3 x TAK dla zieleni w rejonie Rajskiej

 

received_1421350071314574.png

 

Do: Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4, 30-001 Kraków

W związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rajskiej", jako mieszkańcy wnosimy o powiększenie terenów zielonych na tym obszarze poprzez:

1) Przeznaczenie całego obszaru działki pomiędzy ul. Karmelicką a ul. Dolnych młynów na park poprzez pozostawienie działek U16 oraz MW/U.13 niezabudowanych i włączenie ich do obszaru zielonego ZP 6.

Uzasadnienie: Za zachowaniem obecnego placu przy Karmelickiej jako terenu niezbudowanego przemawiają następujące istotne merytoryczne przesłanki:

a) Gmina Miejska Kraków jest jedynym właścicielem w/w działek, a lokalne środowiska, radni miasta oraz rada dzielnicy I wielokrotnie i w licznych pismach apelowali o utworzenie na niej parku. W 2015 roku projekt stworzenia parku zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego i uzyskał wysokie poparcie, zdobywając 2642 punkty.

b) Powierzchnia terenów zielonych na terenie dzielnicy Stare Miasto jest procentowo najniższa w skali miasta. Przy gęstej zabudowie, wąskich ulicach oraz centralnym położeniu tej dzielnicy, jest ona szczególnie obciążona komunikacyjnie i brakuje tu przestrzeni otwartej umożlwiającej cyrkulację powietrza.

c) W centrum miasta nie brakuje ani powierzchni biurowych ani mieszkalnych, przeciwnie, napór inwestycyjny i pogarszające się warunki życia zmuszają mieszkańców do wyprowadzki, natomiast istniejące zasoby budowlane nie znajdują użytkowników.

d) Realizowane w ostatnim czasie inwestycje w sposób bardzo niekorzystny zmieniają historyczny wygląd tego obszaru. Należy tu wymienić zarówno nowy hotel przy ul. Szujskiego, który powstał w miejscu zabytkowego ogrodu, jak też biurowiec wznoszony na rogu ul. Rajskiej i Dolnych Młynów.

2) Pozostawienie istniejącej zieleni wzdłuż ogrodzenia od strony ulicy Czarnowiejskiej oraz maksymalne zachowanie istniejącej na tym terenie zieleni i powierzchni biologicznie czynnej.

Uzasadnienie: Działania prowadzące do likwidacji istniejącego obszaru zielonego, jak też wprowadzanie w jego miejsce intensywnej zabudowy, stoją w sprzeczności z deklaracjami zawartymi w części tekstowej planu.

I. Przesłanki wynikające z projektowanych ustaleń procedowanego (zob. przedstawiona do konsultacji część opisowa), a w szczególności sam cel sporządzenia planu (uwaga: ważniejsze sformułowania podkreślono) wyraźnie zdefiniowany w wstępie do dokumentu (s. 1) tj.:

1) ochrona wartości kulturowych - ze względu na historyczne zespoły urbanistyczne i walory krajobrazowe (krajobraz miejski) - w tym ochronę przestrzeni strefy buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO;

2) ochrona sylwety Starego Miasta - ze względu na wysokie wartości historyczne, kulturowe, urbanistyczne i kompozycyjne, oraz duże znaczenie dla równowagi przestrzennej miasta i jego atrakcyjności;

3) kształtowanie przestrzeni publicznych w oparciu o wysokie standardy estetyczne;

4) ochrona i kształtowanie istniejącej zieleni w przestrzeniach publicznych i wnętrzach kwartałów;

5) stworzenie warunków dla przeprowadzania procesu rewitalizacji.”

Ponadto, w Rozdziale II, par 6, pn. 2.2, s. 5, stwierdzono: „aleja Adama Mickiewicza oraz ulice Rajska, Krupnicza, Czysta, Dolnych Młynów i Czarnowiejska winny być kształtowane jako przestrzenie publiczne z zielenią urządzoną”. Z kolei „Wymagania dotyczące ochrony środowiska, przyrody” (par. 10, pn. 6. s. 12) wprowadzają następujące zasady kształtowania i urządzania zieleni: 1) nakazy:

a) utrzymania i kształtowania zieleni ze szczególnym uwzględnieniem zieleni w pasach drogowych,

b) harmonijnej kompozycji i doboru roślin z wykorzystaniem różnorodności form, faktur a także pory kwitnienia i koloru kwiatów, koloru i kształtu liści,

c) realizacji zagospodarowania terenów z uwzględnieniem ochrony istniejącej zieleni, szczególnie poprzez jej zachowanie i wkomponowanie w projekt zagospodarowania terenu; (w tym terenów zieleni parkowej, zieleni skwerów i zieleńców oraz zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym lub obiektom użyteczności publicznej a także zieleni wewnątrz kwartałów zabudowy)”. 

3) Uwzględnienie ulicy Krupniczej jako strefy zielonych alei, z dopuszczeniem małej architektury zgodnie ze społecznymi postulatami zawartymi w projekcie do budżetu obywatelskiego „Zielona ulica Krupnicza, czyli pierwszy woonerf w Krakowie”

Uzasadnienie: W ramach  tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa 2134 mieszkańców zagłosowało na projekt Zielona Krupnicza, który znalazł się na 6. pozycji wśród 111 projektów o charakterze ogólnomiejskim. Mieszkańcy oczekują, że ulica Krupnicza będzie bardziej zielona i przyjazna dla mieszkańców, czego niestety nie uwzględniono w planie.  

Ponadto Plac Księdza Mieczysława Kuznowicza (przed szpitalem) winien być kształtowany jako przestrzeń publiczna z zielenią urządzoną z elementami małej architektury służącej do wypoczynku mieszkańców i powinien w związku z tym być włączony do systemu terenów zieleni urządzonej przeznaczonej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe.

Uzasadnienie: Podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu Nowa Krupnicza mieszkańcy postulowali, aby ten teren był ogólnodostępny dla mieszkańców i służył przede wszystkim wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.    

Z poważaniem,  

Mieszkańcy miasta Krakowa

 


Miasto Pomysłów    Skontaktuj się z autorem petycji