STOP LIKWIDACJI PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ŁODZI

W dniu 7 maja 2020 r. Miasto Łódź podjęło decyzję o jednostronnym wypowiedzeniu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.  

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP jako strona układu jest zdecydowanie przeciwny jego wypowiedzeniu.  

Zapisy Układu funkcjonującego od 5 lutego 1997 r. stały się z mocy prawa istotnymi elementami treści stosunku pracy i poprawiały sytuację materialną pracowników niepedagogicznych. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy ważny jest nie tylko dla pracowników, ale i dla pracodawców, gdyż jego postanowienia porządkują oraz ujednolicają wiele zagadnień z zakresu prawa pracy, regulują standardy płacowe we wszystkich szkołach i placówkach w Łodzi.  

Decyzja o wypowiedzeniu układu:

1. pozbawi pracowników nabytych uprawnień,
2. obniży wynagrodzenia pracownikom szkolnej administracji i obsługi,
3. odbierze część świadczeń socjalnych,
4. wywoła dezorganizację pracy w szkołach i placówkach oświatowych poprzez konieczność wypowiedzenia stosunku pracy dla ponad 4000 pracowników niepedagogicznych.  

Likwidacja układu spowoduje potrzebę tworzenia około 350 wewnątrzzakładowych regulaminów wynagradzania we wszystkich szkołach i placówkach na terenie Łodzi, co przyniesie decentralizację i wiele utrudnień. Dysponentem środków finansowych szkoły jest organ prowadzący, to z tym podmiotem należy prowadzić rozmowy i uzgodnienia dotyczące wynagrodzeń oraz warunków pracy pracowników, a taką możliwość daje jedynie układ zbiorowy pracy.  

Nie do zaakceptowania jest, aby w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID 19 poszukiwać oszczędności na grupie pracowników o najniższym uposażeniu.

APELUJEMY do władz Miasta Łodzi o wycofanie decyzji dotyczącej likwidacji Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.  

Prosimy o poparcie naszej petycji i podpisywanie jej przez pracowników administracji i obsługi, nauczycieli, rodziców, radnych i polityków - Wszystkich, którym na sercu leży dobro oświaty i jej pracowników.


Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP    Skontaktuj się z autorem petycji