Nie dla szybkiej kolei CPK przez Joachimów Mogiły oraz Bolimowski Park Krajobrazowy

KDP_BPK.jpeg

Petycja do zarządu spółki CPK, GDDKi, GDOŚ oraz pełnomocnika rządu ds. CPK, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury oraz posłów na sejm RP stanowiąca protest przeciwko planom przebiegu kolei dużych prędkości przez miejscowość Joachimów Mogiły oraz Bolimowski Park Krajobrazowy (woj. łódzkie) ciąg nr 9, linia kolejowa 85, ark. nr 2.

Propozycja poprowadzenia kolei dużych prędkości  jest nie do przyjęcia, gdyż:

  • prowadzi do dewastacji rezerwatów przyrody na obszarze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Bolimowski Park Krajobrazowy jest największym i jednym z najmniej zniszczonych terenów przyrodniczych w Polsce, położonym pomiędzy dwoma aglomeracjami: Warszawą oraz Łodzią. Jest to region atrakcyjny turystycznie i rekreacyjnie, głównie dla mieszkańców województwa mazowieckiego i łódzkiego. Znajduje się tu 5 rezerwatów przyrody. Teren Joachimowa Mogiły znajduje się w Parku Krajobrazowym. W Puszczy Bolimowskiej żyje wiele gatunków zwierząt, ptactwa, jest tu bujna szata roślinna, to także teren o znaczeniu historycznym.

Od wielu lat infrastruktura Parku rozwija się, są tu szlaki turystyczne i rowerowe, ścieżki edukacyjne. Rzeka Rawka jest najbardziej krętą rzeką w Polsce, objęta programem Natura 2000 na niej odbywają się między innymi spływy kajakowe.

Linia kolejowa zniweczy charakter i przeznaczenie tych obszarów, wpłynie destrukcyjnie na ekosystem i przyrodę. Tereny migracji zwierząt, szlaki turystyczne i drogi użytkowe zostaną rozdzielone, co zniszczy całą infrastrukturę tego środowiska.

Tereny te – ze względu na ich walory – są dobrem narodowym i żadne cele publiczne nie uzasadniają ani nie usprawiedliwiają ich dewastacji!

  • na terenie Joachimowa Mogiły znajdują się nasze domy, w tym domy letniskowe, tu jest nasze miejsce na Ziemi, któremu poświęciliśmy swoje życie, czas, OSZCZĘDNOŚCI CAŁEGO ŻYCIA! Zaciągnęliśmy kredyty! Tu mieszkamy, spędzamy wolny czas i odpoczywamy z rodzinami.

Od wielu lat administracja rządowa województwa łódzkiego pozwala na podział gruntów i wydaje pozytywne decyzje budowlane właścicielom gruntów po to by można było tu budować domy oraz korzystać z walorów przyrodniczych Puszczy. Jest to teren atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo, co sprzyja osiedlaniu się tu osób z Warszawy i innych większych miast. Budowane są tu nowe domy całoroczne i letniskowe, obiekty handlowe i gospodarcze, zagospodarowanie obszaru stale rozwija się.

Na tym terenie znajduje się około 400 posesji, gospodarstw i domów. Budowa linii kolejowej przez Joachimów Mogiły zniweczy charakter tych terenów, ich rekreacyjne przeznaczenie, zniszczy przyrodę oraz pozbawi nas tego co kochamy, niezależnie od tego czy linia kolejowa będzie przebiegała przez konkretne działki i grunty czy obok nich. Budowaliśmy tu domy aby uciec od miasta i władze na to pozwalały!

Plany inwestycyjno – budowlane, zwłaszcza dotyczące infrastruktury publicznej, której charakter oddziałuje na środowisko i ludzi powinny mieć wymiar wieloletni po to by obywatele nie byli zaskakiwani nagłymi decyzjami inwestycyjnymi władzy. Przez wiele lat administracja samorządowa i wojewódzka była zasilana opłatami i podatkami od nas i pozwalała na budowę domów a plany nie przewidywały tego typu inwestycji.

Całkowicie niezrozumiałe jest CO LEGŁO U PODSTAW PLANOM poprowadzenia kolei przez Park Krajobrazowy i Joachimów Mogiły? Nie wzięto pod uwagę żadnych warunków topograficznych, ukształtowania terenu, istnienia rezerwatów przyrody i funkcji jaką spełnia Puszcza, ani tego, że linie przebiegają przez posesje, które są często najważniejszą i największą dla ludzi WARTOŚCIĄ!

ZAPROJEKTOWANE LINIE KOLEI SZYBKICH PRĘDKOŚCI SĄ NIEPRZEMYŚLANE, ich PRZEBIEG JEST ABSOLUTNIE NIE DO PRZYJĘCIA! NIE ZGADZAMY SIĘ NA TEN PROJEKT I NIE USTANIEMY W PROTESTACH I SPRZECIWAC !

Kolej powinna być poprowadzona terenami, których grunty stanowią nieużytki rolne, o niskiej klasie i wartości, przy ZEROWYM LUB minimalnym ryzyku destrukcji środowiska oraz ingerencji we własność. Należy skorzystać z wypracowanych dotychczas, wcześniej rozwiązań projektowych, które zakładają wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej. Do rozmów należy zaprosić samorządy i lokalne stowarzyszenia oraz organizacje mieszkańców oraz ochrony przyrody.

 BPK1.jpeg

DLACZEGO KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI NIE MOŻE POWSTAĆ W POLSCE:
Aspekty społeczne:
  1. Niewłaściwie przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami terenów, przez które ma przebiegać linia KDP. Proces konstruowania założeń na etapie studium jak i późniejsze dokumenty nie były podane do wiadomości samorządom oraz społeczności lokalnej. Tak duży projekt Kolei Dużych Prędkości (KDP) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko nie prowadzi kampanii informacyjnej w ogóle, a w szczególności na terenach swojego bezpośredniego działania. Właściciele wielu działek na trasie planowanego przebiegu KDP do tej pory nie zostali powiadomieni o inwestycji. Konsultacje z przedstawicielami samorządów polegały dotąd na podpisaniu listy obecności na zebraniu „konsultacyjnym”
2. Brak jakichkolwiek informacji związanych z powstawaniem studium wykonalności powoduje budowę wciąż nowych obiektów na przewidywanej trasie przebiegu KDP, zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych (np. warsztaty pracy, garaże, drogi asfaltowe, przyłącza ziemne wodne i energetyczne). Nieustannie są wydawane nowe pozwolenia na budowę w/w obiektów, które w większości są finansowane z kredytów. Skutkuje to wyższym obciążeniem hipotek nieruchomości w stosunku do ich wartości rynkowej. Istnieje realne ryzyko, że banki będą żądały podwyższenia zabezpieczenia hipotecznego tych nieruchomości. Dysproporcja ta pogłębia się w związku z gwałtownym spadkiem cen nieruchomości na terenach planowanej inwestycji KDP. Przez KDP rodziny stracą dorobek życia.
3. Planowane jest wyburzenie nowowybudowanych i aktualnie powstających domów, których właściciele uzyskali pozwolenia na budowę po roku 2008. Inwestycja ta dosłownie zabiera dach nad głową wielu rodzinom w Polsce. Ilość obiektów przewidzianych do wyburzenia jest nie do zaakceptowania.
4. Nastąpi spadek wartości nieruchomości usytuowanych na oddzielonych częściach wsi, działki rolne stracą swoją podstawową funkcję ze względu na brak bezpośredniego uzasadnionego ekonomicznie dojazdu do działek. Ilość CO2 generowanego w wyniku budowy KDP zwiększy się, a nie zmniejszy jeśli drogi dojazdowe się wydłużą.
5. Na terenach gmin od kilku lat dominują uciążliwości związane z trwającymi budowami obwodnic i dróg ekspresowych. Ruch ciężkiego sprzętu budowlanego, jego przejazdy oraz praca ograniczają możliwości dojazdu do posesji, niszczą infrastrukturę lokalną i stwarzają zagrożenia komunikacyjne.
6. Planowany jest podział i przecięcie działek, który uniemożliwi ich rolnicze wykorzystanie zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Wymusi to przemysłowe ich wykorzystanie. Skutkować to będzie eliminacją mieszkańców tych terenów z życia społecznego, gwałtownym wzrostem bezrobocia wśród ludności wiejskiej będącym skutkiem nagłej utraty warsztatu pracy rolnika jaką jest ziemia rolna. KDP zniszczy życie wielu rodzin.
7.Działalność KDP na tych terenach będzie skutkowała zmniejszeniem atrakcyjności gmin jako rezerwy osadniczej i wypoczynkowej . Wzrost negatywnego oddziaływania hałasu na mieszkańców, na trasie przebiegu KDP, będzie eliminowała obecne funkcje pełnione przez te tereny. Gminy są bowiem miejscem noclegowym i wypoczynkowym.
8. Działalność KDP spowoduje istotne zaburzenia komunikacji lokalnej na wielu płaszczyznach: odcięcie wielu dróg gminnych obecnie funkcjonujących od dróg powiatowych
  • oddzielenie rodzin poprzez rozcięcie działek na których wybudowane są nowe domy rodzin (przykładowo: w gm. Wodzierady po jednej stronie linii KDP ma mieszkać ojciec a po drugiej córka z wnukami. Nie jest to przypadek odosobniony.)
  • utrudnienie dojazdu do uprawianych pól poprzez wymuszenie dalekich objazdów. Będzie to skutkowało koniecznością korzystania z dróg powiatowych przez pojazdy rolnicze, które do tej pory nie musiały z nich korzystać. W sezonie prac polowych spowoduje to dodatkowe utrudnienia, a także wypadki komunikacyjne na i tak już przeciążonych szlakach. Każdy wyjazd maszyny rolniczej z pola na drogę asfaltową wiąże się z zanieczyszczaniem drogi resztkami ziemi i nawozów wynoszonych na oponach tychże pojazdów. Oznacza to konieczność sprzątania drogi a tym samym dodatkowo blokuje przejazd i zwiększa koszty produkcji rolnej. Stanowi też dodatkowe obciążenie dla środowiska naturalnego. Koszty te powinny zostać uwzględnione na każdym etapie inwestycji.
  • zmiana stosunków wodnych poprzez uszkodzenie istniejącej sieci melioracyjnej naziemnej i podziemnej
  • przecięcie szlaków wypoczynkowych, szlaków turystycznych, tras rowerowych, tras konnych, wybudowanych w ostatnich latach kosztem dużych nakładów finansowych gmin, miast i Unii Europejskiej m. in.: Łódzki Szlak Konny ( najdłuższy szlak konny w Europie) koszt 33 mln. zł. Szlaki rowerowe i piesze turystyczne Nowo projektowana ścieżka rowerowa Pabianice - Łódź. Łódzka Magistrala Rowerowa.
9. Planowany przebieg KDP niszczy ciągłość Łódzkiego Szlaku Konnego i uniemożliwia kontynuację rozwoju i działalności ekoturystycznej związanej z tymże szlakiem. Ludność gmin rozpoczęła budowę obiektów związanych z agroturystyką i turystyką aktywną np. konną.
10. Złe planowanie i dezinformacja spowodowały zagrożenie sytuacji finansowej wielu rodzin, gdyż inwestycje te oparte są na kredytach bankowych. Niedopuszczalne jest, aby planowana inwestycja niszczyła poprzednią, dopiero co ukończoną.
11. Budowa KDP ograniczy swobodny dostęp do posesji nie tylko mieszkańcom, ale także służbom ratunkowym. Ochrona przeciwpożarowa zostanie ograniczona. Konieczne będzie opracowanie od nowa procedur ratunkowych na wypadek katastrof i zagrożeń jak również schematu ratownictwa medycznego na terenie budowy i działalności KDP. Konieczne jest ujęcie tych kosztów w ogólnym kosztorysie budowy i funkcjonowania Kolei Dużych Prędkości.
12. Istniejąca zabudowa mieszkalna zostanie otoczona kilkumetrowymi ścianami wiaduktów, ogrodzeń, ekranów akustycznych i innych budowli związanych z funkcjonowaniem KDP. Będzie to wpływało w sposób negatywny na mieszkańców, w szczególności może spowodować stres oraz depresje. Koszty leczenia i niezdolności do pracy należy doliczyć do kosztów utrzymania KDP i uwzględnić regularne rozliczenia kosztów zdrowotnych społeczeństwa w toku funkcjonowania inwestycji. Na odcinkach gdzie nie zostaną zbudowane urządzenia ochronne (ekrany dźwiękochłonne i inne) działalność kolei będzie szczególnie dokuczliwa.
13. Zmiany w możliwościach zarobkowych mieszkańców, konieczność przekwalifikowania dużej grupy ludności z działalności rolniczej na inną oraz zwiększenie obciążeń gmin z tytułu wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i zagrożonych ubóstwem (PKPS) będą znaczne, gdyż duża grupa mieszkańców straci często jedyne źródło utrzymania.
14. Przebieg KDP wstrzyma rozwój gmin. Brak ich rozwoju będzie skutkował zmniejszeniem wpływów finansowych i utratą możliwości pełnienia przez nie celów społecznych. Postęp zostanie zatrzymany. Gminy zubożeją i możliwe jest, że nie będą rozwijały się w obecnym tempie. Doświadczenia krajów zachodnich dowodzą, ze obszary działania KDP wyludniają się. Inwestycja ta jest tak uciążliwa, że ludzie uciekają na inne tereny.
15. KDP będzie miało negatywny wpływ na aspekty życia religijnego społeczności. W gminach znajduje się wiele miejsc kultu religijnego, często wpisanych do rejestru zabytków, które utracą swoje istotne znaczenie poprzez utrudnienie dojazdu. Również zasięg terytorialny parafii będzie musiał ulec zmianie, gdyż wizyty duszpasterskie w domach mieszkańców będą utrudnione.
16. Poprzez przecięcie istniejących możliwości komunikacyjnych nastąpi istotne zaburzenie więzi społecznych wśród dzieci i młodzieży z powodu niemożności spotykania się. Nastąpi znaczący wzrost wydatków gmin na wszelkie dojazdy: np. dowóz dzieci do szkół okrężnymi drogami.
17. Usytuowanie trasy KDP na terenie rezerwy gruntów przeznaczonych na linie kolejowe dałoby możliwość stworzenia miejsc pracy zarówno w przebiegu linii jak i na ewentualnym dworcu, który powinien być wzięty pod uwagę.
Aspekty techniczne:
1. Niewspółmiernie wysoki koszt budowy infrastruktury kolejowej w zaproponowanym wariancie. Szczególnie w aspekcie wyjścia z terenu miasta Łódź. Planowana budowa tunelu lub innego równie kosztochłonnego wariantu na terenie osiedla Retkinia. W sytuacji zadłużenia gmin i miast jako obywatele mający świadomość zagrożeń finansowych stanowczo protestujemy przeciwko wydatkowaniu finansów Państwa Polskiego na nierentowne i drogie rozwiązania komunikacyjne.
2. Dodatkowym zagrożeniem są wibracje gruntu wywołane przejazdem pociągów i ich częstotliwością, a także drganiami wywołanymi na etapie budowy KDP ze względu na możliwe zniszczenia istniejących zabudowań. Konieczne będzie zapewnienie nowych miejsc zamieszkania dla lokatorów zniszczonych zabudowań.
3. Trasy dróg szybkiego ruchu i KDP przecinają się co powinno być uwzględnione na etapie planowania dróg szybkiego ruchu. Błędy planistyczne na obecnym etapie są nie do naprawienia.
4. Na skutek osuszania gruntu pod budowę KDP znacznie się zwiększy zagrożenie erozją wietrzną gleb. Również podmuchy powietrza wywołane przejazdami pociągów zwiększą erozję wietrzną gleb wzdłuż całego naziemnego przebiegu KDP.
5. Polska jako kraj posiada wystarczającą infrastrukturę kolejową, która podlega obecnie modernizacji i może przyjąć Kolej Dużych Prędkości po dostosowaniu jej do warunków jakie powinny spełniać składy poruszające się po torach konwencjonalnych po modernizacji. Kraje, które zrealizowały projekt KDP nie miały na terenach jej powstania tak dobrze rozwiniętej sieci komunikacyjnej jak Polska. W ramach rozwoju i modernizacji istniejącej infrastruktury kolejowej, jednocześnie popieramy realizację projektu "Tiry na tory", w celu odciążenia dróg publicznych z tranzytowych przewozów ciężarowych.
6. Nie pasujący do reszty infrastruktury planowany model techniczny KDP jest marnotrawieniem pieniędzy publicznych, gdyż KDP w proponowanym kształcie nie będzie integralną częścią sieci kolejowej w Polsce. Nie będzie możliwe wykorzystanie torowisk KDP w sytuacjach awaryjnych co jest sprzeczne z założeniami zrównoważonego transportu !
7. KDP nie ma być skomunikowana z istniejącymi dworcami i liniami kolejowymi w gminach poza głównymi przystankami co znacznie zawęża jej użyteczność i zmniejsza rentowność.
8. Odległości między miastami w Polsce są dużo mniejsze niż w państwach zachodnich. które wdrożyły do realizacji projekty KDP.
9. Nasz kraj już posiada Kolej Dużych Prędkości na torach konwencjonalnych: właśnie zakupiono Pendolino dla spółek realizujących szybkie przewozy pasażerskie, które stopniowo będą zwiększać prędkość przejazdów między miastami. Nie ma uzasadnienia dla powstania osobnej inwestycji będącej konkurencją dla już istniejącej. Nie ma sprawdzonych prognoz dla tak dużych potoków pasażerskich aby obie te inwestycje były rentowne.
10. Miasta w planowanym przebiegu KDP borykają się z nierentownością Portów Lotniczych. Nie ma uzasadnienia dla budowy KDP skoro nie ma chętnych na bardzo szybkie przeloty krajowe w coraz niższych cenach.
11. W Europie KDP jest nierentowna i pierwsze nierentowne linie są już zamykane. Jako świadomi obywatele stanowczo protestujemy przeciwko kolejnej nierentownej inwestycji, która może być realnym zagrożeniem dla polskich firm budowlanych wplątanych w procedury związane z budową KDP.
12. Planowany przebieg trasy KDP nie jest usytuowany w obrębie Paneuropejskiego Korytarza Transportowego. Jest to niezgodne z zasadami planowania przestrzennego ruchu komunikacyjnego w Europie
13. Planowany przebieg inwestycji niszczy obszary ochrony archeologicznej i zabytki architektury. W konsekwencji zostaną zaprzepaszczone bezpowrotnie historyczne dobra narodowe jak Zespół Pałacowy Arkadia-Nieborów. W przypadku tego ostatniego zniszczeniu ulegnie niepowtarzalny, zabytkowy system kanałów wodnych na terenie parków.
14. Państwo Polskie nie przygotowało podstawy prawnej do funkcjonowania KDP. Wszelkie ustalenia odległości i norm związanych z budynkami na trasie przebiegu są analogiczne jak dla kolei konwencjonalnej. Jest to inwestycja nowego typu, powoduje większe uciążliwości dla środowiska i nie może być realizowana według dotychczasowych norm ! W krajach zachodnich prawodawstwo przewiduje większe uzasadnione badaniami odległości strefy ochronnej.
Aspekty środowiskowe:
1. Proponowany przebieg KDP przechodzi przez gleby rolnicze wysokiej jakości, których utrata na rzecz planowanej inwestycji jest nie do zaakceptowania.
2. Proponowany przebieg KDP przechodzi przez teren ochrony wysokiej podziemnych zbiorników wody pitnej. Szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu są w tym miejscu zagrożeniem.
3. Konieczne odwodnienia dla budowy KDP spowodują dramatyczną zmianę w rozkładzie wód gruntowych co spowoduje:
- stepowienie i erozję gleb
- wysuszanie terenów leśnych
- nieodwracalne zniszczenie ekosystemów objętych ochroną czynną tj, koniecznością zatrzymania wody na danym terenie. Ma to znaczący wpływ na ogólną sytuację powodziową w kraju.
- zniszczenie siedlisk gatunków prawnie chronionych, które potrzebują terenów o innej strukturze rozkładu wód niż KDP. Nie robiono żadnych badań, nie dokonano konsultacji hydrologicznych niezbędnych w przypadku miejsc o wysokiej koncentracji wód powierzchniowych różnego typu.
4. Na terenie planowanego przebiegu KDP występują siedliska rzadkich gatunków ptaków oraz innych gatunków które podlegają ochronie na mocy Ustawy z dn. 16. 04. 2004 o ochronie przyrody. Wymuszanie przenoszenia tych gatunków w inne miejsca lub inne działania kompensacyjne znacznie podnoszą koszt inwestycji, a są to działania niezbędne dla ochrony środowiska na tych terenach. Koszty kompensacyjne nie są uwzględnione w planowanych nakładach inwestycyjnych.
5. KDP w planowanym wariancie przecina korytarze ekologiczne koryt rzek.
6. KDP w planowanym wariancie spowoduje zniszczenie unikatowych okazów drzew zarówno poprzez zniszczenie na etapie budowy jak i spowodowane przez inwestycję zmniejszenie ilości wody w glebie w sąsiedztwie KDP.
7. Powstanie bariera dla ruchu zwierząt dzikich występujących na terenie gmin. Przejścia dla zwierząt są bardzo drogie w budowie- koszt inwestycji wzrasta niepomiernie !
8. Powstaną nieodwracalne zniszczenia środowiska naturalnego na etapie budowy i eksploatacji KDP:
- zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi i elementami ściernymi
- zapylenie
- skażenie światłem
- skażenie hałasem
- oddziaływanie pola elektromagnetycznego z sieci zasilającej wysokiego napięcia.
- zniszczenie walorów krajobrazowych
9. Planowany przebieg KDP nie został uzgodniony z planami gmin w zakresie planowanych w gminach inwestycji ekologicznych i jest rażąco niezgodny z planami zagospodarowania gmin w tym zakresie.
10. Ośrodki wypoczynkowe usytuowane na terenach gmin stracą swoje walory związane z usytuowaniem na terenie atrakcyjnym ekologicznie i krajobrazowo. Będą odbywały się procesy sądowe spowodowane nieprzemyślanym usytuowaniem inwestycji. Ewentualny koszt zasądzonych świadczeń odszkodowawczych na rzecz osób poszkodowanych obciąży finansowo Skarb Państwa.

Z tych wszystkich powodów mówimy stanowczo NIE dla KDP przez Bolimowski Park Krajobrazowy oraz miejscowość Joachimów Mogiły.

Więcej informacji i dyskusja na ten temat: https://www.facebook.com/groups/NieDlaCPK


Komitet Ochrony Joachimowa Mogiły    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komitet Ochrony Joachimowa Mogiły do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...