NIE dla oczyszczalni ścieków w Krzeczowie.

  List otwarty do Radnych Gminy Rzezawa.

Wnosimy  aby Przewodnicząca Rady Gminy  Rzezawa Barbara Kwiecińska odczytała ten list w punkcie porządku obrad - bezpośrednio przed przystąpieniem do głosowania zmian do MPZP Gminy Rzezawa.  

My niżej podpisani niniejszy pismem wyrażamy kategoryczny sprzeciw propozycji zmiany do MPZP dla miejscowości Krzeczów oznaczonej jako sekcja nr 20.   Umiejscowienie na błoniach krzeczowskich terenu 7.K.2 przeznaczonego pod budowę oczyszczalni ścieków, w naszej ocenie to działanie na szkodę mieszkańców Krzeczowa która, jeśli doczeka się realizacji bezpowrotnie  zmieni charakter naszej miejscowości i będzie miało negatywne skutki na życie naszych dzieci, wnuków oraz nas samych.

Poniżej argumenty przemawiające przeciwko  lokalizacji  oczyszczalni ścieków w Krzeczowie w terenie  7.K.2.

1. Nikt nigdy wprost nie zapytał mieszkańców Krzeczowa czy chcą aby oczyszczalnie ścieków ulokować na tzw. błoniach krzeczowskich.

2. Właściciel działki  jest przeciwko takiej inwestycji  i nie wyraża chęci przekazania  swojego terenu.

3.Argument Gminy Rzezawa jakoby teren oznaczony jako 7.K.2  posiadał lepszy dostęp do  drogi głównej  nie ma potwierdzenia w rzeczywistości  w porównaniu z terenem oznaczonym jako 7.K.1 posiadającym dwie drogi dojazdowe.

5._droga_gminna_przy_7_.k_.1_.jpg

6._droga_wewnetrzna_przy_7_.k_.1_.jpg

4. Brak jakichkolwiek analiz, opinii technicznych, środowiskowych czy ekonomicznych potwierdzających zasadność proponowanej zmiany. (Pismo Urzędu Gminy Rzezawa z dnia 27.10.2020 znak RID.1431.17.2020.PP odpowiedź ad 2 oraz ad 7)

odp_do_pyta_2.JPG

odp_do_pyt_7.JPG

5. Lokalizacja oczyszczalni ścieków może powodować zakusy by w przyszłości samorząd lub prywatny inwestor chciał w jej pobliżu zlokalizować kolejne obiekty szkodliwe jak spalarnie, sortownie śmieci lub też fermy drobiu.

6. W odległości ok 1 kilometra od planowanej oczyszczalni jest już jedna w Bochni, która całkiem niedawno była modernizowana i nic nie wskazuje na to, aby oczyszczalnia w Krzeczowie była inwestycją niezbędną dla mieszkańców.

7.Teren 7.K.2 jest terenem nie uzbrojonym w żadne media co z pewnością zwiększy koszty inwestycji. Przez grunty 7.K.1 przebiega linia energetyczna oraz kanalizacja.

media_na_7.K_.1_.JPG

8. Przepływający obok działki 7.K.2 kanał, do którego najprawdopodobniej planowany jest zrzut oczyszczonych ścieków, w okresie letnim bardzo często wysycha co może prowadzić do sytuacji, że będą nim płynąć tylko i wyłącznie ścieki co  z pewnością negatywnie wpłynie na faunę i florę.

9. Przeznaczenie bezpośredniego sąsiedztwa terenu 7.K.2 to teren zabudowy jednorodzinnej i usług a planowana inwestycja całkowicie wykluczy możliwość takiego zagospodarowania.

10. Sposób w jaki mieszkańcy rzekomo zostali poinformowani o zmianie a mianowicie nieczytelny załącznik na Biuletynie Informacji Publicznej,

wniosek_o_poprawe_zalacznika_w_BIP.JPG

który dopiero na pisemny wniosek został poprawiony

odp_na_slaba_jakos_w_bip.JPG

lub brak konkretnej i przejrzystej informacji o planowanej zmianie pozostawiają wiele do życzenia i budzą podejrzenia oraz domysły a także przypominają sytuację z osiedla Smyków związaną z lokalizacją sortowni.

11.Awaria w warszawskiej,,Czajce,, pokazała, że nawet stolica Polski jest bezradna w wyniku zdarzeń losowych, dlatego też tego typu obiekty powinny być lokalizowane jak najdalej od miejsc zamieszkania ludzi a w tym konkretnym przypadku to zaledwie  ok 300 metrów.  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Wygoda do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...