Apel do Wojewody Mazowieckiego o nieodpłatne przekazanie Dzielnicy Wola terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w celu budowy szkoły na Odolanach.

W związku z bardzo dynamicznym rozwojem Dzielnicy Wola, pojawiły się potrzeby edukacyjne, których realizacja jest niezbędna. Odolany się rozrastają, wznoszone są nowe bloki, powstało przedszkole na ulicy Boguszewskiej, a na ukończeniu jest budowa szkoły przy ulicy Karlińskiego, która docelowo przeznaczona będzie dla 28 oddziałów (ok. 700 uczniów), w tym 4 oddziałów przedszkolnych.

W systemie jednej zmiany łącznie Szkoła Podstawowa nr 132, Szkoła Podstawowa nr 387 oraz budowana szkoła przy ul. Karlińskiego zapewnią miejsca dla 62 oddziałów i 1 518 uczniów. Już dziś wiemy, że potrzeby są większe, by zapewnić miejsca realizacji wychowania przedszkolnego oraz spełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe na terenie Odolan.

Możliwości Dzielnicy Wola są bardzo ograniczone, brak jest odpowiednich gruntów, by wybudować tak niezbędne nowe placówki oświatowe. W ciągu ostatnich lat intensywnej zabudowie nowymi osiedlami podlega rejon Odolan, zmieniając tym samym charakter tej części miasta z przemysłowego na mieszkaniowy.  Zgodnie z prognozami wynikającymi z kolejnych działań deweloperów, w ciągu najbliższych lat na terenie Odolan liczba mieszkańców wzrośnie. Niestety w świetle obowiązującego w Polsce prawa inwestor realizujący przedsięwzięcie deweloperskie, nie ma obowiązku zapewnienia w zasięgu jego inwestycji infrastruktury społecznej (budynków oświatowych, terenów sportowych, parków, placówek kultury czy ochrony zdrowia).

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który właśnie jest procedowany zakłada przeznaczenie gruntów, np. przy ulicy Stanisława Worcella, których właścicielem jest Skarb Państwa pod cele oświatowe. Rolą Państwa Polskiego jest również edukacja dzieci i młodzieży. 

Zgodnie z obowiązującym prawem:

§  dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

§  dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego

§  dzieci od 7 roku życia objęte są obowiązkiem nauki do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. (art. 31 ust. 4, 6, art. 35 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm).

W związku z powyższym w interesie wojewody, który jest przedstawicielem władz państwowych jest spełnienie powyższych obowiązków.

Zapewnienie miejsca nauki wiąże się z zagwarantowaniem właściwych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły, a więc dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prawidłowego rozwoju dziecka. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz w związku z koniecznością racjonalnego zagospodarowania gruntów znajdujących się na obszarze Odolan w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury społecznej – nowych placówek edukacyjnych apelujemy, o przekazanie Dzielnicy Wola terenów stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych w rejonie Odolan.


Joanna Tracz-Łaptaszyńska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Joanna Tracz-Łaptaszyńska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...