NIE dla drogi S7 w Olszowicach

P E T Y C J A

w sprawie budowy drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice oraz trasy S52 (BDI) przez Olszowice  (gmina Świątniki Górne).            

My, niżej podpisani Mieszkańcy i Sympatycy Olszowic, wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec budowy drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice oraz trasy S52, jeżeli będą one przebiegać przez naszą miejscowość, co zostało wstępnie zaproponowane w studium korytarzowym GDDKiA z 27 stycznia 2022 roku. Takie rozwiązanie rujnuje nie tylko środowisko przyrodnicze, życie mieszkańców tej malowniczej wsi, ale CAŁKOWICIE UNICESTWIA MIEJSCOWOŚĆ! S7 przecina ją dokładnie na pół. 

Obecnie Olszowice to jedna z najpiękniejszych wsi gminy Świątniki Górne. Jej malownicze, usytuowanie wśród zielonych pagórków z widokiem na Tatry, lokalną roślinnością oraz lasami dostrzega wielu pasjonatów, artystów, malarzy, muzyków. Od kilku lat powstają nowe domostwa, pięknie wtopione w okoliczny krajobraz. Ponadto znajduje się tu rzadka szata roślinna, jak też wiele zabytków. Sama trasa S7 jest projektowana m.in. w miejscu dawnego założenia dworskiego, skąd wywodzi się obecna nazwa ulicy Do Dworu. Początki Olszowic sięgają XIV wieku. Pierwszymi znanymi właścicielami Olszowic byli Olszowscy herbu Rawicz. Na kartach historii tej miejscowości przewija się wiele sławnych osób, które doceniły niespotykane na skalę Małopolski unikatowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Pomysł przebiegu S7 i S52 budzi stanowczy sprzeciw również ze względu  na to, że NIGDY WCZEŚNIEJ takich planów NIE BYŁO W TYM MIEJSCU! Rezerwy korytarzowe na budowę drogi ekspresowej zabezpieczono na wschód od Wieliczki. Obecna propozycja jest krzywdząca dla osób, które kupiły w Olszowicach działki za bardzo wysokie ceny, i osiedliły się tu, nie mówiąc o osobach, które mieszkają tu od pokoleń. Gdyby plany tej trasy były tutaj lub w najbliższej okolicy znane, nikt z obecnych i nowo przybyłych mieszkańców nie związałby swojego życia z miejscem pełnym hałasu, smrodu spalin i widokiem na 75 tysięcy samochodów dziennie! Taka zmienna polityka budzi wiele kontrowersji i, co najważniejsze, rodzi brak zaufania do Państwa jako organu dbającego o praworządność oraz dobro Obywateli. W tym momencie KAŻDY OBYWATEL NASZEGO KRAJU może znaleźć się w takim samym położeniu jak my, Mieszkańcy Olszowic!

Przeciwko takiemu przebiegowi tego odcinka S7 i S 52 przemawia wiele argumentów:   

1. W niedalekiej odległości przebiega droga krajowa – Zakopianka. Mieszkańcy okolic skarżą się na hałas, którego nie są w stanie skutecznie wytłumić nawet ekrany akustyczne i który przeszkadza nawet w odległości kilku kilometrów od drogi DK7. Budowa drugiej drogi o znacznie większym  natężeniu ruchu zwielokrotni wszystkie te problemy. Ponadto droga S7 będzie stanowiła poważną przeszkodę fizyczną – miejscowość zostanie podzielona barierą trudną do pokonania. Trasa ekspresowa utrudni lub wręcz uniemożliwi dotarcie do pracy, szkoły, kaplicy, a nawet do sąsiada. Część mieszkańców zostanie odizolowana od ludzi i miejsc, z którymi łączą ich więzy od pokoleń.   

2. Zanieczyszczenie powietrza stanowi istotny problem w obecnych czasach dla mieszkańców Olszowic i pośrednio również dla Krakowa. Poprzez udział w programie "Czyste Powietrze" prowadzonym pod patronatem WFOŚ Mieszkańcy Gminy Świątniki Górne zobligowali się do zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Podejmujemy zatem od wielu miesięcy wysiłki, by poprawić jakość powietrza - wymieniamy piece węglowe na gazowe, montujemy pompy ciepła. Budowa kolejnej drogi w takiej bliskości DK7 doprowadzi do natężenia smogu, szczególnie szkodliwego pomiędzy drogami, a także pogorszy możliwości wentylacyjne, co więcej całkowicie zniszczy przyrodę (zieleń wysoką i średnią), która pomaga oczyszczać atmosferę. Można wręcz mówić o społecznej i przyrodniczej degradacji terenu położonego pomiędzy takimi drogami!

3. Przez gminę Świątniki Górne ma prowadzić trasa kolejowa łącząca Kraków i Myślenice.  Proponowany przebieg dróg S7 oraz S52  pozostaje w kolizji z linią kolejową. Ze Studium korytarzowego przygotowanego dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice” nie wynika, aby te inwestycje były zsynchronizowane z realizacją Rządowego Programu Uzupełniającego Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2028. Projekt ten zakłada bowiem budowę nowego połączenia kolejowego na odcinku Kraków Myślenice przez teren, na którym został zaprojektowany przebieg drogi S7 i S52. Zrealizowanie obu inwestycji bardzo utrudni życie mieszkańców – znacznie powiększy się powierzchnia terenu zajętego pod infrastrukturę drogową i kolejową. Jest niesprawiedliwe społecznie – dlaczego niewielka miejscowość ma być obciążona dwoma tak znacznymi inwestycjami?    

4. Bardzo bliska lokalizacja węzłów Opatkowice i Łagiewniki spowoduje, że wariant położony blisko DK7 nie odciąży istotnie obwodnicy Krakowa w zakresie ruchu tranzytowego z północy Polski, a jedynie całkowicie zakorkuje tak ważne miejsce jak Łagiewniki i znacznie utrudni ruch pielgrzymów. Faktyczne obciążenie byłoby natomiast możliwe przy wprowadzeniu S7 do dalej położonego węzła na wschód od Wieliczki, co pozwoli na połączenie stref ekonomicznych Niepołomic, Wieliczki, Dobczyc i Myślenic, co znalazłoby wielu zwolenników.

5. Aktualnie trwa proces planowania dalszego rozwoju przestrzennego gminy, w tym naszej wsi. Lokalizacja drogi S7 i S52 w obrębie naszej miejscowości uniemożliwi rozwój urbanistyczny, przyczyni się do zmniejszenia liczby mieszkańców, doprowadzi do utraty dochodów gminy i uniemożliwi realizację obowiązków gminnych dla pozostałych mieszkańców. W Olszowicach również dobrze rozwija się rolnictwo – mamy wysokie klasy bonitacyjne gleby i sprzyjający klimat. Wybudowanie tu drogi ekspresowej doprowadzi do degradacji środowiska naturalnego oraz położy kres rolnictwu, turystyce i mieszkalnictwu.    

6. Olszowice znajdują się w strefie,w której występują osuwiska. Tak duże prace ziemne, jakie będą prowadzone przy budowie drogi ekspresowej, spowodują naruszenie ciągłości warstw ziemnych, a w konsekwencji doprowadzą do zwiększenia osuwisk. Mogą też wpłynąć na zmianę poziomu wód gruntowych. 

7. Na trasie projektowanego przebiegu dróg S7 i S52 znajdują się siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt. Usytuowane są tam też wpisane do rejestrów zabytki (stanowiska archeologiczne, dworki, chałupy, kapliczki).W Olszowicach ustanowiono również obszar ochrony pośredniej ujęcia wody dla Skawiny.

Wszyscy zgadzamy się, że drogi są konieczne, ALE ICH PLANOWANIE WINNO BYĆ KONTYNUACJĄ POLITYKI PRZESTRZENNEJ PAŃSTWA! A nie zbiorem doraźnych pomysłów. Nie wyrażamy zgody na dodatkowe obciążanie drogą naszej miejscowości OLSZOWICE, zlokalizowanej w Gminie Świątniki Górne. Będziemy walczyć o nasze życie i przyrodę w tym miejscu! Droga ekspresowa nie może być poprowadzona w tym rejonie i w dodatku praktycznie równolegle do Zakopianki. Nowy przebieg S7 i S52 będzie wykorzystywany głównie dla ruchu tranzytowego na trasie Warszawa - Kraków – Zakopane. Naszym  zdaniem należy wybrać takie rozwiązanie, które połączy bezpośrednio Myślenice z już istniejącymi fragmentami trasy S7, czyli wschodnią obwodnicą Krakowa.

Uprzejmie prosimy o podjęcie działań mających na celu odstąpienie od realizacji wszelkich wariantów  S 7 oraz S 52, przebiegających przez Olszowice.

Sprawa jest bardzo ważna dla całego naszego regionu.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne zajęcie stanowiska w tej sprawie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycji (dz. ust. 2017 poz. 1123 z późn.zm).

 

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Olszowic


Mieszkańcy Olszowic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Olszowic do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...