Poparcie Stanowiska Środowisk Studenckich w sprawie dostępu do zawodu Diagnosty laboratoryjnego

STANOWISKO ŚRODOWISK STUDENCKICH W SPRAWIE DOSTĘPU DO ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO W PROJEKCIE NOWELIZACJI USTAWY O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ/MEDYCYNIE LABORATORYJNEJ  

W świetle prac nad nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i docierających do nas  w związku z tym niepokojących informacji o kwestii dostępu do zawodu Diagnosty laboratoryjnego chcielibyśmy jako Przewodniczący organizacji studenckich zrzeszających studentów kierunku Analityka medyczna przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie.

Zawód diagnosty laboratoryjnego należy do grupy zawodów medycznych, podobnie jak zawód lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, ratownika medycznego, farmaceuty czy fizjoterapeuty, w przypadku których jedynie ukończenie odpowiedniego kierunku studiów nadaje uprawnienia do ich wykonywania. Zawód ten, należy do elitarnej grupy zawodów zaufania publicznego. Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności i stawiamy sobie wysokie wymagania dotyczące kultury i etyki pracy. Aby to osiągnąć, środowisko diagnostów od lat podkreśla, że jedynie jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna są w stanie zapewnić odpowiedni poziom kształcenia oraz wymaganą niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Efektem tych starań było opracowanie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 roku. Przekłada się to na fakt, że diagnosta laboratoryjny po ukończeniu 5-letnich jednolitych studiów magisterskich uzyskuje wykształcenie medyczne, pozwalające mu z pełną świadomością i odpowiedzialnością uczestniczyć w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, będąc jednocześnie partnerem dla lekarza, służąc mu pomocą i radą, z korzyścią przede wszystkim dla pacjenta.

Diagnostyka laboratoryjna to dyscyplina medycyny, która rozwija się intensywnie już od kilkudziesięciu lat. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pojawiła się konieczność utworzenia kierunku studiów, który kształciłby specjalistów w tej dziedzinie, gotowych do pracy w laboratorium. Jako studenci Analityki medycznej, w toku studiów zdobywamy szeroką wiedzę z zakresu zarówno chemii i biochemii klinicznej, parazytologii, immunologii, metod instrumentalnych, fizjologii czy patofizjologii. Tak szerokie spojrzenie, pozwala nam na ocenę wiarygodności wyniku w odniesieniu do stanu klinicznego pacjenta. Wiedza ta poparta jest umiejętnościami praktycznymi, które nabywamy podczas zajęć poszczególnych modułów oraz praktycznej nauki zawodu. W trakcie nauki rutynowo mamy styczność z materiałem biologicznym pochodzącym od pacjenta. Jako jedyny kierunek w ramach naszego programu studiów odbywamy obowiązkowe praktyki zawodowe w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dzięki przedmiotom takim jak systemy jakości i akredytacji oraz organizacja medycznego laboratorium diagnostycznego jesteśmy gotowi dbać o wiarygodność wydawanego wyniku badania diagnostycznego.

Poza wykształceniem zdobytym poprzez ukończenie jednolitych magisterskich studiów na uczelni wyższej, na diagnosta przyjmuje na siebie obowiązek ciągłego kształcenia poprzez udział w konferencjach, szkoleniach, kursach czy też odbycie podyplomowego kształcenia specjalizacyjnego.

Ze względu na dynamikę rozwoju metod analitycznych, odkryć czy aktualizacji dotychczasowej wiedzy medycznej, owa powinność jest niezbędna by utrzymać najwyższą jakość wykonywanej pracy. Ze względu na przedłużające się prace nad nowelizacją ustawy, jako środowisko studentów Analityki medycznej apelujemy o odstąpienie od działań mających na celu przyznanie absolwentom kierunków innych niż Analityka medyczna prawa do wykonywania zawodu Diagnosty laboratoryjnego. Możliwość podnoszenia kwalifikacji w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w postaci dotychczasowych studiów podyplomowych, które stworzone były w okresie przejściowym obowiązywania Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, również jest krzywdząca, gdyż decydując się na studia na Uniwersytecie Medycznym byliśmy przekonani, że miejscem naszej przyszłej pracy będzie Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, nie rozważaliśmy więc alternatyw w postaci studiów na kierunkach pokrewnych. Studia podyplomowe miały służyć temu, by długoletni pracownicy laboratoriów, mieli szansę na jego uzupełnienie, dlatego też nie powinny stanowić dodatkowej możliwości w wyborze ścieżki kariery.

Możemy nadmienić, że absolwentom innych kierunków brakuje umiejętności ogólnego zrozumienia wartości diagnostycznej i laboratoryjnej interpretacji wyniku, gdyż nie jest to zawarte w ich programach studiów. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że kształcenie na kierunkach przyrodniczych w Polsce, nie jest w żaden sposób wystandaryzowane. Porównując plany studiów na uczelniach wyższych, można zauważyć dysproporcje w liczbie godzin oraz zakresie przedmiotów realizowanych w ramach kierunku, gdzie przedmioty typowo medyczne nierzadko ujęte są w puli przedmiotów fakultatywnych. Dochodzimy do kuriozalnej sytuacji, gdzie absolwent studiów I stopnia nauk o kulturze fizycznej, rolniczych, leśnych lub nawet innych obszarów wiedzy, może zrealizować 2-letnie studia magisterskie na kierunku mikrobiologia, otrzymując dostęp do zawodu Diagnosty laboratoryjnego. Materiał biologiczny, który stanowi dla nas podstawę pracy jest często niedostępny lub dostępny w ograniczonym zakresie, podobnie z dostępem do rutynowo pracujących Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Wiedza zdobyta w toku studiów przez studentów kierunków takich jak biologia, chemia czy biotechnologia (które według obecnie obowiązującej Ustawy mają możliwość kształcenia podyplomowego na kierunku Analityka Medyczna) zdecydowanie odbiega od wiedzy przygotowującej do rzetelnego wykonywania pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym. Nie pozwala ona absolwentowi na przekazywanie istotnych i precyzyjnych informacji o wyniku badania laboratoryjnego ani na prowadzenie merytorycznej dyskusji o możliwych przyczynach takiego wyniku z innymi pracownikami ochrony zdrowia i dalszym postępowaniu diagnostycznym mającym na celu pełne wyleczenie pacjenta. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów należy więc zastanowić się, czy studentom kierunków biologiczno-chemicznych wiedza nabyta w toku ich programów studiów wystarczy do odpowiedniej i rzetelnej interpretacji wyników badań? Czy chcemy nasze zdrowie i życie powierzać osobom, które w ciągu swojego kształcenia nie nabyły poza tytułem, odpowiedniej postawy i etyki podejmowanych działań? Czy są w stanie w ciągu 2-letniego, weekendowego kształcenia podyplomowego uzupełnić braki z tak obszernego materiału i umieć go wykorzystać? Jesteśmy przekonani, że nie. Podobnie, jak nasze środowisko nie rości sobie prawa do wykonywania innego zawodu, poza tym, do którego jesteśmy przygotowywani.

Kształcimy się w jednym kierunku, ściśle ukierunkowanym na człowieka i specjalistyczną działalność w systemie opieki zdrowotnej. Zawody medyczne, winny być zdobywane jedynie na uczelni medycznej, w programie o określonym standardzie, bez żadnych ustępstw.  Wyrażamy głęboką nadzieję, że głos Studentów zostanie wzięty pod uwagę podczas pracy nad nowelizacją Ustawy o Medycynie laboratoryjnej / zawodzie Diagnosty laboratoryjnego. Ponadto chcielibyśmy zadeklarować chęć współpracy z organami pracującymi nad Ustawą oraz gotowość do wzięcia udziału w dyskusji na temat jej projektu. Liczymy, że jego finalna wersja za najwyższe wartości będzie przyjmowała dobro i zdrowie pacjenta, które nierzadko zależą od rzetelnych i wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych. Takie wyniki są w stanie zapewnić tylko absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Analityka medyczna z uczelni medycznych.

 

Dziękujemy za Wasze poparcie!

Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny - Białystok
Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej
Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej
Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM - Kraków
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych PUM - Szczecin
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych CM UMK - Bydgoszcz
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych WUM - Warszawa
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych SUM - Katowice
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMW - Wrocław
Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych GUMed - Gdańsk


Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej    Skontaktuj się z autorem petycji