Walka o lokal na kociarnię dla Stowarzyszenia Kocie Gniezno. Pomagamy wolno żyjącym kotom!

Do Pana Tomasza Budasza Prezydenta Miasta Gniezna  

 

PETYCJA  

Szanowny Panie Prezydencie!

 

Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. stanowi między innymi, iż „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.  

Dodać należy, iż ta sama ustawa jasno określa, iż obowiązek troski o dobrostan zwierząt spoczywa na władzach publicznych, a dokładnie na samorządach lokalnych. Zapewne znane są Panu także przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach.

Artykuł 3 tejże ustawy przede wszystkim wskazuje na problem zapobiegania, to znaczy profilaktyki w zakresie bezdomności zwierząt.  

Przepis ten odnosi się także do opieki nad zwierzętami bezdomnymi, ich odławiania i zapewniania im miejsca w schroniskach dla zwierząt.

W konsekwencji można stwierdzić, że celem tego przepisu jest ograniczenie i kontrola populacji zwierząt bezdomnych przez prowadzenie działań na rzecz ograniczenia ich populacji (profilaktyka pierwotna w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt).  

Z przytoczonych przepisów jasno wynika, że to na władzach spoczywa obowiązek troski o zwierzęta wolno żyjące i bezdomne.

W naszym mieście o los kotów troszczy się w dużym stopniu Stowarzyszenie Kocie Gniezno. Uzupełnia i wspiera ono działania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie w zakresie opieki nad bezdomnymi kotami. Stowarzyszenie działa na zasadach wolontariatu. Bezpłatna praca wielu osób od 10 lat realnie ogranicza bezdomność i nadpopulację kotów wolno żyjących i bezdomnych w Gnieźnie.

Kocie Gniezno, korzystając z własnych środków finansowych (od 2 lat wspierane środkami z Budżetu Obywatelskiego), zapewnia zwierzętom kastrację, pomoc, opiekę i czasowe schronienie w lokalu prywatnym. 

Niniejsza petycja nie ma na celu jednak przerzucania się odpowiedzialnością. Chcemy Pana prosić o przychylność w kwestii załatwienia sprawy siedziby „kociarni” prowadzonej przez Kocie Gniezno. Ta sprawa jest Panu znana od kilku tygodni.

Obecnie, ze względu na realne ryzyko utraty dotychczasowej siedziby, Kocie Gniezno zaproponowało lokal mieszczący się przy ulicy Chrobrego 40/41. Sprawa nie ma dotychczas swojego szczęśliwego finału ze względu na sprzeciw jednego z trojga najemców sąsiednich lokali.  

Panie Prezydencie! Jako człowiek światły, wie Pan na pewno, iż Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791 roku, zniosła nieszczęsną zasadę liberum veto, której realizacja doprowadziła szlachecką Rzeczpospolitą do ruiny.  

Osoba przeciwna kociarni wykrzykuje liberum veto! Swoje obawy o sąsiedztwo opiera o przesłanki wynikające z braku elementarnej wiedzy i niechęci do jej zweryfikowania. Koty to zwierzęta czyste i ciche. Wolontariusze Kociego Gniezna w najwyższym stopniu dbają o zdrowie podopiecznych Stowarzyszenia oraz o czystość zajmowanego do tej pory lokalu.

W związku z powyższym, my, niżej podpisani mieszkańcy Gniezna i inni, troszczący się o los zwierząt, mając na uwadze dobro szerszego ogółu, a nie jednostki, zwracamy się do Pana z prośbą o wyrażenie zgody na wynajęcie lokalu przy Chrobrego 40/41 i tym samym zapewnienie możliwości dalszych działań Stowarzyszenia.

Żywimy szczerą nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego apelu – przez wzgląd na szacunek dla zwierząt oraz obowiązujące w naszym kraju prawo.  

 

Z poważaniem