NIE DLA LIKWIDACJI ROD AVIA

logo441.png

PETYCJA 
w sprawie zmiany projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2023 r. dla obszaru Rodzinnego Ogrodu Działkowego AVIA ul. Tarnogórska 40 03-679 Warszawa

W najnowszym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rodzinny Ogród Działkowy AVIA został przekształcony z ZD zieleń działkowa na ZP zieleń parkowa/zieleń publiczna. Będzie to oznaczać likwidację ogrodu w niedalekiej przyszłości. Nasz ogród działkowy otaczają domki jednorodzinne, za torami pojawiło się osiedle Wilno, które posiada łatwy dostęp zieleni po swojej stronie torów oraz dostęp do pięknego lasu oraz wspaniale zagospodarowanego Zalewu Bardowskiego, dlatego nie rozumiemy decyzji Urzędu Miasta.

My działkowcy, Warszawiacy, sąsiedzi i przyjaciele Rodzinnego Ogrodu Działkowego AVIA prosimy o przywrócenie ogrodowi oznaczenia ZD w nowym studium.

     Rodzinny Ogród Działkowy AVIA powstał w 1978 roku wtedy też od miasta stołecznego Warszawy otrzymaliśmy dzierżawę wieczystą terenu na 99 lat. Od tamtej chwili aż po dziś dzień działkowcy budowali nasz ogród. Zaczynali od nieużytków w czasach, kiedy zdobycie nasion, nasadzeń czy narzędzi do uprawy ziemi wiązały się niemal z cudem. Trud ówczesnych działkowców, ich dzieci a teraz często już wnuków poskutkował zbudowaniem pięknego, tętniącego dzikim życiem ogrodu.

     Dla działkowców Rodzinny Ogród Działkowy AVIA jest całym światem. Tworzymy otwartą społeczność składającą się z seniorów zakładających ogród, ich dzieci i wnuków, osób młodych, rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych i mniejszości. Bardo często stłoczeni w niewielkich mieszkaniach właśnie tu mamy szansę pogłębiać więzi społeczne, wspierać się nawzajem. Dla części z nas ogród jest jedyną skuteczną formą terapii fizycznej i behawioralnej. Przekształcenie ogrodu na ZP w nowym studium jest dla nas ogromnym ciosem. Ogród składa się z 86 działek. To 86 światów, to tyle samo historii i radości, które ogród daje nam każdego dnia.

     W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym AVIA dbamy o środowisko naturalne. Ogród przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego poprzez swoją bioróżnorodność. Na ternie ROD często znajdują się nasadzenia rzadkie lub nawet chronione. Uprawiamy mnóstwo roślin miododajnych, które są niezbędne dla przetrwania cennych i zagrożonych zapylaczy. Na terenie naszego ogrodu żyje wiele gatunków ptaków, to między innymi mysikróliki, modraszki, kosy, mazurki, rudziki, dzięcioły zielone i czerwone, kwiczoły, pełzacze ogrodowe, bogatki, kowaliki, drodzy, grzywacze oraz słowiki. Ogród jest domem dla setek jeży, gryzoni oraz kotów wolnożyjących. Na terenie większości działek znajdują się budki lęgowe dla ptaków, domki dla jeży, domki dla nietoperzy oraz budki dla naszych kotów o które dbamy zapewniając im kastracje i opiekę. Na kilku działkach posiadamy rodziny pszczół murarek, aby zwiększyć ilość owadów zapylających. Teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego AVIA to miejsce nie tylko działkowców, ale i setek zwierząt, których nasz ogród stał się domem. Uważamy, że wpuszczenie buldożerów na nasz ogród i zniszczenie go tylko po to, aby postawić kilka ławek i wsadzić jałowe nasadzenia jest bezcelowe i wyrządzi nieodwracalne szkody dla flory i fauny zamieszkującej ogród. Park będzie ekosystemem znacznie uboższym i o wiele mniej wartościowym ekologicznie. Dlatego też nie prosimy a wręcz błagamy o pomoc w obronie naszego ogrodu.

    Na kolejny sezon planowaliśmy stworzyć ogródek edukacyjny, do którego moglibyśmy zapraszać okoliczne przedszkola, domy seniora, warsztaty terapii zajęciowej oraz stworzyć ścieżkę edukacyjna na terenie całego ogrodu przedstawiającą sylwetki zwierząt, z którymi koegzystujemy na ternie ROD AVIA. W przypadku pojawienia się wolnej działki na terenie ogrodu planowaliśmy przeznaczyć ją na cele społeczne i przekazać w użytkowanie organizacji pożytku publicznego. W 2024 roku planowaliśmy zwiększyć ilość budek lęgowych dla ptaków oraz karmników, zwiększyć ilość budek dla jeży oraz nietoperzy.  Wszystko po to, aby jak najlepiej wykorzystać walory edukacyjne ogrodu oraz jego możliwości w zakresie ochrony zwierząt oraz ich siedlisk, których na terenie miasta jest coraz mniej.

     Na terenie ogrodu dokonaliśmy szeregu inwestycji, na kwotę przekraczającą 400 tysięcy złotych. To między innymi budowa sieci wodociągowej, wymiana całości ogrodzenia, wymiana bram i furtek, budowa sieci monitoringu, modernizacja sieci elektrycznej i wiele, wiele innych. Koszty inwestycji pokryli działkowcy, co dla wielu z nas nie odbyło się bez wyrzeczeń. O ogród dbamy sami. Pielęgnujemy zieleń, dbamy o właściwą gospodarkę odpadami, utrzymujemy porządek na ogrodzie i dookoła niego. Miasto nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

     Wnosimy o ochronę terenu zagospodarowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy AVIA i ujęcie go w opracowywanym studium, jako ZD (zieleń działkowa). To właśnie takie zabezpieczenie dalszego istnienia ogrodu wpisywać się będzie w realizację celu „zielonej stolicy” zawartego w przedmiotowym studium. Błękitno-zielone tereny Warszawy, jakimi są Rodzinne Ogrody Działkowe należy chronić i dbać o nie, chronić przed degradacją i niszczeniem a wskazanie w studium ich przeznaczenia innego niż ZD ten cel zniweczy, bowiem otworzy prostą drogę do ich przyszłej likwidacji. Niezależnie od konieczności podejmowania działań zmierzających do optymalnego zagospodarowania Miasta Stołecznego Warszawy, nie wolno tracić z pola widzenia potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych społeczności już istniejącego i rozwiniętego ekosystemu, walorów estetycznych zieleni i roli kulturalno-oświatowej, jaką pełnią ogrody.

    Prosimy o wzięcie powyższych argumentów pod uwagę podczas przyjmowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, tak, aby zabezpieczyć przyszłość Rodzinnego Ogrodu Działkowego AVIA

 

ADRESACI PETYCJI:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy

p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Bartosz Rozbiewski

Zastępcy dyrektora

Monika Konrad
Sylwia Kośnik
Małgorzata Nowaczyk
Wanda Stolarska
Wojciech Wagner

Prezydent m.st. Warszawy

Rafał Trzaskowski

Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Małgorzata Kwiatkowska

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Dorota Kozielska
Krzysztof Miszewski
Jędrzej Kunowski
Jacek Duczman

Rada Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Michał Jamiński

I Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy

Joanna Mroczek

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Grzegorz Golec
Kamil Maciejczuk

Radni Dzielnicy

Borczyńska Marta
Ciastek Jadwiga
Dąbrowski Andrzej
Golec Grzegorz
Górska-Manczenko Katarzyna
Grabowski Andrzej
Harasim Witold
Jamiński Michał
Kalinowska Katarzyna
Kiljańczyk Joanna
Lewandowski Łukasz
Maciejczuk Kamil
Marczyk Janusz
Miśkiewicz Jolanta
Mroczek Joanna
Pietruszka Małgorzata
Rucyk Justyna
Skłodowski Marcin
Sobótka Hanna
Sosnowska Edyta
Waszczak Marek
Wąsik Cezary
Winter Bożena
Wyczółkowska Aneta
Żarnecki Jerzy

Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Naczelnik Wydziału

Anna Sałata

Sekretarz m.st. Warszawy

Maria Wasiak

Rada m.st. Warszawy

Przewodnicząca

Ewa Dorota Malinowska-Grupińska

Wiceprzewodniczący Rady:

Magdalena Roguska
Sławomir Potapowicz
Dariusz Figura

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Przewodniczący

Daniel Łaga

Wiceprzewodniczący Komisji

W. Maciej Chojnowski
Grzegorz Rogólski

Członkowie Komisji

Joanna Piasecka
Marcin Rolnik
Mariusz Robert
Rusiecki Krystian
Suchecki Rafał
Urzędowski Łukasz
Warsicki Katarzyna
Joanna Wiśniewska

Komisja Ochrony Środowiska

Przewodniczący

Renata Niewitecka

Wiceprzewodniczący

Joanna Staniszkis
Marek Szolc
Piotr Szyszko

Członkowie

Stanisław Dratkiewicz
Monika Jaruzelska
Oliwer Kubicki
Magdalena Roguska
Tomasz Sybilski
Maciej Wyszyński
Piotr Żbikowski
Justyna Zając

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wojewoda Mazowiecki

Tobiasz Bocheński

I Wicewojewoda Mazowiecki

Sylwester Dąbrowski

II Wicewojewoda Mazowiecki

Artus Standowicz


Sylwia Wnuk - Członek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego AVIA    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Sylwia Wnuk - Członek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego AVIA będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...