Stop pseudo obwodnicy Opola Lubelskiego. Oczekujemy zaplanowania i budowy prawdziwej – zewnętrznej obwodnicy miasta

Opole Lubelskie 22.07.2022
                                                                                   
Pan Sławomir Plis
BURMISTRZ Opola Lubelskiego
Radni Rady Miejskiej
 
 
PETYCJA w sprawie:
1. Sprzeciwu planom budowy ,,obwodnicy” przebiegającej przez tereny rekreacyjne (Natura 2000 – Opole Lubelskie PLH 060054)
2. Żądania zaplanowania i budowy prawdziwej - zewnętrznej obwodnicy Opola Lubelskiego
 
Podstawa prawna:
Art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust.1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 (Dz. U. z 2017r. Poz. 1123).
 
My, mieszkańcy miasta i gminy Opole Lubelskie, zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie naszej petycji wyrażającej sprzeciw wobec planów budowy drogi publicznej klasy G (dalej obwodnicy) przez miasto Opole Lubelskie oraz żądamy zaplanowania i budowy prawdziwej –zewnętrznej obwodnicy Opola Lubelskiego.
 
W związku z nasilającymi się działaniami Gminy Opole Lubelskie związanymi z planowaną budową drogi publicznej klasy G stanowiącej obwodnicę m. Opole Lubelskie zwracamy się do Pana Burmistrza oraz Radnych Rady Miejskiej z prośbą o zapoznanie z wielkimi obawami mieszkańców dotyczącymi projektu oraz budowy tej drogi, a także otwarcia na dialog między władzami Gminy a jej mieszkańcami na temat konieczności realizacji obwodnicy i jej trasy, jak również zaplanowania i budowę prawdziwej, omijającej teren miasta, obwodnicy.
 
W dniu 15.06.2022r. zostało wydane obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Do dnia 15 lipca 2022 r. możliwe było składanie uwag i wniosków do przedłożonego dokumentu.
Duża grupa mieszkańców zamieszkujących sąsiedztwo planowanej obwodnicy złożyła stosowne uwagi oraz wyraziła sprzeciw wobec jej powstania. Po rozpatrzeniu uwag i wniosków mieszkańców, w przypadku ich całkowitego odrzucenia, należy spodziewać się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do wydania decyzji budowlanych, zezwalających na budowę obwodnicy.
 
Zgodnie z przedstawionymi w Raporcie założeniami, oddanie inwestycji do użytkowania zaplanowane jest na rok 2025.
 
Przedstawiony Raport budzi duże wątpliwości zaangażowanych mieszkańców. Przeprowadzone analizy i badania, np. prognoza natężenia ruchu została opracowana na podstawie założenia bez uwzględnienia konkretnej metody, inwentaryzacja zieleni czy analiza emisji hałasu do środowiska, zostały wykonane w sposób odbiegający od przyjętych standardów w tego typu przedsięwzięciach.
 
Zagrożenia:
Planowana inwestycja wzbudza wiele kontrowersji, angażuje znaczne środki publiczne, a jej wpływ na przyszłość miasta i mieszkańców skłania do negatywnych ocen. Brak szczegółowych informacji na temat faktycznych przyjętych rozwiązań projektowych i wpływu przyszłej zmiany organizacji ruchu w mieście budzi niepokój wielu mieszkańców.
Jak do tej pory Gmina nie przedstawiła możliwości realizacji obwodnicy Opola Lubelskiego w żadnym innym przebiegu. Warto podkreślić, że ten zaproponowany prowadzi przez obszary stanowiące miejską enklawę przyrodniczą, rekreacyjno-wypoczynkową, ujętą również jako obszary siedliskowe w programie ochrony przyrody „Natura 2000 - Opole Lubelskie PLH060054”. Planowana inwestycja może negatywnie oddziaływać na w/w obszar. Przerwanie naturalnych korytarzy przemieszczania się zwierząt, ingerencja w warunki gruntowo-wodne, zwiększona emisja hałasu i spalin, to tylko kilka z nieodwracalnych skutków realizacji obwodnicy.
Brak pewności właścicieli najbliżej położonych budynków mieszkalnych, czy rzeczywiście nie dojdzie do uciążliwości spowodowanych drganiami podczas realizacji i eksploatacji inwestycji.
 
Potencjalna realizacja inwestycji będzie wiązała się z koniecznością usunięcia licznych drzew i powierzchni zakrzewionych. Dotyczy to również gruntów wziętych w tymczasowe użytkowanie. I tu rodzi się pytanie – czy wykonawcy uda się te tereny doprowadzić do stanu pierwotnego?
Również wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w nowo projektowanym pasie drogowym nie zwróci nam krajobrazu sprzed inwestycji.
 
Dla mieszkańców miasta i gminy Opole Lubelskie realizacja tej budowy może skończyć się utratą jedynego cennego przyrodniczo miejsca na terenie miasta, gdzie od wielu pokoleń społeczność skorzysta z takich walorów jak, m.in.: kąpielisko miejskie, łowiska ryb, strefy wypoczynku, rekreacji, relaksu i ciszy, obcowania z przyrodą, otoczenia zieleni, świeżego powietrza, spacerów.
 
Jako mieszkańcy mamy prawo do alternatywnych rozwiązań, sprzyjających nam, mających realną wartość tranzytową dla ruchu drogowego oraz prawdziwej – zewnętrznej obwodnicy Opola Lubelskiego, która realnie wpłynie na poprawę ruchu drogowego w regionie.
 
Jako mieszkańcy miasta i gminy mamy moralne i etyczne prawo do partycypacji społecznej, szczególnie w przypadku ryzyka i poważnych przesłanek, że inwestycja stoi w konflikcie z ludźmi i przyrodą.
 
Jaki będzie faktyczny wpływ inwestycji na środowisko? Czy rozważono alternatywne trasy realizacji obwodnicy m. Opole Lubelskie? Czy konieczna jest realizacja w tym miejscu drogi kategorii głównej? Jak realnie zmieni się natężenie ruchu po wybudowaniu obwodnicy? A może warto wziąć pod uwagę czynnik społeczny, wsłuchać się w głos mieszkańców? Czy warto wydawać grube miliony, w dzisiejszych ciężkich czasach, tylko dlatego, że są i niszczyć życie ludzkie, plany oraz piękno otaczającej przyrody?
Czy inwestycja zamknie się w zaplanowanym budżecie?
 
Na te i wiele innych pytań mamy nadzieję uzyskać odpowiedzi podczas spotkania z władzami miasta.

 


Mieszkańcy gminy    Skontaktuj się z autorem petycji