3 x TAK dla zieleni w rejonie Rajskiej

 

received_1421350071314574.png

 

Do: Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4, 30-001 Kraków

W związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej", jako mieszkańcy wnosimy o powiększenie terenów zielonych na tym obszarze poprzez:

1) Przeznaczenie całego obszaru działki pomiędzy ul. Karmelicką a ul. Dolnych młynów na park poprzez pozostawienie działek U16 oraz MW/U.13 niezabudowanych i włączenie ich do obszaru zielonego ZP 6.

Uzasadnienie: Za zachowaniem obecnego placu przy Karmelickiej jako terenu niezbudowanego przemawiają następujące istotne merytoryczne przesłanki:

a) Gmina Miejska Kraków jest jedynym właścicielem w/w działek, a lokalne środowiska, radni miasta oraz rada dzielnicy I wielokrotnie i w licznych pismach apelowali o utworzenie na niej parku. W 2015 roku projekt stworzenia parku zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego i uzyskał wysokie poparcie, zdobywając 2642 punkty.

b) Powierzchnia terenów zielonych na terenie dzielnicy Stare Miasto jest procentowo najniższa w skali miasta. Przy gęstej zabudowie, wąskich ulicach oraz centralnym położeniu tej dzielnicy, jest ona szczególnie obciążona komunikacyjnie i brakuje tu przestrzeni otwartej umożlwiającej cyrkulację powietrza.

c) W centrum miasta nie brakuje ani powierzchni biurowych ani mieszkalnych, przeciwnie, napór inwestycyjny i pogarszające się warunki życia zmuszają mieszkańców do wyprowadzki, natomiast istniejące zasoby budowlane nie znajdują użytkowników.

d) Realizowane w ostatnim czasie inwestycje w sposób bardzo niekorzystny zmieniają historyczny wygląd tego obszaru. Należy tu wymienić zarówno nowy hotel przy ul. Szujskiego, który powstał w miejscu zabytkowego ogrodu, jak też biurowiec wznoszony na rogu ul. Rajskiej i Dolnych Młynów.

2) Pozostawienie istniejącej zieleni wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy Czarnowiejskiej oraz maksymalne zachowanie istniejącej na tym terenie zieleni i powierzchni biologicznie czynnej.

Uzasadnienie: Działania prowadzące do likwidacji istniejącego obszaru zielonego, jak też wprowadzanie w jego miejsce intensywnej zabudowy, stoją w sprzeczności z deklaracjami zawartymi w części tekstowej planu.

I. Przesłanki wynikające z projektowanych ustaleń procedowanego (zob. przedstawiona do konsultacji część opisowa), a w szczególności sam cel sporządzenia planu (uwaga: ważniejsze sformułowania podkreślono) wyraźnie zdefiniowany w wstępie do dokumentu (s. 1) tj.:

1) ochrona wartości kulturowych - ze względu na historyczne zespoły urbanistyczne i walory krajobrazowe (krajobraz miejski) - w tym ochronę przestrzeni strefy buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;

2) ochrona sylwety Starego Miasta - ze względu na wysokie wartości historyczne, kulturowe, urbanistyczne i kompozycyjne, oraz duże znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności;

3) kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie standardy estetyczne;

4) ochrona i kształtowanie istniejącej zieleni w przestrzeniach publicznych i wnętrzach kwartałów;

5) stworzenie warunków dla przeprowadzania procesu rewitalizacji.”

Ponadto, w Rozdziale II, par 6, pn. 2.2, s. 5, stwierdzono: „aleja Adama Mickiewicza oraz ulice Rajska, Krupnicza, Czysta, Dolnych Młynów i Czarnowiejska winny być kształtowane jako przestrzenie publiczne z zielenią urządzoną”. Z kolei „Wymagania dotyczące ochrony środowiska, przyrody” (par. 10, pn. 6. s. 12) wprowadzają następujące zasady kształtowania i urządzania zieleni: 1) nakazy:

a) utrzymania i kształtowania zieleni ze szczególnym uwzględnieniem zieleni w pasach drogowych,

b) harmonijnej kompozycji i doboru roślin z wykorzystaniem różnorodności form, faktur a także pory kwitnienia i koloru kwiatów, koloru i kształtu liści,

c) realizacji zagospodarowania terenów z uwzględnieniem ochrony istniejącej zieleni, szczególnie poprzez jej zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu; (w tym terenów zieleni parkowej, zieleni skwerów i zieleńców oraz zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym lub obiektom użyteczności publicznej a także zieleni wewnątrz kwartałów zabudowy)”. 

3) Uwzględnienie ulicy Krupniczej jako strefy zielonych alei, z dopuszczeniem małej architektury zgodnie ze społecznymi postulatami zawartymi w projekcie do budżetu obywatelskiego „Zielona ulica Krupnicza, czyli pierwszy woonerf w Krakowie”

Uzasadnienie: W ramach  tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2134 mieszkańców zagłosowało na projekt Zielona Krupnicza, który znalazł się na 6. pozycji wśród 111 projektów o charakterze ogólnomiejskim. Mieszkańcy oczekują, że ulica Krupnicza będzie bardziej zielona i przyjazna dla mieszkańców, czego niestety nie uwzględniono w planie.  

Ponadto Plac Księdza Mieczysława Kuznowicza (przed szpitalem) winien być kształtowany jako przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną z elementami małej architektury służącej do wypoczynku mieszkańców i powinien w związku z tym być włączony do systemu terenów zieleni urządzonej przeznaczonej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

Uzasadnienie: Podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu Nowa Krupnicza mieszkańcy postulowali, aby ten teren był ogólnodostępny dla mieszkańców i służył przede wszystkim wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.    

Z poważaniem,  

Mieszkańcy miasta Krakowa

 


Miasto Pomysłów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Miasto Pomysłów do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook