Apel o rozpatrzenie i przyjęcie przez Sejm RP ustawy o związkach

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi w artykule 32, że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Mimo tego zapisu w ustawie zasadniczej tysiące par w Polsce jest dyskryminowanych przez ustawodawcę. Tylko z tego powodu, że osoba, którą kochają i z którą tworzą związek jest tej samej płci.

W Sejmie RP został złożony projekt ustawy o związkach partnerskich par jednopłciowych i różnopłciowych powstały z inicjatywy i organizacji pozarządowych i grupy nieformalnej Miłość Nie Wyklucza. Projekt ten jest szansą na pozytywne zmiany. Daje osobom dotychczas niewidocznym dla prawa możliwość stworzenie rodziny, wzajemnej opieki i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Wśród postulatów, których realizacja byłaby możliwa dzięki wprowadzeniu ustawy o związkach partnerskich, znajdują się kwestie dotyczące zarówno podatków, wspólnoty majątkowej, jak i obowiązków, m.in.:

- obowiązek współdziałania dla dobra związku,

- możliwość decydowania o leczeniu nieprzytomnego partnera/partnerki,

- prawo do otrzymania zwłok zmarłego partnera/partnerki celem pochówku,

- możliwość dziedziczenia w pierwszej grupie podatkowej

i wiele innych zapisów regulujących te dziedziny życia, w których partnerzy i partnerki mają utrudnioną bądź uniemożliwioną wzajemną opiekę, wsparcie i wspólne życie.

 

Czas to zmienić! Chcemy w świetle prawa tworzyć rodziny i być dla siebie osobami bliskimi.

Dlatego:

Apelujemy do pani marszałek Sejmu o nadanie biegu inicjatywie ustawodawczej!

Apelujemy do posłów i posłanek Sejmu RP o poważną, merytoryczną debatę nad przedstawionymi projektami ustawy o związkach partnerskich.

Apelujemy o przyjęcie przez Sejm RP ustawy o związkach partnerskich.

---

Dowiedz się więcej:

www.miloscniewyklucza.pl

www.facebook.com/miloscniewyklucza

http://www.miloscniewyklucza.pl/pics/logo.png


Akcja Miłość nie wyklucza    Skontaktuj się z autorem petycji