Dobre prawo dla stowarzyszen!

Warszawa, 26.08.2015 r.

LIST OTWARTY

List otwarty do Posłanek i Posłów Sejmu RP ze szczególnym uwzględnieniem Członkiń i Członków Komisji Polityki Społecznej i Rodziny[1] oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka[2], które przygotowują nowelizację ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Szanowni Państwo,

my, niżej podpisani reprezentanci organizacji pozarządowych i osoby sympatyzujące z ideą wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, czyli aktywności pro publico bono, pozapartyjnej, nie nastawionej ani na zysk, ani na przejęcie władzy, wyrażamy rozczarowanie związane z losami nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach (druk 3019[3]). Jesteśmy zawiedzeni przede wszystkim nieskutecznym sposobem procedowania, który doprowadził do zawieszenia prac nad nowelizacją ustawy, m.in.  z powodu braku wiedzy posłów o przebiegu dyskusji i prac merytorycznych w podkomisji, w której posiedzeniach nie brali udziału[4].

Obecne tempo procedowania projektu budzi obawę, że nowelizacja nie zostanie uchwalona w tej kadencji Parlamentu, a prace nad nią zostaną przerwane, zgodnie z zasadą dyskontynuacji. W szczególności wskazuje na to fakt, że proponowane są kolejne zmiany w projekcie[5], które niszczą wcześniej zawarty kompromis i podważają sens przeprowadzonych konsultacji społecznych[6] oraz prac podkomisji[7]. Chcemy podkreślić, że organizacje pozarządowe, mimo że nie mają inicjatywy ustawodawczej ani możliwości bezpośredniego wpływania na proces legislacyjny, od samego początku starały się wspomóc parlamentarzystów, którzy winni dbać o dobre prawo dla wszystkich obywateli.

Pierwsza inicjatywa prac nad nowelizacją wyszła z Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (4 marca 2009), a organizacje pozarządowe deklarowały chęć współpracy nad wypracowaniem dobrych rozwiązań i przestrzegały przed podejmowaniem decyzji bez konsultacji ze środowiskiem. Niestety, inicjatywa legislacyjna grupy senatorów poszła w przeciwnym kierunku. Przygotowany w 2010 roku projekt Ustawy o zrzeszeniach spotkał się z silnym oporem ze strony organizacji. Środowisku organizacji pozarządowych nie zależało na blokowaniu prac nad zmianami - przygotowaliśmy i szeroko skonsultowaliśmy w środowisku Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach[8]. Po szerokim ich zaprezentowaniu, m.in. w ramach Forum Debaty Publicznej i dobrym ich przyjęciu przez organizacje pozarządowe, zwróciliśmy się do Prezydenta RP, jako instytucji dysponującej inicjatywą ustawodawczą i deklarującą prostowarzyszeniowe nastawienie, o wsparcie dalszych prac nad nowelizacją.

Przy Kancelarii Prezydenta RP został powołany zespół roboczy, w którym przez długi czas przedstawiciele różnych organizacji współpracowali nad taką wersją ustawy, która wynikałaby z potrzeb organizacji (podstawą były wypracowane wcześniej Założenia), a równocześnie byłaby do zaakceptowania dla legislatorów, rządu oraz posłów i senatorów. Długo trwało szukanie kompromisowych rozwiązań i ich akceptacji przez uczestników prac, w tym przedstawicieli Kancelarii Prezydenta oraz przedstawicieli administracji rządowej. Wypracowany projekt poddany został kolejnym konsultacjom. Na bazie tych konsultacji (w połowie 2014)[9], Kancelaria Prezydenta RP przygotowała ostateczny projekt nowelizacji, Prezydent projekt podpisał i skierował go do Sejmu RP. Tym samym gospodarzem projektu została Kancelaria Prezydenta RP a dalsza praca nad projektem przeszła w ręce posłów.

Projekt nowelizacji to przede wszystkim ułatwienie dla obywateli, którzy będą mogli łatwiej i szybciej zakładać stowarzyszenia, rozszerzać działalność stowarzyszeń zwykłych[10]. Zmiany dotyczące już działających stowarzyszeń mają na celu uproszczenie procedur, wyjaśnienie istotnych wątpliwości prawnych.

 

Szanowni Państwo!

Ta ogromna ilość pracy, jaka została włożona w poszukiwanie dobrych rozwiązań dla sektora pozarządowego, nie może się tak zakończyć. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i pozostali członkowie podczas podsumowania prac zespołu przy Kancelarii Prezydenta RP już deklarowali swoją aktywność w dalszych pracach. Jesteśmy gotowi do daleko idącej współpracy. Mamy nadzieję, że nie zabraknie Państwu determinacji w działaniach zmierzających do uchwalenia dobrej ustawy, odpowiadającej na potrzeby społeczne. W ten sposób okażą Państwo szacunek dla wyników pracy wykonanej przez setki organizacji pozarządowych, w tym kilka tysięcy działaczy społecznych. Apelujemy o wykorzystanie ich dorobku przy decyzjach legislacyjnych, podejmowanych w końcu w imieniu obywateli i dla obywateli.

 

 

LIST PODPISAŁY:

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Federacja MAZOWIA

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Federacja Małopolska Pozarządowa

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

Stowarzyszenie Bank Żywności

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja Stabilo

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Fundacja “Merkury”

 

 

DO WIADOMOŚCI:

 

Prezydent RP

Senat RP[1] Skład Komisji dostępny na stronie Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=7&KodKom=PSR
[2] Skład Komisji dostępny na stronie Sejmu RP http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=7&KodKom=SPC
[3] Prace legislacyjne: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3019
[4] Co daje się zauważyć w przebiegu komisji z 4.08.2015, która skierowała projekt nowelizacji do ponownych prac w podkomisji-  w jej trakcie nie padły żadne merytoryczne argumenty ze strony posłów,  odnoszące się do zmian projektowanych w nowelizacji: http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/PSR-247
[5] Zob. materiał projektu poprawek rozdany po komisji 4.08.2015 jako wynik kompromisu Kancelarii Prezydenta RP z Ministerstwem Sprawiedliwości i niektórymi posłami, którzy włączyli się do prac dopiero po sprawozdaniu podkomisji z 9.07.2015 a przed posiedzeniem 4.08.2015, w zakresie w jakim m.in. podwyższają  minimalną  liczbę członków z 7 na 9, likwidują mechanizm skargi do sądu na uchwały walnego zebrania, czy możliwość tworzenia komitetów założycielskich - wersja elektroniczna uzyskana przez Fundację Stańczyka: https://drive.google.com/open?id=0B9g2A6d0yLMsMGJ1TWRxTUQ0Zkk
[6] Konsultacje prezydenckie 2014 zob. https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335 oraz konsultacje OFOP http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/6749Q8.html
[7] Listy obecności na posiedzeniach podkomisji, uzyskane z Sejmu RP, dostępne tu https://drive.google.com/folderview?id=0B9g2A6d0yLMsfm9LTmJvWHJOWmFlZ3NTUGFybXNxYzlGSzVyUW5CZTU2ZVJXSDUwWjJPZlE&usp=sharing#list
[8] Treść założeń dostępna na stronie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych http://ofop.eu/aktualnosci/ostateczne-propozycje-zmian-do-ustawy-o-stowarzyszeniach
[9] Dokumentacja i uwagi zgłoszone w trybie konsultacji dostępne na portalu MamZdanie https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/38335
[10] O trudnościach stowarzyszeń zwykłych, wynikających z obecnie obowiązującej ustawy pisała dr  Edyta Hadrowicz http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/973076.html, również materiał roboczy Fundacji Stańczyka ws. oceny aktualnego stanu prawnego stowarzyszeń zwykłych https://drive.google.com/open?id=1Eorzvb-fjN0UNNYhdWMki3yq7Eea5R18vaEapqXDuKU


Koalicja Dobre Prawo Dla Stowarzyszeń    Skontaktuj się z autorem petycji