Nie dla betonowania osiedla Botanik w Lublinie! Tak dla parku!

Lublin, dnia 04.08.2021 r.                                                                                                                                  

Dr Krzysztof Żuk P

Prezydent Miasta Lublina  

Szanowni Radni Rady Miasta Lublina  

Rada Dzielnicy Sławin  

Urząd Miasta Lublin- Wydział Planowania

Szanowny Panie Prezydencie. Szanowni Państwo Radni.  

My, niżej podpisani, wnosimy żądanie i petycję odstąpienia od ostatniej propozycji zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych przy zbiegu ul. Tarasowej i Relaksowej, co do których w Lublinie Rada Miasta Lublin podjęła w dniu 25 czerwca 2021 r. uchwałę nr 951/XXX/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Jednocześnie nie zgadzamy się na oddanie przedmiotowych nieruchomości pod budowę kolejnych bloków. Uważamy, że to miejsce powinno być przeznaczone na cele społeczne i służyć mieszkańcom Lublina.

Nie potrzebujemy kolejnego blokowiska i wyrażamy zdecydowany sprzeciw dalszemu „betonowaniu” osiedla Botanik poprzez realizowanie celów biznesowych deweloperów. Chcemy, aby opracowany plan zagospodarowania dla tego terenu był zgodny z oczekiwaniami mieszkanek i mieszkańców Lublina oraz dopuszczał realizację terenów zieleni publicznej.  Swój apel adresujemy do Prezydenta Miasta Lublina, Rady Miasta Lublina, Rady Dzielnicy Sławin oraz UM Lublin – Wydziału Planowania.  

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec:

1.      pozbawiania dzielnicy Sławin nieruchomości położonej w jej atrakcyjnej części na cele budowy kolejnych bloków;

2.      prób ignorowania głosu mieszkańców Lublina w podejmowaniu decyzji o kształcie zabudowy mającej służyć celom społecznym- nie przeprowadzono póki co żadnych konsultacji z nami;

3.      przekazywania tej nieruchomości na rzecz realizacji celów biznesowych deweloperów.  

Uważamy, że wnioski końcowe „Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza” są absurdalne, lakoniczne, w żaden sposób nieprzekonywujące i realizują jedynie interesy deweloperów- właścicieli działek objętych zmianami.

W naszej ocenie dalsze zabudowywanie tej części Sławina kolejnymi blokami i doprowadzi do:

1.      dalszego chaosu komunikacyjnego- w w.w. analizie nie przeprowadzono żadnych badań wskazujących, jak budowa kilkuset mieszkań wpłynie na ruch uliczny na i tak bardzo ruchliwej ul. Willowej i wyjazd do niej z ul. Tarasowej;

2.      zwiększenia zanieczyszczenia środowiska- zostanie zabudowany naturalny korytarz powietrzny między kolejnymi blokami a ponadto w w.w. analizie nie przeprowadzono żadnych badań wskazujących, jak budowa kilkuset mieszkań wpłynie na środowisko w tej części miasta;

3.      zwiększenia hałasu związanego z oczekiwanym wzrostem i natężeniem ruchu pojazdów osobowych- w w.w. analizie nie przeprowadzono żadnych badań wskazujących, jak budowa kilkuset mieszkań wpłynie na normy hałasu w tej części miasta;

4.      obniżenia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez już i tak utrudniony dojazd służb ratownictwa przeciwpożarowego i medycznego, zwłaszcza przy ul. Relaksowej, która to ulica w całości jest zastawiona parkującymi na niej samochodami- w w.w. analizie nie przeprowadzono żadnych badań wskazujących, jak budowa kilkuset mieszkań wpłynie na możliwości parkowania samochodów w tej części miasta;

5.      powstania sytuacji niebezpiecznych związanych z brakiem wydajnej sieci wodociągowej tego terenu- w w.w. analizie nie przeprowadzono żadnych badań wskazujących, jak budowa kilkuset mieszkań wpłynie na sieć wodociągową;

6.      pozbawienia Osiedla Botanik miejsca zieleni publicznej  mogącego służyć do rekreacji i wypoczynku- w w.w. analizie nie wspomniano o tym ani słowem. Zasadzenie kilku drzew i krzewów przy nowych inwestycjach trudno uznać za jakąkolwiek urządzoną zieleń publiczną; 

7.      Wzrostu liczby dzieci w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej, który obecnie i tak jest przepełniony i nie zapewnia wystarczającej przestrzeni, także przy uwzględnieniu obecnie trwającej rozbudowy tegoż ZS- w w.w. analizie nie przeprowadzono żadnych badań wskazujących, jak budowa kilkuset mieszkań wpłynie na liczbę miejsc w publicznych przedszkolach, żłobkach i szkołach.   

Infrastruktura starej części osiedla Botanik wymaga inwestycji, ale w zakresie urządzenia zieleni miejskiej, skwerów, placów zabaw itp. Nie ma w tej części miasta ani jednego takiego miejsca. Najbliższy publiczny plac zabaw i park, licząc od działek w.w., znajduje się 1,5 km przy ul. Świerkowej. Miasto przez blisko 20 lat istnienia osiedla Botanik nie zapewniło ani jednego takiego miejsca a chce zezwolić na budowę kolejnych bloków!  

Warto dodać, że w tej części os. Botanik za kompletną można uznać infrastrukturę usługo-handlową i nie jest potrzebne jej rozbudowywanie (2 duże sklepy- Lidl i Stokrotka, wiele mniejszych, istnieją 2 restauracje, 2 przychodnie, 3 kawiarnie, 2 apteki, kilka zakładów fryzjerskich i kosmetycznych itp.).   

Swój apel kierujemy również do wszystkich sympatyków zrównoważonego rozwoju przestrzennego, z prośbą o wyrażenie wsparcia dla tej inicjatywy. To nie bloki decydują o „wizerunku tej części dzielnicy i komforcie zamieszkiwania”, jak absurdalnie próbuje się uzasadnić w.w. Analizę, ale właśnie urządzona zieleń i miejsca dostępne publicznie dla szerokiego grona mieszkańców miasta. Ostatni wolny skwer przy ul. Altanowej właśnie zabudowano kolejnym blokiem, co także należy poczytywać za obniżenie komfortu zamieszkiwania.  

Podsumowując całość powyższych stwierdzeń - podkreślamy kategoryczny sprzeciw wobec potencjalnych prób zmiany planu we wskazany wyżej sposób, żądamy aktywnego włączenia w proces opracowywania przedmiotowego planu władze samorządowe Dzielnicy Sławin oraz Prezydenta Miasta, ale z korzyścią dla mieszkańców, nie zaś deweloperów.    


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Tarasowa 6 w Lublinie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Tarasowa 6 w Lublinie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...