AED_w_NaSygnale

Sz. P. Jacek Kurski
Prezez Zarządu
Telewizji Polskiej S.A.

ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezesie!

Mając na względzie "Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej" stanowiące załącznik do Uchwały Zarządu TVP S.A. nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 roku, a w szczególności wymienioną w punkcie II.10. "wiarygodność i odpowiedzialność" pragniemy zwrócić uwagę na treści przekazane w 100-odcinku serialu "Na sygnale" emitowanego w TVP2. Jako osoby poczuwające się do odpowiedzialności za edukację społeczeństwa w przedmiocie pierwszej pomocy chcemy zwrócić uwagę, że prezentowane tamże treści są szkodliwe społecznie i przyczyniają się do tworzenia barier w udzielaniu pierwszej pomocy - jakże ważnego ogniwa dla przeżywalności osób w stanie nagłego zatrzymania krążenia. 

100-odcinek serialu "Na sygnale" prezentuje epizod, w którym osoba udzielająca pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie nagłego zatrzymania krążenia zostaje porażona impulsem elektrycznym z dostarczonego automatycznego defibrylatora zewnętrznego (ang. automated external defibrillator, AED). Dzieje się to po przypadkowym odklejeniu elektrod urządzenia. Zwracamy uwagę, że zdarzenie to jest niemożliwe albowiem każde urządzenie AED, niezależnie od jego producenta, w przypadku utraty kontaktu elektrod z ciałem poszkodowanego wydaje odpowiedni komunikat głosowy i uniemożliwia dostarczenie impulsu elektrycznego (wykonanie defibrylacji). Tym samym urządzenie AED jest bezpieczne dla osoby je obsługującej.

Mając na względzie powyższe stoimy na stanowisku, że przedstawiony w serialu "Na sygnale" epizod pozbawiony jest jakichkolwiek walorów edukacyjnych i wywołuje wśród osób bez wykształcenia medycznego wyłącznie strach przed użyciem AED. Tym samym prezentowana scena niweczy starania setek ratowników medycznych, instruktorów pierwszej pomocy oraz Europejskiej Rady Resuscytacji polegające na implementacji zasad prowadzenia podstawowych zabiegów ratujących życie i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (ang. basic life support automated external defibrillation, BLS-AED). Wagę społecznej szkodliwości prezentowania w 100-odcinku serialu "Na sygnale" nieprawdziwych faktów dotyczących obsługi AED niech zobrazuje fakt, że użycie tego urządzenia przez osobę bez wykształcenia medycznego w ciągu pierwszych 3-4 minut od wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia skutkuje wzrostem przeżywalności nawet do 60%. Straszenie widzów obsługą AED nie zwiększy przeżywalności skutkując przeciwnym efektem!

Podsumowując, obecne stanowiska Europejskiej Rady Resuscytacji (ang. European Resuscitation Council, ERC), Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ang. American Heart Association, AHA) oraz Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego ds. Resuscytacji (ang. International Liaison Committee on Resuscitation, ILCOR) podkreślają bezpieczeństwo stosowania AED przez laików nawet bez wcześniejszego przeszkolenia. Z uwagi na wagę społeczną edukacji społeczeństwa w zakresie podstawowych zabiegów ratujących życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, żądamy publicznego sprostowania błędu. Jednocześnie informujemy, że o sytuacji informowaliśmy redakcję serialu "Na sygnale", która pomimo naszych uwag nie zauważa szkodliwości prezentowania nieprawdziwych informacji.


Ratownicy Medyczni i instruktorzy pierwszej pomocy    Skontaktuj się z autorem petycji