieszkańców zgłoszonych do projektu ,,studium”.  Musimy zrobić wszystko, aby zachować unikatowy charakter okolicy dla następnych pokoleń !  

Wzgórze Świętej Bronisławy pełni rolę ,,zielonych płuc” Krakowa.  Jest to najbliższe centrum miasta miejsce gdzie można spędzić czas na łonie przyrody. Teren ma olbrzymią wartość przyrodniczą i krajobrazową. Ze względu na układ wiatrów, roślinność na Sowińcu odgrywa ważna rolę dla filtracji powierza.  Jednak  istnieje ryzyko, że w perspektywie najbliższych lat ten urokliwy zakątek naszego miasta może zostać zabudowany. Prezydent Majchrowski w połowie lutego zgłosił projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP  obszaru  „Zwierzyniec - Księcia . Inicjatywa zmierza do zniesienia  ochrony dla części terenów zielonych.  Nowe domy mają powstać w okolicach Cmentarza Wojennego ,,Glinik” i  Kopca ,,Kościuszki”. Może to być pierwszy krok to zabudowy reszty wzgórza.  

W 2013 r. został zaprezentowany projekt nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Według koncepcji, wiele działek  leżących w ,,Paśmie Sowińca” miało zmienić swój status z terenów zielonych na budowlane. Propozycja zakładała, że domy mogłyby powstawać w otulinie Lasku Wolskiego i w licznych lokalizacjach na Wzgórzu Świętej Bronisławy. Zaprezentowany dokument daleko odbiegał od uchwalonych kilka lat wczesnej planów dla tego obszaru. Wzburzyło to wielu mieszkańców. Wpłynęło mnóstwo uwag. Wnioskodawcy żądali zachowania statusu terenów zielonych.  Zainteresowani  otrzymali informacje,  że ich sugestie zostały rozpatrzone pozytywnie  Na początku 2014 r. prezydent Majchrowski wydał stosowane zarządzenie.  Wydawało się, że sprawa jest zamknięta. Jednak wbrew decyzji niektóre zmiany nie zostały rzeczywiście wprowadzone do projektu ,,studium”. Osoby składające uwagi otrzymały pismo od Biura Planowa Przestrzennego UMK z informacją, że nastąpił błąd.  Pomyłka miała polegać na wpisaniu do zarządzenie informacji, że wnioski zostały ,,uwzględnione”. Podczas gdy w rzeczywistości zostały one tylko „uwzględnione częściowo”.  Informację mieszkańcy otrzymaliśmy kiedy proces legislacyjny dobiegał już się końca. Uniemożliwiło to zainteresowanym podjęcie skutecznych działań.  Dlatego uważamy, że należy wyjaśnić wątpliwości  związane z procedowaniem tego aktu prawnego.

Prezydent Majchrowski w połowie lutego zgłosił projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP  obszaru  „Zwierzyniec - Księcia Józefa". Dokument ma zmienić ustalenia planu „Wzgórze Św. Bronisławy II”.  Nowe regulacje muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w ,,studium”. Dlatego nowelizacja uchwały oznacza konieczność dopuszczenia zabudowy na wielu działkach, które obecnie mają status terenów zielonych. Jednak dopóki ,,stary” plan  obowiązuje to grunty są chronione. Prawo nie określa terminu, w którym należy dostosować zapisy MPZP do ,,studium”. W ostatnich dniach stycznia Rada Miasta Krakowa  zdecydowała, o przystąpieniu do sporządzania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Dlatego zastanawiamy się czemu teraz magistrat zabiera się za dostosowanie zapisów planów ? Przecież w niedalekiej przyszłości mogą obowiązywać już zupełnie inne wytyczne.  

Większość parceli, których status może się zmienić jest gęsto zalesiona. Budowa nowych domów będzie oznaczać wycinkę wielu drzew. Ze względu na układ wiatrów, roślinność w tym rejonie ma szczególne znaczenie dla filtracji powierza. Bezpośrednio nad terenami, które  podlegałyby zainwestowaniu znajdują się obszary osuwiskowe. Nowe budowy mogą zdestabilizować teren.  W okolicy problemem są podtopienia budynków i niektórych dróg.  Roślinność zmniejsza dynamikę spływania wody. Dlatego powiększanie obszaru zabudowy może mieć fatalne skutki.     

Działki są niezwykle atrakcyjne. Rozciąga się z nich piękny widok na dolinę Wisły.  Dlatego presja inwestycja jest olbrzymia. Jeżeli teraz zostanie dopuszczona zabudowa na kilku hektarach to przy nowelizacji studium właściciele kolejnych terenów będą zabiegać o zmianę przeznaczenia działek.  Zyskają silny argument, że obok ich gruntów znajdują się budynki i teren jest uzbrojony. Dlatego tworzenie precedensu może być bardzo niebezpieczne.  

Wiele działek na Wzgórzu Świętej Bronisławy jest w prywatnych rękach. Dlatego postulujemy żeby stworzyć specjalny program. W dłuższej perspektywie  czasowej może to być jedyna szansa na zachowanie unikalnie charakteru okolicy. Postulujemy żeby  samorząd  skupował grunty, która są  wartościowe pod względem przyrodniczym , a także tereny mające znaczenie dla walorów krajobrazowych. Trzeba wreszcie nadrobić lata zaniedbań !

Kontakt do inicjatora petycji:

Krzysztof Kwarciak – radny Dzielnicy VII Zwierzyniec

e:mail: krzysztof@kwarciak.eu

 


Krzysztof Kwarciak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Kwarciak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...