Chcemy przyspieszenia remontu ul. Słowackiego w Poznaniu!

Mieszkańcy, Właściciele Nieruchomości,
Przedsiębiorcy
oraz inni korzystający z ul. Słowackiego
i najbliższych okolic
 

Poznań, 21 maja 2017 roku

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
P O Z N A Ńdot. zmian organizacji ruchu i remontów
w ul. Słowackiego na Jeżycach

 

P E T Y C J A
w sprawie      p i l n e g o    przyspieszenia prac remontowych
w ul. Słowackiego w Poznaniu
              

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że grupa osób sprzeciwia się wprowadzonym w ul. Słowackiego zmianom w organizacji ruchu oraz remontom chodników, my – mieszkańcy Jeżyc, przedsiębiorcy działający na ich obszarze, a także inni użytkownicy – zwłaszcza ul. Słowackiego i najbliższych okolic, niniejszym –

  •  wyrażamy poparcie dla idei spowolnienia i ograniczenia ruchu samochodowego oraz ułatwień dla rowerzystów w ul. Słowackiego w Poznaniu, 
  • cieszymy się z faktu, że zlikwidowano miejsca parkingowe na chodnikach, dzięki czemu ulica nie dość, że wyładniała, to stała się bardziej przyjazna dla wszystkich jej użytkowników – szczególnie pieszych, rodziców z wózkami dziecięcymi i osób o ograniczonej mobilności,
  • chcemy remontów chodników i nowej zieleni zgodnie ze złożonymi nam obietnicami i nie zgadzamy się na jakiekolwiek wstrzymywanie prowadzonych i zaplanowanych już prac,

O R A Z

  • APELUJEMY o pilne spowodowanie przyspieszenia powyższej inwestycji (wymiany chodników i uzupełnień w nasadzeniach) zgodnie z przedstawionym nam projektem.  

 

Mieszkańcy, Właściciele Nieruchomości,
Przedsiębiorcy
oraz inni korzystający
z ul. Słowackiego i najbliższych okolic
/lista w załączniku/  

 

Szczegółowe uzasadnienie petycji:  

Szanowny Panie Prezydencie,               

Zwracamy się do Pana z uwagi na pojawiające się w mediach informacje o skierowanym na Pańskie ręce proteście przeciwko prowadzonemu remontowi i zmianie organizacji ruchu w ul. Słowackiego na poznańskich Jeżycach. Pismo pochodzi od grupy osób, która przedstawia się jako „mieszkańcy”, „właściciele nieruchomości” i „przedsiębiorcy” związani ze sporną ulicą, natomiast przekaz formułowany przez media ma taki wydźwięk, jakby to „mieszkańcy” byli przeciwni działaniom władz w tej mierze.            

Pragniemy zapewnić, że wielu z nas – mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych osób związanych na co dzień z Jeżycami, zwłaszcza z ul. Słowackiego i jej najbliższym otoczeniem, od lat czeka na uporządkowanie zaniedbywanej przez dekady publicznej przestrzeni, którą szczególnie w ostatnich latach szpecą głównie zniszczone chodniki oraz masowo zaparkowane samochody. Wiosną tego roku doczekaliśmy się wreszcie informacji, że ta cenna architektonicznie i historycznie, znajdująca się w centrum naszej dzielnicy ulica, zostanie odmieniona: miało nastąpić obniżenie limitu prędkości dla samochodów, zakaz parkowania na chodnikach i zamiast tego parkowanie równoległe w pasie jezdni. Nadto, obiecano nam uzupełniające nasadzenia oraz wymianę chodników na nowe, eleganckie, zgodne z miejskim katalogiem i odpowiednie do tradycyjnego prestiżu tego miejsca.               

Z początkiem kwietnia wprowadzono w pełni zmiany w ruchu i sposobie parkowania stosownie do powyższych wytycznych. Ulica wypiękniała w ciągu kilku dni. Wreszcie można poruszać się po chodnikach w sposób swobodny – zgodny z pierwotnym założeniem, a i okazało się, że wbrew twierdzeniom protestującej grupy, nadal dostępne są miejsca parkingowe, mimo ograniczenia ich liczby (w mediach społecznościowych powstała nawet specjalna strona, której twórcy zajęli się monitorowaniem tego zjawiska). Perspektywa widokowa z poziomu chodnika, po uwolnieniu przestrzeni, odmieniła się do tego stopnia, że aktualnie spacer ulicą jest przyjemny i w końcu widok samochodów nie przesłania tego, co najważniejsze -  okazałej, secesyjnej zabudowy rezydencjalnej. Nie doszło przy tym do żadnej kolizji ani niebezpiecznej sytuacji, których lawinowy wzrost przeciwnicy zapowiadali. W maju natomiast zaczęto wymianę chodników na nowe oraz rozpoczęto obiecane nasadzenia. Z oczywistych względów remont może wywoływać przejściowe niedogodności, gdyż ekipy budowlane zajmują czasem niektóre miejsca parkingowe celem wykonywania prac. Sytuację tę przyjmujemy jednak ze zrozumieniem.               

Mając na uwadze powyższe, apelujemy do Pana o pilne spowodowanie:

  • przyspieszenia prowadzonych prac (wymiany chodników i uzupełnień w nasadzeniach), tak, by końcowy efekt, powodujący wzrost atrakcyjności ulicy oraz komfortu życia mieszkańców, odczuwalny był możliwie jak najszybciej, a także, by opisane niedogodności nie trwały zbyt długo.

Nie ma naszej zgody na to, by w przypadku ul. Słowackiego powielono błąd popełniony przy okazji remontu nieodległej ul. Szamarzewskiego, gdzie mimo wymiany chodników, utrzymano parkowanie ukośne, co praktycznie niweluje efekt przeprowadzonej inwestycji. Jest tam nadal ciasno, perspektywa widokowa się nie zmieniła, a kierowcy poruszają się pasem rowerowym z obawy, że któryś z parkujących zacznie włączać się do ruchu (co od strony jezdni nie zawsze jest widoczne, zwłaszcza w początkowej fazie).

Pragniemy przypomnieć, że od kilku lat Jeżyce przeżywają swój ponowny rozkwit: stały się modną dzielnicą, do której wprowadziło się wielu nowych, często młodych, kreatywnych mieszkańców, ceniących sobie ciekawą architekturę, śródmiejskie położenie, dostęp do kultury wysokiej, życia towarzyskiego i ciekawej oferty gastronomicznej. Warto zauważyć, że na Starych Jeżycach działa kilka scen teatralnych, prężne centra kultury oraz słynne kino z ambitnym repertuarem oraz znajduje się aktualnie ponad 80 lokali, z czego znaczna część serwuje tzw. kuchnię autorską i zbiera świetne recenzje również w prasie ogólnopolskiej oraz doczekała się wzmianek w przewodnikach kulinarnych Europy. Moda na Jeżyce powoduje wzrost wartości tutejszych nieruchomości oraz zachęca kolejne wspólnoty mieszkaniowe i inwestorów do remontowania zabytkowych kamienic. Dzielnica potrzebuje zatem działań porządkujących ruch i parkowanie oraz upiększających (nowe chodniki, mała architektura, zieleń), które będą współgrały z aktualnym, cieszącym nas wszystkich trendem. Wielu z nas korzysta na co dzień zarówno z samochodów, jak i rowerów czy komunikacji miejskiej. Liczymy się z tym, że w założeniu urbanistycznym z przełomu wieków XIX i XX, zaprojektowanym w innych realiach ruchu drogowego, nie każdy mieszkaniec znajdzie miejsce parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to cena, jaką zgadzamy się płacić w zamian za przywrócenie temu obszarowi dawnej świetności.

Na koniec jeszcze obalamy argumenty grupy protestujących, które powtarzają się od dłuższego czasu, a są – naszym zdaniem – całkowicie chybione:

  • Niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu - NIEPRAWDA. Najlepszym dowodem jest to, że w ostatnim czasie – po wprowadzeniu reorganizacji - nie było żadnego wypadku, podczas gdy w ubiegłych latach, przed zmianami – doszło do 180 kolizji w samej ul. Słowackiego. Jest wystarczająco dużo miejsca dla rowerów i samochodów znajdujących się w ruchu – w newralgicznych punktach (skrzyżowaniach) urządzono czytelne „mijanki”. Wysiadanie z pojazdów zaparkowanych oraz włączanie się do ruchu zawsze musi wiązać się z zachowaniem szczególnej ostrożności ze strony kierowcy, niezależnie od tego, czy parkowanie jest równoległe, czy ukośne. Przy narzuconym ograniczeniu prędkości 30 km/godz. nie może być mowy o realnym niebezpieczeństwie w ruchu czy braku czasu na odpowiednią reakcję. Jeśli jednak odpowiednie służby dojdą do przekonania, że kierowcy poruszają się na tej ulicy zbyt szybko, proponujemy rozważenie obniżenia limitu prędkości do 20 km/godz. i wprowadzenie progów spowalniających, co ostatecznie powinno zakończyć dyskusję w tym przedmiocie.
  • Niespełnienie norm ochrony przeciwpożarowej oraz wymiarów miejsc parkingowych – FAŁSZ. Przeciwnicy powołują się na przepisy rozporządzeń, które dotyczą nowoprojektowanych inwestycji (placów parkingowych, ulic, osiedli mieszkaniowych). Wszystkie z nich przewidują możliwość odstępstw w szczególności na obszarach miejskich i zabytkowych, gdzie zastane warunki architektoniczne i urbanistyczne nie spełniają współczesnych norm bezpieczeństwa. W szczególności, postanowienia § 13 ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przewidują możliwość zachowania drogi pożarowej o szerokości od 3 do 3,5 m, a nawet wprowadzenia dalej idących odstępstw. Tak więc, sam „czysty” pas ruchu kołowego w ul. Słowackiego, opisane normy bezpieczeństwa spełnia.
  • Brak konsultacji społecznych – ARGUMENT CHYBIONY. Jest on formułowany jako zarzut wobec Rady Osiedla Jeżyce, która, nie dość, że udostępniła projekty zmian na stronach internetowych, to jeszcze zorganizowała spotkania z mieszkańcami w tej sprawie, na które tłumnie przybywali zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmian. Jest to najlepszy dowód na to, że cały proceder odbywał się jawnie a przepływ informacji był na tyle dobry, by obie grupy zdążyły przygotować odpowiednie argumenty. Pragniemy przypomnieć, że członkowie rad samorządów pomocniczych działają praktycznie społecznie, kosztem własnej pracy zarobkowej lub czasu prywatnego, mają bardzo skromny budżet a do tego nie zostali wyposażeni w kompetencję organizowania konsultacji w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ta przysługuje wyłącznie Prezydentowi, działającemu przez podległe jednostki. Mimo tego, lokalna Rada rozmawia z nami i jest dla nas dostępna, co szczerze doceniamy.
  • Zlikwidowano 60 miejsc postojowych – FAŁSZ. Przeciwnicy zmian, o ile nam wiadomo, dokonali wyliczeń na podstawie obrazów zawartych w internetowym serwisie „Google Street View”, a więc policzyli faktycznie zaparkowane pojazdy, uwzględniając te, które wystają poza linie graniczne miejsc postojowych, a także te, korzystające z miejsc, które zostały wytyczone wbrew obowiązującym przepisom i normom bezpieczeństwa (a więc bezpośrednio przylegające do skrzyżowań i przejść dla pieszych, co stwarzało szczególne zagrożenie dla tych ostatnich). Miejsca te, w liczbie 26, i tak musiałyby zostać zlikwidowane, a więc przy pominięciu ich w wyliczeniach okazuje się, że bilans ten wynosi zaledwie 20-30. Do tego okazało się, że po północnej stronie ulicy zorganizowanie parkowania równoległego w pasie jezdni zamiast na chodniku powoduje przyrost o 10 miejsc parkingowych, gdyż aktualnie na przeszkodzie nie stają hydranty, misy drzew i inne elementy znajdujące się na chodnikach.
  • Ulicą Słowackiego rzadko chodzą ludzie – FAŁSZ. Z naszych wyliczeń i obserwacji wynika, że przechodzi tędy w ciągu dnia kilkaset osób na godzinę, a piesi stanowią 50-70% ruchu na całej ulicy. Za absurdalne zatem uznać należy oddawanie im przejść szerokości od 1 do 1,5 m, jak było do tej pory.  

Mając na uwadze powyższe, apelujemy o jak najszybsze kontynuowanie zaplanowanych w ul. Słowackiego prac remontowych.  

Z wyrazami szacunku,                                                                          

podpisani pod tekstem petycji:

Mieszkańcy, Właściciele Nieruchomości,
Przedsiębiorcy
oraz inni korzystający z ul. Słowackiego
i najbliższych okolic


Krzysztof Koch, Inicjatywa "Chcemy Pięknych Jeżyc"    Skontaktuj się z autorem petycji