Petycja o niezwłoczną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt

Pan Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP VII Kadencji

 

       Szanowny Panie Marszałku!

       Wnosimy o natychmiastowe wznowienie prac nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, złożonym do Sejmu RP przez grupę Posłów Prawa i Sprawiedliwości w dniu 6 listopada 2017 roku. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Ustawodawczej w marcu b.r., a mimo to nie jest procedowany. Co więcej, w dniu 18 lipca 2018 roku Minister Rolnictwa Jan Ardanowski zapowiedział wycofanie ustawy z Sejmu.  

       Starania strony społecznej o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt trwają nieprzerwanie od 2011 roku.  Prawo i Sprawiedliwość, jako ugrupowanie które wielokrotnie deklarowało wprowadzenie fundamentalnych zmian, mających poprawić los milionów zwierząt, nie może ulec presji wąskich grup interesów. W związku z powyższym apelujemy o niewycofywanie się z tych deklaracji i wprowadzenie:

1. Zakazu hodowli zwierząt futerkowych. W polskich hodowlach przebywa w dramatycznych warunkach i ginie każdego roku blisko 10 milionów zwierząt. Ta niechciana forma przemysłu, generująca szkodliwe odpady i skażenie środowiska, spychana jest na wschód Europy. Hodowle wpływają negatywnie na otoczenie i mieszkańców, zatrudnienie w branży jest minimalne, a funkcjonowanie ferm często niezgodne z polskim prawem. Hodowli takich zakazały już kraje takie jak Austria, Chorwacja, Wielka Brytania czy Słowenia. Nie chcemy, aby Polska była “brudnym” zapleczem Europy dla tego skrajnie niehumanitarnego przemysłu.

2. Zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości (ubój rytualny) w celu uzyskania mięsa na eksport. Wprowadzenie tego zakazu poparło 65% badanych Polaków. W naszym kręgu kulturowym nieakceptowalne społecznie jest przyzwolenie na tak okrutne praktyki jedynie w celu osiągania zysku z eksportu mięsa.

3. Zakazu trzymania zwierząt na uwięzi. W Polsce z powodu stałego przebywania na łańcuchu cierpi wiele tysięcy psów. Pies jest zwierzęciem stadnym. Psy służą człowiekowi wiernie jako obrońcy, ratownicy, psy policyjne, terapeuci. Trzymanie psów na łańcuchach, które jest zupełnie sprzeczne z potrzebami tego gatunku, nie może być usankcjonowane prawnie w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej w XXI wieku. Warto iść śladem takich krajów jak Anglia, Niemcy czy Węgry, gdzie został już wprowadzony zakaz trzymania psów na łańcuchach.

       Dalsze wstrzymywanie prac nad tą ustawą uniemożliwi wprowadzenie także innych, pilnych i koniecznych zmian, które usprawnią system opieki nad zwierzętami, takich jak:

  • Rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami;
  • Wzmocnienie gmin w realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności;
  • Likwidacja tzw. pseudohodowli psów i kotów;
  • Wprowadzenie obowiązku oznakowania psów i utworzenia ich centralnego rejestru;
  • Wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

       Te propozycje były niesłychanie pozytywnie odebrane przez opinię publiczną. W Polsce żyje wiele milionów zwierząt towarzyszących, w tym ok. 14 milionów psów i kotów. Większość ich właścicieli oczekuje szybkiego wprowadzenia postulowanych przepisów. Wg badań opinii publicznej CBOS 79% Polaków uważa, że wszystkie zwierzęta czują ból tak samo jak człowiek. Nie ma różnicy pomiędzy formami cierpienia takimi jak ból, strach, poczucie cielesnego skrępowania, głód, pragnienie u ludzi i u zwierząt, co potwierdzają wyniki badań naukowych.

       Z raportu Najwyższej Izby Kontroli pt. „Zapobieganie bezdomności zwierząt” z 2016 roku wynika, że liczba bezdomnych zwierząt w Polsce stale rośnie, a gminy nie podejmują skutecznych działań, aby temu zjawisku zapobiegać. W schroniskach dla bezdomnych zwierząt przebywa ponad 100 tysięcy psów i prawie 25 tysięcy kotów. Co dziesiąte zwierzę umiera w schronisku, jedynie co czwarte trafia do adopcji. Warunki w wielu schroniskach działających komercyjnie są tragiczne, co potwierdza ilość zgłoszeń i interwencji raportowanych przez organizacje ochrony zwierząt. Nowelizacja ustawy w tym zakresie umożliwi także kontrolę i lepsze wydatkowanie publicznych pieniędzy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, likwidując szarą strefę nadużyć finansowych. Procedura ta jest dotąd nieefektywna i nie podlega odpowiedniemu nadzorowi.

        Z kolei w przypadku hodowli zwierząt futerkowych kontrola NIK ujawniła obchodzenie prawa przez hodowców oraz występowanie warunków sprzyjających korupcji - w 15 z 20 kontrolowanych stwierdzone zostały nieprawidłowości. Aż 87% ferm nie spełniało wymogów ochrony środowiska. 

        Wszystkim wyżej wymienionym nieprawidłowościom, wskazywanym wielokrotnie w raportach NIK można skutecznie zapobiec, wprowadzając zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy.

        Szanowny Panie Marszałku, stoicie Państwo w obliczu bardzo istotnego z punktu widzenia milionów Polek i Polaków wyboru etycznego. Dlatego apelujemy o pilne wznowienie prac nad złożonym projektem nowelizacji ustawy, co przyczyni się do poprawy dobrostanu milionów zwierząt oraz zmniejszy ich niepotrzebne cierpienie, odpowiadając na społeczną troskę o zwierzęta. 

 

prof. dr hab. Hanna Mamzer, 

Anna Gdula, Izabela Kadłucka - Fundacja Prawnej Ochrony Zwierząt "LEX NOVA"

Tomasz Zdrojewski - Koalicja Niech Żyją!

Cezary Wyszyński - Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Karolina Skowron - Fundacja Alberta Schweitzera1_(2)2.jpg