Na rowerze nad zalew Nakło-Chechło? PODPISZ WNIOSEK

W związku z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej w ramach Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78”, my, niżej podpisani wnioskujemy o:  

1. Zwiększenie obecnego zakresu opracowania o odcinek drogi DW 908 od planowanego węzła z drogą ekspresową S11 do początku drogi DW908 tj. do skrzyżowania z drogą krajową DK78 i drogą powiatową 3282 S tj. ul. Nakielską w Tarnowskich Górach.

2. Uwzględnienie w całym opracowaniu budowy infrastruktury rowerowej odpowiadającej „Standardom i wytycznym projektowania infrastruktury rowerowej” na całej długości planowanej inwestycji jako jej integralnej części.

3. Uwzględnienie w opracowaniu przejazdów rowerowych w formie tuneli, kładek rowerowych lub pieszo-rowerowych w miejscach przebiegu istniejących i planowanych szlaków rowerowych, przez które przebiegać ma projektowana inwestycja.  

Realizacja inwestycji „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78” w obecnym kształcie spowoduje permanentne zakorkowanie ruchu na DW908 na południe od planowanego węzła S11, co dosadnie pokazuje przykład węzła DK78 z autostradą A1 w Wieszowie. W przypadku miasta Tarnowskie Góry, ruch lokalny z dróg powiatowych, zwłaszcza z ulicy Częstochowskiej, w kierunku Miasteczka Śląskiego zostanie sparaliżowany. Uwzględnienie w opracowaniu brakującego odcinka drogi DW908 o długości ok. 3,5 km jest uzasadnione ze względów technicznych, organizacyjnych oraz finansowych. Przesunięcie i zwiększenie planowanego zakresu opracowanie uchroni lokalny ruch samochodowy przed zjawiskiem kongestii. Ponadto, obecnie na obszarze miasta Tarnowskie Góry i Powiatu Tarnogórskiego realizowanych jest szereg projektów rozbudowy drogowej infrastruktury rowerowej. Są to zarówno trasy o charakterze lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Jest to zgodne z realizowaną przez samorządy i Zarząd Województwa Śląskiego polityką transportową oraz z oczekiwaniami mieszkańców regionu. Budowa nowej obwodnicy musi więc uwzględniać te działania i już istniejący duży ruch rowerowy, który nasila się , szczególnie w okresie od maja do października. Rowerzyści licznie korzystają z lasów położonych na północ od Tarnowskich Gór, a przede wszystkim z terenów leżących w otoczeniu zbiornika Nakło-Chechło. Ruch rowerowy odbywa się mimo dużego natężenia ruchu samochodowego i braku pobocza nie wspominając o infrastrukturze rowerowej. Powstanie obwodnicy Nakła i postulowanego odcinka drogi rowerowej jest więc kwestią nie tylko komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Objęcie opracowaniem DW908 na odcinku od ronda z S11 do DK78 (ul. Nakielska), pozwoli na bezpieczne połączenie głównych tras rowerowych realizowanych przez miasto Tarnowskie Góry w kierunku północno-wschodnim - ul. Nakielska i ul. Częstochowska.   Projektowanie tak ważnej inwestycji drogowej jaką jest „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78” bez uwzględnienia sformułowanych w niniejszym wniosku punktów, uniemożliwi na całe dziesięciolecia rozwój ruchu rowerowego w aspekcie komunikacyjnym, rekreacyjnym i turystycznym w północno-zachodniej części Województwa Śląskiego.                    

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:   Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji spotkania informacyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78”. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit e) RODO. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, nr działki i nr Księgi Wieczystej, stanowiska i wypowiedzi, wygłoszone w czasie spotkania (nagrywanie dźwięku na sali), wizerunek (nagrywanie obrazu na sali). Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne aby zapewnić Państwu możliwości udziału w spotkaniu i uwzględnić Państwa wnioski na etapie formalno-administracyjnym procedowania inwestycji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania prac związanych z realizacją Umowy dla ww. zadania, licząc od zakończenia spotkania. Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane podmiotom i podwykonawcom Zamawiającego w zakresie sporządzania dalszych opracowań analityczno – planistycznych oraz projektowych dla przedmiotowej inwestycji a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT. W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: 1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 2. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO, 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO, 4. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Składając podpis pod niniejszym wnioskiem oświadczam o zapoznaniu się z powyższą klauzulą.


Adrian Wolnik Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adrian Wolnik Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...