Petycja ws. ustanowienia w Krakowie użytku ekologicznego "Łąki na Klinach"

 PETYCJA

W SPRAWIE USTANOWIENIA W KRAKOWIE

UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „ŁĄKI NA KLINACH”  

 

Do: Jacka Majchrowskiego,

Prezydenta Miasta Krakowa

Radnych Miasta Krakowa

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, włączonych w prace

Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny 

 

My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta, Pań i Panów Radnych oraz Członków Zespołu ds. użytku ekologicznego na os. Kliny z apelem o jak najszybsze o ustanowienie użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Łąki na Klinach należy uznać za unikatowe, co potwierdza wiele istniejących analiz i dokumentów. Na „Mapie roślinności rzeczywistej miasta Krakowa” obszary te uznane zostały za cenne przyrodniczo w stopniu wysokim i najwyższym. Zgodnie z Atlasem MONIT-AIR przebiega tam korytarz przewietrzania miasta, który powinien podlegać ochronie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tej części miasta park krajobrazowy, a w „Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni miasta Krakowa na lata 2017-2030” przewiduje się ochronę łąk na Klinach poprzez ustanowienie użytku ekologicznego. Warto podkreślić, że wszystkie wymienione wyżej dokumenty powstały na zlecenie władz miasta. Wolę, by powstał użytek ekologiczny „Łąki na Klinach”, wyraziła także Rada Miasta Krakowa uchwałą z 29 sierpnia 2018 roku. Przy radzie miasta powołany został również specjalny Zespół ds. użytku ekologicznego na os. Kliny, który zaczął działać 22 lutego 2021 roku. W jego prace poza radnymi miejskimi włączeni zostali także przedstawiciele krakowskich organizacji pozarządowych.

Starania o objęcie ochroną łąk na Klinach Borkowskich trwają już od kilkunastu lat. Niestety, w tym czasie tereny te zostały w dużej mierze zabudowane, a część obszarów łąkowych – bezpowrotnie utracona. Nowe osiedla wyrosły m.in. na podstawie decyzji WZ wydanych tuż przed wejściem w życie planu zagospodarowania przestrzennego na działkach, które planowane były jako zielone. Zabudowa Klinów postępuje w dalszym ciągu i w zastraszającym tempie. Chcemy zastopować ten proces i uchronić istniejącą tam roślinność oraz wiele chronionych gatunków fauny i flory.

W związku z powyższym domagamy się jak najszybszego ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” na całym niezabudowanym jeszcze obszarze, wskazanym w Uchwale Rady Miasta Krakowa z 29 sierpnia 2018 roku.

DJI_0439.JPG


Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...