w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany Studium i MPZP obszaru Targówka Fabrycznego – cz. II

Wnoszący: w imieniu mieszkańców i ich interesie publicznym Klub Radnych Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy - reprezentowanej przez Przewodniczącą klubu Katarzynę Górską-Manczenko    

Szanowny Pan 

Rafał Trzaskowski  

Prezydent m.st. Warszawy

 

PETYCJA   

w sprawie planowanego przekazania działek nr 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08 Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg oraz w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru Targówka Fabrycznego – cz. II

Przedmiot petycji 

My niżej podpisani apelujemy do Prezydenta m.st. Warszawy o podjęcie natychmiastowych działań zapewniających wstrzymanie przekazania działek nr 5/1 i 5/2, z obrębu 4-11-08, Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg. Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne przystąpienie do prac nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego – cz. II.

Uzasadnienie

W okresie od lat 90-tych XX wieku, kiedy uchwalano ogólny plan dla Warszawy, a następnie MPZP dla Targówka Fabrycznego, do dziś, nastąpiły ogromne przemiany tej części miasta. Przemysł, produkcja i usługi, dominujące dotychczas na tym obszarze, ustępują miejsca budownictwu mieszkaniowemu i obiektom towarzyszącym funkcji mieszkaniowej. Faktem stało się powstanie osiedla mieszkaniowego Wilno, gdzie docelowo ma zamieszkać powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Taka liczba nowych mieszkańców naszej Dzielnicy zobowiązuje do zapewnienia im odpowiedniej infrastruktury i właściwych warunków życia. Dla rejonu ul. Swojskiej opracowywany jest MPZP, który uwzględnia stan faktyczny. Niestety bliska okolica, w tym obszar w rejonie ul. Bardowskiego, jest wciąż postrzegany jako obszar przeznaczony pod przemysł i produkcję. Akty prawne nie nadążają za stanem faktycznym i oczekiwaniami, w jaki sposób powinien wyglądać dalszy rozwój Targówka Fabrycznego.

W ciągu ostatnich lat na obszarze w rejonie ul. Bardowskiego powstał m.in. zbiornik retencyjno-rekreacyjny oraz ścieżki sportowo - rekreacyjne w lesie na Utracie, z których licznie korzystają mieszkańcy całej Dzielnicy Targówek.

Atrakcyjny zbiornik wodny wraz z plażą, oraz usługami sportowymi, kulturalnymi i gastronomicznymi, a także piękne tereny zielone, przyciągają nie tylko społeczność lokalną, ale również mieszkańców całej Warszawy, którzy coraz częściej wybierają to miejsce na swój odpoczynek. To jedyne takie miejsce na mapie Warszawy. Miejsce to zostało zauważone i docenione przez organizatorów ogólnopolskich imprez masowych. Niektóre z nich na stałe wpisały się już w krajowy kalendarz wydarzeń skierowanych do mieszkańców. 

Działki 5/1 i 5/2 z obrębu 4-11-08, zajmujące ponad 11 hektarów, sąsiadujące bezpośrednio ze zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym, po wieloletnim użytkowaniu ich przez Polski Koncern Naftowy Orlen, po wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2018 r., zostały protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 18 stycznia 2019 r. wydane przez PKN Orlen pracownikom Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i przekazane do zasobów miasta st. Warszawy.

Oddanie tych działek w użytkowanie ZRiKD przyczyniłoby się do utraty wszystkich walorów tego miejsca. Zniszczyłoby wyjątkowość i klimat okolicy. Wystarczającym obciążeniem jest już powstające na sąsiednich działkach centrum logistyczne, które utrudni mieszkańcom korzystanie z powstałych terenów rekreacyjnych. Dodatkowo liczne przejazdy maszyn budowlanych i specjalistycznego sprzętu drogowego spowodowałyby zniszczenie i zniekształcenie nawierzchni okolicznych dróg. Dlatego nie możemy się zgodzić na oddanie tak atrakcyjnych działek w użytkowanie ZRiKD, będącego zakładem szkodliwym dla środowiska i mieszkańców, ponieważ z całą pewnością generowałoby to kolejne uciążliwości.  

W trosce o harmonijny rozwój tej części miasta, oraz uwzględniając oczekiwania mieszkańców, naturalna i konieczna jest zmiana Studium i MPZP obszaru Targówka Fabrycznego – cz.II.

Mając na uwadze troskę o dobra wspólne wyrażamy nadzieję, na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

W imieniu mieszkańców 

Radni Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska 

Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 

z siedzibą ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa 

 Przewodnicząca klubu 

Katarzyna Górska-Manczenko

ul. Kondratowicza 20 

00-983 Warszawa 

 


Katarzyna Górska-Manczenko    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Górska-Manczenko do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...