Odwołajmy Barbarę Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty

WhatsApp_Image_2021-03-15_at_23.47_.19_.jpeg

 

Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Wojewodo,

poważnie zaniepokojeni sposobem zarządzania oświatą w Małopolsce zwracamy się do Pana Ministra oraz Pana Wojewody z prośbą o odwołanie pani Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Powszechnie znane są wypowiedzi pani Kurator, które wzbudziły oburzenie w całej Polsce. Twierdziła ona np. że wywieszenie preambuły Konstytucji w krakowskich szkołach jest działaniem politycznym antagonizującym społeczeństwo, określiła środowisko LGBT jako promujące pedofilię i mające na celu zniszczenie świata i stworzenie nowego neo-barbarzyńskiego ładu, zwracała się także do uczniów, by wzorem swojego patrona Jana III Sobieskiego walczyli z islamem.

Tego typu wypowiedzi całkowicie zaprzeczają wartościom, które powinny być przekazywane młodzieży. Dalekie są od postawy patriotycznej, tolerancyjnej i prospołecznej. Dalekie od okazywania szacunku dla drugiego człowieka, dla jego godności bez względu na wyznanie, orientację seksualną czy poglądy. W wypowiedziach tych brak poszanowania zarówno dla wartości zawartych w Konstytucji, jak i jej samej, jako łączącej wszystkich Polaków umowy społecznej. Trudno się w nich doszukać także wartości katolickich, które pani Kurator deklaruje się głosić.

Pani Barbara Nowak przez cały okres sprawowania funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty pozostaje aktywna politycznie, często wypowiadając się na tematy bieżące w mediach społecznościowych czy udzielając wywiadów. Nasze poważne zaniepokojenie budzi fakt, że część jej wypowiedzi ma charakter mocno kontrowersyjny, a niekiedy nawet wulgarny. Pani Kurator mówi m.in. o Polsce wolnej od zachodniego lewactwa oraz rodzimych zaprzańców; domaga się, by po muzeum Auschwitz oprowadzali jedynie polscy licencjonowani przewodnicy, gdyż dziś króluje tam obca, a nie polska narracja.

Znaczna część jej wypowiedzi ma charakter politycznej publicystyki, lekceważącej uznawane w świecie dane naukowe. W słowach kierowanych do uczniów pani Nowak mocno propaguje swój radykalny światopogląd, ingerując naszym zdaniem w podstawowe prawa młodych Polaków: wolność słowa, wyznania, sumienia. Domagamy się, by oświatą w Małopolsce zarządzała osoba otwarta na różne poglądy, szanująca różnice między ludźmi, ich pochodzenie, orientację, wyznanie. Osoba, która promować będzie wśród młodzieży szacunek do drugiego człowieka, jego zdania, światopoglądu, krzewiąc tym samym wartości ważne dla rozwiniętych społeczeństw opartych na demokracji.

Naszą szczególną obawę budzi sposób sprawowania nadzoru dyscyplinarnego nad nauczycielami w Małopolsce. W wyniku porozumienia z Wojewodą Małopolskim pani Kurator otrzymała uprawnienia powoływania zarówno rzeczników dyscyplinarnych, jak i członków komisji dyscyplinarnych, którzy orzekają w sprawach wszczynanych przez rzeczników. Co więcej, pani Kurator otrzymała prawo, wyrażania bądź niewyrażania zgody na każde postępowanie. Powoduje to, że może osobiście wpływać na postępowania dyscyplinarne nauczycieli zarówno poprzez decyzje personalne, jak i blokowanie bądź wszczynanie spraw wedle swoich osobistych preferencji.

Obawę, że takie sytuacje mają miejsce potęguje fakt, że Komisja Odwoławcza przy Ministrze Edukacji kilkukrotnie mocno skrytykowała sposób procedowania spraw dyscyplinarnych w Małopolsce. Wnoszono w nich m.in. bezpodstawne zarzuty nie wskazując faktycznych okoliczności czynu, który miałyby wypełniać znamiona zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego. Sugeruje to, że część spraw może być prowadzona w czyimś prywatnym interesie i być motywowana chęcią zdyskredytowania bądź wywarcia określonego wpływu na nauczyciela czy też, co gorsza, motywowana chęcią zarobku. Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji rzecznicy dyscyplinarni otrzymują bowiem wynagrodzenie za każde wszczęte postępowanie, a przewodniczący składów orzekających komisji za każde wydane orzeczenie, bez względu na to, czy są one zasadne czy nie.

Domagamy się zmiany sposobu opłacania rzeczników dyscyplinarnych oraz przewodniczących składów orzekających, tak by sprawy dyscyplinarne nauczycieli wszczynane były w uzasadnionych przypadkach. Domagamy się ponadto wycofania porozumienia Wojewody z Kurator, tak by niemożliwe było wpływanie na rzeczników dyscyplinarnych bądź składy orzekające, gdyż grozi to ukrywaniem niepokojących informacji oraz wywieraniem nacisku na rzetelnie pracujących nauczycieli. System nadzoru dyscyplinarnego nauczycieli powinien być tak skonstruowany, by karać naruszających prawa ucznia bądź etykę zawodową, a nie tak, by móc prześladować nauczycieli, którzy przekazują informacje zgodne z wiedzą naukową, choć sprzeczne z światopoglądem pani Kurator.

Chcemy w Małopolsce rzetelnej i profesjonalnej edukacji, wolnej od ideologii, indoktrynacji, dyskryminacji, nietolerancji czy anty-naukowych poglądów. Nie chcemy ze strony osoby, która odpowiada za wychowanie młodych Polaków 
wypowiedzi wulgarnych, powszechnie gorszących oraz szerzących postawę nietolerancyjną czy wrogą wobec części społeczeństwa. Domagamy się, by w małopolskich szkołach promowane były poglądy oparte na wolności i godności każdego człowieka, bez względu na światopogląd, wyznanie, orientację, płeć czy pochodzenie. Chcemy, by małopolską oświatą zarządzała osoba szerząca pozytywne wartości, dążąca do porozumienia i wzajemnego zrozumienia, która za swój priorytet będzie brać zawsze dobro dzieci i młodzieży, a nie czyjkolwiek interes polityczny.

Zachowanie Barbary Nowak krytycznie ocenia również jej własne środowisko. Nauczyciele z Forum Oświatowego dla Nauczycieli i Dyrektorów przeprowadzili ankietę wśród 1700 pedagogów. 96,4 proc. spośród nich stwierdziło, że Barbara Nowak jako Małopolska Kurator Oświaty to niewłaściwa osoba na niewłaściwym miejscu. 94,8 proc. uznało, że wstydzi się tego, że Barbara Nowak jest twarzą edukacji i oświaty w Polsce. Natomiast 96,1 proc. stwierdziło, że powinna zostać natychmiast odwołana ze swojej funkcji, co w oparciu o powyższe argumenty w pełni popieramy.

Dlatego apelujemy do Pana Ministra oraz Pana Wojewody o jak najszybsze odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty i powołanie na to stanowisko osoby otwartej, kompetentnej, opanowanej, kulturalnej i przede wszystkim mającej szacunek dla każdego człowieka.


Stowarzyszenie Młodzi Demokraci - Małopolska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Młodzi Demokraci - Małopolska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...