Jakie Pomorze chcemy zostawić następnym pokoleniom? LIST PUBLICZNY INSTYTUTU OCHRONY KRAJOBRAZU POMORZA

Jesteśmy poważnie zaniepokojeni zmianami w krajobrazie Pomorza*. Prowadzą one często do degradacji obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo. Sytuacja staje się wręcz krytyczna. Obecna fala i zakres ingerencji ma bezprecedensowy charakter w historii naszego regionu. Zwracamy się do mieszkanek i mieszkańców oraz do decydentów: władz samorządowych, wojewódzkich i instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. Wzywamy do wypracowania w szerszym kontekście społecznym i do wdrożenia skutecznych działań na rzecz zmniejszenia negatywnych zmian. Połączmy siły, by zahamować proces degradacji pomorskiego krajobrazu!

Zdajemy sobie sprawę z narastających wyzwań gospodarczych. Doceniamy rozwój ekonomiczny, infrastrukturalny, urbanistyczny i turystyczny Pomorza oraz odradzanie się rodzimej kultury. Nie zapominajmy jednak, że atrakcyjność naszego regionu zależy w znaczącym stopniu od zachowania unikatowych walorów jego krajobrazu. przyrodniczych i kulturowych.

Jednym z naturalnych skutków pandemii jest wzmożona potrzeba wypoczynku poza miastem. Sposoby rozwoju zabudowy i infrastruktury przez deweloperów i inwestorów, przy akceptacji władz różnego szczebla, powodują nieodwracalne konsekwencje dla krajobrazu. Mamy więc do czynienia z gwałtownym pogłębianiem chaosu przestrzennego. W licznych przypadkach dewastacja przyrody obejmuje tereny objęte ochroną, m.in. parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu czy obszarów Natura 2000.

Obserwujemy nasilające się zjawisko zawłaszczania i degradowania krajobrazu. Przy wydawaniu pozwoleń na zagospodarowanie terenu zbyt często interes ekonomiczny inwestora przedkładany jest ponad dobro wspólne, nierzadko w sposób lekceważący regulacje prawne. Trwale i nieodwracalnie pozbawia nas to najcenniejszego zasobu naszego regionu – krajobrazu, ukształtowanego przez wiele pokoleń naszych poprzedników. Stoi w sprzeczności z ideą zrównoważonego rozwoju przywoływaną w oficjalnych deklaracjach.

Uczmy się na błędach innych. Na świecie znajdziemy wiele przykładów regionów, w których rabunkowe inwestycje w infrastrukturę, także dla celów publicznych, obróciły się przeciwko nim. Zniszczono nieodwracalnie krajobrazy o istotnych walorach przyrodniczych, np. Costa Blanca w Hiszpanii czy kurorty alpejskie we Francji z lat 70. i 80. XX wieku.

Gdy przyzwolimy na pogłębianie chaosu przestrzennego, gdy przekroczymy cienką linię równowagi zwiększając niebezpiecznie antropopresję, gdy wyprzemy zwierzęta z ich siedlisk, gdy zadepczemy i wytniemy nasze lasy, to w konsekwencji pogorszymy nie tylko warunki życia naszej i kolejnych generacji, ale i utracimy atrakcyjność regionu dla turystów oraz nowych mieszkańców.

Stawiamy pytanie i oczekujemy odpowiedzi: Jakie Pomorze chcemy zostawić następnym pokoleniom?

Zapraszamy do poparcia naszego listu i współdziałania!

członkowie-założyciele  

 

dr hab. Miłosława Borzyszkowska−Szewczyk, prof. UG, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Jadwiga Charzyńska, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, Kierownik Stacji Limnologicznej w Borucinie

Aleksandra Hołomej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Alina Kietrys, dziennikarka, wykładowczyni w Uniwersytecie Gdańskim

Anna Kietrys – Tusk, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Kozłowska -  wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, pisarka i działaczka związana z Pomorzem
 
Aleksander Kozłowski - zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi i wspieranie projektów kaszubskich

Irena Kurek – sołtys Smołdzińskiego Lasu, prezes Stowarzyszenia „Słowińskie Gniazdo”

dr Magdalena Lemańczyk, Zakład Studiów nad Niemcami, Instytut Studiów Politycznych PAN

prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

prof. dr hab. Maria Mendel, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska, radczyni prawna

prof. dr hab. Beata Możejko, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Magdalena Nieczuja – Goniszewska, Zespół Prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, Zakład Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Prezes Instytutu Kaszubskiego

dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Katarzyna Puwalska  prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, Politechnika Gdańska; Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego przy Europejskim Centrum Solidarności

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. em. Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska

dr hab. Piotr Rutkowski, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Iwona Sagan, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Andrzej Szewczyk – informatyk i pasjonat przyrody

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. inż.  Adriana Zaleska-Medynska, Dyrektor Związku Uczelni im. D. Fahrenheita

Andrzej Szuksztul – informatyk, wolontariusz i pasjonat przyrody  

 

* Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 20 września 2022 r. pod numerem KRS 0000992993. Instytut zrzesza osoby zainteresowane prowadzeniem czynnej działalności dla dobra i rozwoju Pomorza – obejmującego tereny województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego − oraz obszarów pogranicznych regionu. Celem Instytutu jest realizacja działań na rzecz zachowania integralności i autentyzmu krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, Pomorza, tj. ochrony wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz turystycznych regionu.  

E-mail do kontaktu: miloslawa.borzyszkowska@ug.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083455951433  


Magdalena Lemańczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Lemańczyk do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...