Mieszkańcy Marysina Wawerskiego przeciwko miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego

                                                                               Warszawa, 12.09.2022r.                                                                                                                                                                                                                  Resized_20220821_145420.jpg                                                                         

Szanowny Pan                                                                         

Rafał Trzaskowski                                                                                                     Prezydent m.st Warszawy           

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                                                           Miasta st. Warszawy

PETYCJA W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marysina Wawerskiego czI  

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni m.st. Warszawy  

My Mieszkańcy Marysina Wawerskiego i okolic domagamy się:

1)     rezygnacji przez władze z planów wycinki drzew i zabudowy terenu, w wyłożonym aktualnie planie miejscowym określonym jako H.1UP2 i zmiany przeznaczenia tego terenu wyłącznie na leśny.

W odpowiedzi na uwagi mieszkańców w tej kwestii, Urząd powołuje się na zapisy Studium, w którym rzekomo jest zapisane, że dopuszcza ono możliwość odlesienia na potrzeby inwestycji o funkcji publicznej. Miałby to być rzekomo „budynek wielofunkcyjny”, który połączy OPS, poradnię zdrowia psychicznego i osiedlowy klub kultury. Jednocześnie w tym samym Studium zapisano także :  „Przyjmuje się następujące generalne założenia i główne kierunki zmian: - Tereny zieleni, w tym lasy, stanowią ważny komponent struktury miasta. Będą one pełnić funkcje przyrodnicze (biologiczną, klimatyczną i hydrologiczną) współtworząc - wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej oraz układem hydrograficznym, a także terenami o innym przeznaczeniu - System Przyrodniczy Warszawy. (...) Tereny zieleni poza funkcjami przyrodniczymi odgrywać będą ważną rolę społeczną, kulturotwórczą i estetyczną. - Dla struktury przestrzennej miasta zasadnicze znaczenie mają:                                                          · kompleksy leśne w granicach miasta, z których część łączy się z większymi kompleksami leśnymi (...) lub stanowi ich fragmenty, jak np.: lasy Rembertowa, Wawra (...)   - W strukturze terenów zieleni Warszawy ważne znaczenie mają: · tereny zieleni urządzonej, do których zalicza się w szczególności: parki, ogrody dydaktyczne, skwery, zieleńce, zieleń towarzyszącą zabytkowym fortyfikacjom, zieleń towarzyszącą” (Studium, s.107)

Wytyczne dla Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego do strategii Warszawa 2030 bierze i słusznie pod uwagę szeroką perspektywę, a nie tylko doraźne korzyści – zwłaszcza z wycinania lasów:

Założenia do planów miejscowych określane w nowym Studium powinny też określać sposoby realizacji zapisów Strategii adaptacji m. st. Warszawy do zmian klimatu, a cała polityka przestrzenna m. st. Warszawy określona w nowym Studium powinna być z tą Strategią spójna. 

W dobie ocieplenia klimatu każde drzewo jest na wagę złota. Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, który jest gazem cieplarnianym. Ponadto produkują tlen, dają cień i schładzają swoje najbliższe otoczenie. Do tego zatrzymują wodę, co jest szczególnie ważne w Marysinie, gdzie nie mamy kanalizacji deszczowej i woda opadowa zalega między innymi na ul.Korkowej, w okolicy piekarni Grzybki, tworząc zastoiny zwłaszcza na przejściu dla pieszych, które stanowi drogę dzieci do szkoły. Wiemy, że w 2013r zostało wydane pozwolenie, aby przeznaczyć ten obszar pod usługi publiczne. Jednak minęło 10 lat i zmieniły się realia i priorytety, związane zwłaszcza z ocieplaniem się klimatu i koniecznością podjęcia niestandardowych rozwiązań w celu ochrony środowiska. To jest właśnie ten moment, w którym należy wziąć stronę Ziemi, przyszłości kolejnych pokoleń i pokazać, że rzeczywiście walczymy z ociepleniem klimatu, a nie tylko tworzymy dokumenty i gadamy, zachowując krótkowzroczne pozory działania.

Nie chcemy inwestycji o jakichkolwiek funkcjach publicznych na obszarze zalesionym H.1UP2, ponieważ ten las, który osobiście sadzili tutaj mieszakńcy Marysina Wawerskiego jest dla nas bezcennym skarbem. Ponadto

2)     Domagamy się oznaczenia obszaru G2UMW czyli ul.Korkowej 119/123 jako terenu o funkcji wyłącznie usługowo-kulturalnej, jako obszar z przeznaczeniem na plac miejski, co w połączeniu z lokalnym bazarkiem, który jest naprzeciwko- utworzy lokalny ryneczek, centrum spotkań i integracji. Obszar G2UMW od zawsze pełnił w Marysinie taką funkcję, ponieważ znajdował się tam sklep spożywczy, OPS, SM, sklep mięsny, fundacje, nadal jest poczta i apteka. Chcemy tutaj nowoczesne centrum usługowo-kulturalne dla najludniejszego osiedla Wawra jakim jest Marysin Wawerski, a nie kolejny blok z mieszkaniami komunalnymi. W Falenicy zainwestowano 19 mln w bazar, zatem z jakiego powodu w Marysinie –najliczniejszym osiedlu Wawra-  nie przewiduje się inwestycji o charakterze integracyjno – usługowo – kulturalnym na wzór Falenicy? Władze dzielnicy traktują Marysin „po macoszemu”, jak można się przekonać, jesteśmy traktowani jak obywatele bez kategorii.                                                                           

Wiemy nie od dziś, że obszar G2U/MW, czyli ul.Korkową 119/123 władze zamierzają przeznaczyć pod mieszkania komunalne. Niestety zatrważające jest mijanie się z prawem i powoływanie się przez urząd na nieprawomocną decyzję o warunkach zabudowy, która miałaby stanowić podstawę do wiążących zapisów w miejscowym planie, a decyzją SKO została w całości uchylona [KOC/5530/Ar/19]. Mieszkania komunalne można pobudować w dostępniejszych obszarach dzielnicy Wawer, a nie pośrodku najludniejszego osiedla, zwiększając gęstość zaludnienia, doprowadzając do zatorów komunikacyjnych, problemów z parkowaniem i obniżania bezpieczeństwa mieszkańców Marysina, nasilenia stresu i społecznych patologii. Zgodnie z prawem uchwalony plan zagospodarowania kasuje decyzje o warunkach zabudowy, przede wszystkim nieprawomocne.

Nie życzymy sobie w tym miejscu kolejnego bloku mieszkalnego!!!

Poza tym jaka w tym logika? Władze Wawra wydały do tej pory 1 milion 240 tys zł na remont starego, niefunkcjonalnego pawilonu z lat 70 -tych usytuowanego właśnie na tym obszarze G2U/MW, przy ul.Korkowej 119/123 tworząc substandard,  aby następnie przenieść tam świetnie prosperujący wcześniej klub kultury, który obsługiwał setki mieszkańców naszego osiedla, a co aktualnie już nie jest możliwe. I to wszystko stało się bez oficjalnego przekształcenia w instytucję kultury i wymaganych prawem zgód - od lutego br trwa kontrola PINB. Jednocześnie teren G2U/MW planuje się przeznaczyć na mieszkania komunalne, a klub kultury przenieść w kolejne miejsce - wycinając w tym celu las (patrz pkt. 1)

To marnotrawienie publicznych środków finansowych. To lekkomyślne niszczenie przyrody. Gdzie tu zasada gospodarności i odpowiedzialność za publiczne finanse a zwłaszcza klimat? 

Ponadto:

3) Kategorycznie nie zgadzamy się na zlokalizowanie w Marysinie PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w okolicy zabudowań mieszkalnych i domów jednorodzinnych (obszar D.1U i obszar D.1U 1), które mają tu własne ujęcia wody! Przypominamy, że plany budowy PSZOK zostały oprotestowane przez mieszkańców i władze wycofały się z tego pomysłu. Nie życzymy sobie, aby temat budowy PSZOK w Marysinie podstępnie powracał przy innych okazjach!!!

4) nie wyrażamy zgody na usytuowanie drogi 10KD-D w planie zagospodarowania.

5) Nie zgadzamy się na połączenie ul. Bychowskiej z ul.Łysakowską, ponieważ wiąże się to z wycinką drzew, a infrastruktura uliczek sąsiadujących  z ul.Bychowską nie jest przystosowana do nasilonego ruchu, który się tu pojawi.  

Na koniec przypominamy Państwu, że jedynymi Waszymi mocodawcami są wyborcy.  

     Z poważaniem

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Olga Pasierbska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...