Na rowerze nad zalew Nakło-Chechło? PODPISZ WNIOSEK

W związku z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej w ramach Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78”, my, niżej podpisani wnioskujemy o:  

1. Zwiększenie obecnego zakresu opracowania o odcinek drogi DW 908 od planowanego węzła z drogą ekspresową S11 do początku drogi DW908 tj. do skrzyżowania z drogą krajową DK78 i drogą powiatową 3282 S tj. ul. Nakielską w Tarnowskich Górach.

2. Uwzględnienie w całym opracowaniu budowy infrastruktury rowerowej odpowiadającej „Standardom i wytycznym projektowania infrastruktury rowerowej” na całej długości planowanej inwestycji jako jej integralnej części.

3. Uwzględnienie w opracowaniu przejazdów rowerowych w formie tuneli, kładek rowerowych lub pieszo-rowerowych w miejscach przebiegu istniejących i planowanych szlaków rowerowych, przez które przebiegać ma projektowana inwestycja.  

Realizacja inwestycji „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78” w obecnym kształcie spowoduje permanentne zakorkowanie ruchu na DW908 na południe od planowanego węzła S11, co dosadnie pokazuje przykład węzła DK78 z autostradą A1 w Wieszowie. W przypadku miasta Tarnowskie Góry, ruch lokalny z dróg powiatowych, zwłaszcza z ulicy Częstochowskiej, w kierunku Miasteczka Śląskiego zostanie sparaliżowany. Uwzględnienie w opracowaniu brakującego odcinka drogi DW908 o długości ok. 3,5 km jest uzasadnione ze względów technicznych, organizacyjnych oraz finansowych. Przesunięcie i zwiększenie planowanego zakresu opracowanie uchroni lokalny ruch samochodowy przed zjawiskiem kongestii. Ponadto, obecnie na obszarze miasta Tarnowskie Góry i Powiatu Tarnogórskiego realizowanych jest szereg projektów rozbudowy drogowej infrastruktury rowerowej. Są to zarówno trasy o charakterze lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Jest to zgodne z realizowaną przez samorządy i Zarząd Województwa Śląskiego polityką transportową oraz z oczekiwaniami mieszkańców regionu. Budowa nowej obwodnicy musi więc uwzględniać te działania i już istniejący duży ruch rowerowy, który nasila się , szczególnie w okresie od maja do października. Rowerzyści licznie korzystają z lasów położonych na północ od Tarnowskich Gór, a przede wszystkim z terenów leżących w otoczeniu zbiornika Nakło-Chechło. Ruch rowerowy odbywa się mimo dużego natężenia ruchu samochodowego i braku pobocza nie wspominając o infrastrukturze rowerowej. Powstanie obwodnicy Nakła i postulowanego odcinka drogi rowerowej jest więc kwestią nie tylko komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Objęcie opracowaniem DW908 na odcinku od ronda z S11 do DK78 (ul. Nakielska), pozwoli na bezpieczne połączenie głównych tras rowerowych realizowanych przez miasto Tarnowskie Góry w kierunku północno-wschodnim - ul. Nakielska i ul. Częstochowska.   Projektowanie tak ważnej inwestycji drogowej jaką jest „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78” bez uwzględnienia sformułowanych w niniejszym wniosku punktów, uniemożliwi na całe dziesięciolecia rozwój ruchu rowerowego w aspekcie komunikacyjnym, rekreacyjnym i turystycznym w północno-zachodniej części Województwa Śląskiego.                    

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:   Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji spotkania informacyjnego dla zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78”. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1376 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit e) RODO. Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, nr działki i nr Księgi Wieczystej, stanowiska i wypowiedzi, wygłoszone w czasie spotkania (nagrywanie dźwięku na sali), wizerunek (nagrywanie obrazu na sali). Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne aby zapewnić Państwu możliwości udziału w spotkaniu i uwzględnić Państwa wnioski na etapie formalno-administracyjnym procedowania inwestycji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania prac związanych z realizacją Umowy dla ww. zadania, licząc od zakończenia spotkania. Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane podmiotom i podwykonawcom Zamawiającego w zakresie sporządzania dalszych opracowań analityczno – planistycznych oraz projektowych dla przedmiotowej inwestycji a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT. W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: 1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 2. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO, 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO, 4. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 5. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Składając podpis pod niniejszym wnioskiem oświadczam o zapoznaniu się z powyższą klauzulą.


Adrian Wolnik Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adrian Wolnik Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )