NIE DLA OBWODNICY AGLOMERACJI W-WSKIEJ CPK PRZEZ LAS MŁOCHOWSKI (ARKUSZ 7)

PROTEST Jako mieszkańcy gmin bezpośrednio dotkniętych planami autostrady wnosimy sprzeciw wobec planowanego wariantu zielono-fioletowego (wariant 3 i 4), zawartego w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego ze stycznia 2020 r. Sprzeciw swój motywujemy protestem przeciwko niszczeniu środowiska zieleni w rejonie bliskiego otoczenia już teraz bardzo zanieczyszczonej stolicy. Zwracamy uwagę na następujące argumenty:

1.     Rezerwaty

W najbliższej okolicy autostrady, w kompleksie leśnym "Las Młochowski" na terenie gminy Nadarzyn, znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Młochowski Łęg” i „Młochowski Grąd”, gdzie rosną drzewa nawet 180-o letnie. Zgodnie z założeniami rezerwatów i Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przyroda migruje korytarzami ekologicznymi w pozostałe rejony. W okolicznych wsiach wg warunków zabudowy mamy obowiązek zapewnić taką budowę ogrodzeń, aby umożliwić przejścia w ogrodzeniach małym ssakom (bez podmurówki, duże oczka siatki ogrodzeniowej). Na terenach przewidzianych pod autostradę (na terenie wsi Krakowiany) znajdują się żeremie bobrów, ostoje żurawi, siedliska kruków, bażantów, dzikich gęsi i myszołowów. Naturalnym krajobrazem są tu wypasy dzikich danieli na nieużytkach. Nie stanowią one części rezerwatu, ale są w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Likwidacja tych stanowisk wpłynie także na naruszenie przyrody rezerwatów chronionych prawem.  

2.     Warszawski Obszar Krajobrazu Chronionego

Obszar wsi Krakowiany będący częścią Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego stanowi jedyne w swoim rodzaju spoiwo między formami ochrony przyrody (rezerwaty) a siedliskami ludzkimi, stanowiąc korytarz ekologiczny umożliwiający  wtórne przenikanie przyrody w siedliska zajęte przez człowieka. Tak duża ingerencja w to środowisko jak budowa autostrady spowoduje zanik tego korytarza, odizolowanie wielu gatunków przyrodniczych i ich utratę z mazowieckiego krajobrazu. Spowoduje nieodwracalną utratę elementów krajobrazu chronionego, gdyż realizacja takich przedsięwzięć jak drogi, linie kolejowe zaburza funkcjonalność takiego obszaru, szczególnie gdy dotyczą tak olbrzymiej inwestycji jak autostrada mająca pełnić funkcje zarówno obwodnicy największego miasta w Polsce, jak i drogi dojazdowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Planowana autostrada przechodzi we wsi Krakowiany w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów i przez las przy zbiornikach wodnych, których ochrona w polskim prawie jest traktowana szczególnie.  

3.     Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie” 

Nasza wieś leży w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy warszawskie”. Planowana autostrada ma przechodzić przez te właśnie lasy ("Las Młochowski"). Na stronie lasów Państwowych czytamy, że lasy te, to „największy filtr cywilizacyjny” pomiędzy aglomeracją warszawską a przyrodą i jako „gruby pierścień zieleni” wokół Warszawy jest odpowiedzią leśnictwa na wyzwania cywilizacyjne. Jeżeli naruszone zostaną te lasy co będzie takim filtrem? Szczególnie, gdy uwzględnimy fakt, że to właśnie południowo-zachodnia część podmiejskiej okolicy Warszawy jest najbardziej zanieczyszczonym rejonem województwa mazowieckiego. Wśród 113 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce (WHO, 2017), Żyrardów jest na pozycji 56 (I miejsce w W. Mazowieckim), Piastów na 61 (II miejsce w W. Mazowieckim), a sama Warszawa na 68 pozycji. Jednocześnie podkreślamy i zwracamy szczególną uwagę na to, że budowa tak dużej drogi do CPK na naszym terenie nie poprawi sytuacji smogowej Warszawy i najbliższych rejonów (i tak już bardzo zanieczyszczonych), tylko ją pogorszy. W związku z tym obszary zielone tego rejonu (a w szczególności południowo-zachodniej strony W-wy) powinny być szczególnie chronione i rozwijane.    

4.     Szlaki turystyczno-kulturalno-krajobrazowe

Budowa autostrady w wariancie zielono-fioletowym (wariant 3 i 4) zakłóci wiele szlaków turystyczno-krajoznawczych, które w rejonie bliskiego sąsiedztwa aglomeracji stolicy powinny być szczególnie chronione. W najbliższym rejonie planowanej obwodnicy w wariancie zielono-fioletowym (wariant 3 i 4) znajduje się Las Młochowski, w opisie którego czytamy „jeden z najmniejszych i najładniejszych kompleksów leśnych wokół Warszawy, o urozmaiconych drzewostanach borowych, mieszanych i liściastych” w otoczeniu „malowniczych zabytków architektury” np. Pałacu w Młochowie – „jednego z najwybitniejszych przykładów klasycyzmu na Mazowszu”. Las ten stanowi część żółtego szlaku turystyczno-krajobrazowego. Nasza wieś ma charakter i potencjał turystyczny i taki jej charakter chcielibyśmy zachować. W naszym najbliższym sąsiedztwie powstają gospodarstwa agroturystyczne. Przeprowadzenie autostrady przez nasze tereny zdewastuje jej charakter – naruszenie lasu przyległego do rezerwatu ogołoci gminę z zaplecza leśnego młochowskiej perełki architektonicznej.  Istnieją możliwości poprowadzenia wariantu obwodnicy/drogi poza obszarami chronionymi i dalej od W-wy. Wiemy, że jednym z elementów „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju” jest niwelowanie zróżnicowania przestrzennego na poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w kraju. Jednak w przypadku wysoko rozwiniętego M.St. Warszawy oraz jego okolic to właśnie zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych stanowi istotną wartość w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru. Wariant zielono-fioletowy (3 i 4) na całym swoim południowym przebiegu narusza nie tylko obszary chronionego krajobrazu, ale także rezerwaty i parki krajobrazowe. W związku z powyższym proponujemy rozbudowę już istniejących ciągów (np. DK50) lub tworzenie ciągów bardziej oddalonych od stolicy. Tym bardziej, że proponowany przebieg wariantu zielono-fioletowego na odcinku naszych wsi jest niezgodny z założeniami zawartymi w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego ze stycznia 2020 r., które zakładają odległość dróg i obwodnic w dalszej odległości od Warszawy czyli 40-50km od centrum W-wy (str.79). Nasza wieś leży bliżej W-wy (30 km od centrum). Cytat z działu 7.3: „Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. w okolicy węzła CPK planowana jest budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), ringu autostradowego przebiegającego w odległości około 40-50 km od centrum Warszawy”. Przebieg wariantu zielono-fioletowego (3 i 4) nie gwarantuje także zachowania "nieprzemijającego charakteru terenów" (str.85). Cytat z działu założenia 7.3.2.1 : „(OAW) ... umożliwi także wyprzedzająco rozwiązanie przewidywanych obecnie potrzeb w zakresie nowych funkcjonalności sieci drogowej związanych z rozwojem ekonomicznym Mazowsza i Kujaw, przy zachowaniu nieprzemijających walorów tych terenów”. Jednocześnie chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że warianty 1 i 2 (czerwono-niebieski) OAW częściowo biegną w śladzie DK50 w pobliżu linii kolejowej, więc nie zwiększają liczby gospodarstw domowych, które będą narażone na niedogodności związane z bliskością ciągów komunikacyjnych.

Tekst: D. Lewczuk

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie o odstąpienie od budowy autostrady OAW na terenie naszych wsi/gminy Nadarzyn w wariancie zielono-fioletowym (3 i 4).    

Wykorzystano następujące materiały informacyjne:

1. https://www.warszawa.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny-xxxxxxxx-#.XlkbnxZKi01

2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_miast_w_Polsce_o_najbardziej_zanieczyszczonym_powietrzu

3. SZLAKI TURYSTYCZNE W OKOLICY NADARZYNA na podstawie opracowania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piasecznie.

https://www.nadarzyn.pl/plik,949,nadarzyn-i-okolice-2-.pdf

4. Przyroda województwa mazowieckiego. Broszura edukacyjno-informacyjna. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

https://www.mapa warszawa.rdos.gov.pl

5. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK 2020.

6. Ustawa o ochronie przyrody. Dz.ust. 2020 poz. 55.Mapa_drogi_do_petycji.jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mikołaj Gralak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...