Stop naruszaniu praw naszych dzieci! Żądamy rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 28 na Muchoborze Małym.

Wnioskujemy do Prezydenta Miasta Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia o niezwłoczną rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu oraz postawienia na przylegającym terenie szkolnym kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia dla klas 1-3 oraz na świetlicę szkolną do czasu zakończenia prac.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

SP 28 mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Greckiej 58. Po reformie Oświaty szkoła musiała przejąć część uczniów z drugiej szkoły podstawowej, która została zlikwidowana. Rozpoczęły się problemy lokalowe, bowiem oddziałów klasowych było więcej niż pomieszczeń. Po kolejnej reformie, szkoła musiała przyjąć też dzieci ze zlikwidowanego Gimnazjum. Teren Gimnazjum oddano ZS nr 3.

W wyniku porozumienia, ZS nr 3 udostępniał SP 28 pomieszczenia z przeznaczeniem na sale dla uczniów z klas 7 i 8. 

Jednocześnie zaczęto działania zmierzające do tego, aby dzieci z SP 28 były w jednym budynku, miały wystarczającą ilość sal lekcyjnych, sanitariatów oraz zaplecze sportowe. Przed zakończeniem kadencji Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz złożył obietnicę rozbudowy Szkoły Podstawowej 28 im. Generała Leopolda Okulickiego przy ul. Greckiej 59 we Wrocławiu. W roku 2017 została przeprowadzona przez Zarząd Inwestycji Miejskich analiza dotycząca możliwości rozbudowy budynku SP28 o 6 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarno-szatniowym i magazynowym oraz świetlicę na potrzeby edukacji wczesno-szkolnej, salę do gimnastyki korekcyjnej dla klas młodszych i inne pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Wariant ten obejmował zarówno przebudowę w postaci usytuowania dodatkowego skrzydła przyległego do budynku szkoły, jak i uporządkowanie infrastruktury wokół SP28 wraz z przeniesieniem placu zabaw na inne miejsce. Koszt rozbudowy oszacowany został na kwotę 6,8 mln zł.

W wyniku analiz wybrano sposób rozbudowy, a budowa miała rozpocząć się w 2022 roku.     

W 2021 r., Zarządzeniem nr 4732/21 Prezydenta Jacka Sutryka, ponowiono decyzję o rozbudowie szkoły.  

W międzyczasie SP 28 co roku zawierała umowę z ZS nr 3 na korzystanie z jej pomieszczeń.

W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że rozbudowy SP 28 nie będzie.  

Na przełomie 2023 i 2024 roku Dyrektor ZS nr 3 zdecydowanie odmówił zawarcia umowy na kolejny rok szkolny 2024/2025. Powodem jest plan dalszego rozwoju oferty Zespołu Szkół nr 3.      

W ten sposób trudna sytuacja SP 28 stała się DRAMATYCZNA.                  

Informacja o sytuacji SP 28 była regularnie przekazywana do Departamentu Edukacji.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi m.in.:

·        warunki niezbędne do nauki,

·        bezpieczeństwo,

·        właściwą opiekę.

Już teraz w szkole jest za mało toalet. Na wąskich korytarzach jest zbyt mało miejsca. Dzieci tłoczą się w dusznych przejściach, co niekorzystnie wpływa na ich bezpieczeństwo i samopoczucie. Poziom hałasu przekracza wszelkie dopuszczalne normy, a dzieci nie mają jak spokojnie zjeść drugiego śniadania.

Część klas uczy się w systemie zmianowym, a świetlica nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim zainteresowanym, utrudniając logistykę pracującym rodzicom.

Zajęcia indywidualne nieraz odbywają się na korytarzu.

To nie jest sytuacja, którą możemy akceptować.

Aktualna sytuacja oraz perspektywa jej pogorszenia sprawia, iż łamane są ustawowe prawa wrocławskich dzieci - aktualnych i przyszłych uczniów SP 28.

Dlatego jako mieszkańcy Muchoboru Małego i sąsiednich Osiedli, a także ich rodziny żądamy, aby Prezydent Wrocławia i Rada Miejska Wrocławia w trybie pilnym dokonali rozbudowy SP 28 zgodnie ze wcześniejszymi obietnicami.

Żądamy również, aby niezwłocznie postawili przy SP 28 kontenery na przylegającym do SP 28 terenie zapewniając naszym dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki teraz i w trakcie inwestycji.

Sposób dostarczania: Złożenie w Radzie Miejskiej Wrocławia i u Prezydenta Wrocławia.  

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...