Nie dla traktatu WHO

SPRZECIW SPOŁECZNY

My Naród Polski, działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym składamy skargę, a jednocześnie wniosek o natychmiastowe zgłoszenie przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art. 19 Konwencji wiedeńskiej z dnia 23 maja 1969 r. (Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439) O prawie traktatów, sprzeciwu do negocjowanego Międzynarodowego traktatu w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.

W przypadku trudności proceduralnych w złożeniu sprzeciwu, wzywamy nasz Rząd do odwołania udzielonego pełnomocnictwa i wystąpienia ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

IMG_20220223_103904_333.jpg

Dnia 20 maja 2021 r. Rada UE przyjęła decyzję, w której wyraża poparcie dla rozpoczęcia negocjacji w ramach WHO nad międzynarodowym traktatem antypandemicznym. Decyzja Rady ma zapewnić uczestnictwo UE w negocjacjach dotyczących kwestii, które podlegają unijnym kompetencjom, a w dalszej perspektywie – ewentualne przystąpienie UE do międzynarodowego instrumentu.

Zdaniem Rady UE Traktat ten wspomógłby międzynarodowe starania o zwiększenie światowego bezpieczeństwa zdrowotnego – zwłaszcza w kontekście gotowości i reakcji na kryzysy zdrowotne – na podstawie wniosków wyciągniętych z pandemii.

W dniu 1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osiągnęło konsensus w sprawie rozpoczęcia procesu opracowywania i negocjowania konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia w celu wzmocnienia zapobiegania pandemii i gotowości do reagowania na nią. 

Wśród najważniejszych korzyści wskazano lepszą obserwację zagrożeń pandemicznych, tj.: monitorowania ryzyka, a w szczególności wymiana wiedzy na temat nowych chorób zakaźnych przenoszonych ze zwierząt na ludzi. Zdaniem inicjatorów traktatu powyższe cele można osiągną poprzez: 

1. zwiększenie we wszystkich krajach zdolności laboratoryjnych oraz obserwacyjnych niezbędnych do identyfikacji chorób zwierząt,

2. zacieśnienie współpracy między ośrodkami badawczymi na całym świecie,

3. ulepszenia koordynacji międzynarodowego finansowania podstawowych zdolności,

4. wprowadzenia skuteczniejszego systemu alarmowania na większej ilości poziomów alarmowych proporcjonalnych do stopnia zagrożenia zdrowotnego.

Powyższe zasady zdaniem WHO zwiększyłyby przejrzystość i zasadność obostrzeń oraz innych środków ochrony zdrowia. Technologie cyfrowe, innowacyjne narzędzia gromadzenia i wymiany danych oraz analityka predykcyjna mogą ułatwić komunikację w czasie rzeczywistym i wczesne ostrzeganie, które z kolei umożliwią szybszą reakcję. 

5. Wzmocnienie oraz usprawnienie globalnych łańcuchów dostaw i usług medycznych, w celu eliminacji zagrożeń zdrowotnych. Wszystkie kraje powinny mieć nieprzerwany dostęp do podstawowych artykułów medycznych, leków i sprzętu z całego świata.

6. globalną koordynację skutecznego gromadzenia zapasów w celu szybkiego i skutecznego reagowanie na pandemię. 

7. stworzenie podstaw do lepszej komunikacji i informacji dla obywateli oraz umożliwienie skutecznych instrumentów zwalczania dezinformacji odnośnie pandemii na całym świecie.

Zgodnie z komunikatem Rady UE, wszystkie państwa członkowskie WHO zdecydowały, że w związku z pandemią COVID-19 i trudnościami we wdrażaniu wspólnych rozwiązań mających przeciwdziałać jej rozwojowi, zostaną podjęte prace w celu opracowania jednego, wspólnego kierunku oddziaływania (instrumentu), aby sprawnie przeciwdziałać kolejnym epidemiom.

Należy wskazać, iż głównym źródłem informacji na temat potencjalnego ryzyka wystąpienia kolejnej pandemii jest WHO oraz Bill Gates, który jest aktualnie dominującym sponsorem przedmiotowej instytucji. W dniu 1 marca 2022 r. ma się odbyć w Genewie pierwsze posiedzenie międzyrządowego organu negocjacyjnego (w celu uzgodnienia sposobów pracy i terminów), a drugie do dnia 1 sierpnia 2022 r. (w celu omówienia postępów nad projektem roboczym). Następnie zostanie przedstawione sprawozdanie z tych prac na 76 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2023 r., a wspomniany instrument  ma zostać przyjęty najpóźniej do 2024 r.

Zdaniem WHO pandemia COVID-19 stanowiła globalne wyzwanie i żaden rząd, ani instytucja, nie są w stanie samodzielnie zaradzić groźbie przyszłych pandemii, dlatego tak ważne jest stworzenie jednego skutecznego instrumentu w formie konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego, który będzie na mocy prawa międzynarodowego prawnie wiążący dla Państw członkowskich WHO w kwestii jednolitych rozwiązań przeciwpandemicznych wydawanych przez WHO. Powyższe z kolei  umożliwi państwom na całym świecie wzmocnienie krajowych, regionalnych i globalnych rozwiązań w celu przeciwdziałania przyszłym pandemiom. Zdaniem WHO takie rozwiązania pozwolą na trwałe i długoterminowe wdrożenie zasad integracji zagadnień zdrowotnych we wszystkich odpowiednich obszarach polityki, zaangażowanie polityczne na poziomie światowych przywódców państw lub rządów, pozwoli również na wsparcie integracji w zakresie działań sektora publicznego i prywatnego na wszystkich poziomach oraz przyczyni się do wypracowania jednolitego podejścia do zdrowia na całej planecie.

Należy wskazać, iż rzeczywistym celem przedmiotowej inicjatywy są:

1. stworzenie jednolitego modelu dotyczącego rozwiązań jakie państwa-sygnatariusze takiego instrumentu będą zobowiązane stosować w przypadku ogłoszenia kolejnych pandemii przez WHO,

2. uznanie nadrzędnej i wiążącej roli organizacji WHO przy wdrażaniu konkretnych rozwiązań w walce z epidemiami chorób zakaźnych,

3. nadanie WHO uprawnienia do wydawania wobec państw - członków wiążących decyzji, na mocy których dany kraj będzie zmuszony stosować określoną strategię w walce z potencjalnym zagrożeniem chorobowym, 

4. pozbawienie krajów członkowskich istotnego elementu suwerenności, 

5. pozbawienie krajów członkowskich pełnej kontroli nad kwestiami finansowymi w związku ze zwalczaniem pandemii,

6. wprowadzenie sankcji za naruszenie pandemicznej narracji WHO oraz modelu walki z pandemią poprzez wprowadzenie konsekwencji w sferze relacji międzynarodowych oraz kar finansowych,

7. wprowadzenia instrumentów walki z „dezinformacją” poprzez usuwanie wszelkich treści niezgodnych z oficjalną narracją WHO za pośrednictwem mediów mainstreamowych,

8. eliminowanie wszelkich alternatywnych metod leczenia chorób, inne niż rekomendowane przez WHO w ramach zawartego porozumienia.

Powyższe, naszym zdaniem w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną oraz finansową na świecie otwiera wręcz nieograniczone pole do:

  • olbrzymich nadużyć finansowych,
  • oddanie prywatnej instytucji WHO wręcz nieograniczonej władzy w kwestiach zdrowotnych kosztem suwerenności krajów – sygnatariuszy,
  • bezwzględne podporządkowanie decyzjom WHO przy całkowitym braku kontroli nad zasadnością oraz rzetelnością ocen sytuacji, a stanowiących podstawę wydawanych decyzji przez WHO,
  • możliwości zapewnienia niekończących się zysków koncernom farmaceutycznym,
  • finansowania przez rządy wątpliwych moralnie badań i eksperymentów medycznych i potencjalne przymuszanie obywateli do poddawania się tym eksperymentom,
  • kształtowanie nowego człowieka i promowanie transhumanizmu,
  • wprowadzanie totalnej cyfrowej kontroli społeczeństwa pod pretekstem walki o nasze zdrowie,
  • wprowadzenie nieograniczonej cenzury, naruszanie praw obywatelskich, wolności słowa, w tym poprzez wyrażanie własnych poglądów,
  • zwalczanie alternatywnych metod leczenia niezgodnych z narracją WHO oraz interesami jej darczyńców w postaci koncernów farmaceutycznych.

Należy wskazać, iż obecnie mniej niż 20 procent budżetu WHO pochodzi od rządów państw członkowskich. Ponad 80 procent stanowią dobrowolne i w dużej mierze celowe wpłaty od darczyńców publicznych lub prywatnych, głównie fundacji i firm farmaceutycznych.

Nieco ponad 14 % całkowitego budżetu pochodzi obecnie z Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Od kilku lat Fundacja ta jest największym prywatnym darczyńcą i od przełomu tysiącleci przekazała 2,5 miliarda dolarów na rzecz WHO. Tylko w roku 2016 i 2017 roczna kwota wynosiła 629 milionów dolarów – w dużej mierze przeznaczonych na kampanie dotyczące szczepień.

Fundacja Billa i Melindy Gates przekazała na rzecz WHO łącznie 1,6 miliarda dolarów na pomoc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się poliomyelitis – polio, jednocześnie przyniosła bardzo wysokie zyski koncernom farmaceutycznym, powodując gwałtowny wzrost cen ich akcji, a których przedstawiciele zasiadają w zarządzie Fundacji Billa i Melindy Gates,  powyższe spowodowało gwałtowny wzrost cen ich akcji. To z kolei przyniosło korzyści również Fundacji Billa i Melindy Gates, która posiada pakiety akcji m.in. grup farmaceutycznych GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead i Pfizer.

Prawie sześć lat temu nastąpiła zasadnicza zmiana strukturalna w ramach WHO na korzyść sektora prywatnego. Do tego czasu tylko organizacje non-profit mogły uczestniczyć w grupach roboczych i zespołach zadaniowych WHO, w których podejmowane są najważniejsze decyzje organizacji. Decyzją Zgromadzenia Ogólnego WHO od maja 2016 r. spółki handlowe mogą wpływać na decyzje strategiczne w jej organach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. i art. 24 niniejszej Dyrektywy, „Państwa członkowskie zapewniają podjęcie przez instytucje zamawiające odpowiednich środków, by skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień, by nie dopuścić do ewentualnego zakłócenia konkurencji i zapewnić równe traktowanie wszystkich wykonawców.

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia”.

Przytoczone zapisy dotyczą kwalifikacji wydatków w ramach Funduszy UE, jednak znajdują analogiczne zastosowanie w przedmiotowej sprawie. 

W związku z powyższymi zapisami pojęcia konfliktu interesów nie należy rozpatrywać wyłącznie na gruncie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, gdyż wskazane Wytyczne odwołują się wyłącznie do powiązań osobowych i kapitałowych, których w szczególności należy unikać przy udzielaniu zamówień. Użycie określenia „w szczególności” oznacza też, że opisany w Wytycznych katalog przypadków powiązań kapitałowych i osobowych, jest katalogiem otwartym, co oznacza, że wystąpienie również innych przypadkach powiązań osobowych i kapitałowych, a także brak bezstronności i obiektywności przy udzielaniu zamówienia, świadczy o wystąpieniu konfliktu interesów.

Analogiczne zapisy zawarte zostały w Komunikacie Komisji Europejskiej zawierającym Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskich Funduszy oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Należy kategorycznie wskazać, iż WHO jako podmiot sponsorowany przez koncerny farmaceutyczne będące producentami szczepionek, jak również głównego promotora szczepień Billa Gatesa, decyzją Zgromadzenia Ogólnego WHO, spółki handlowe mogą od maja 2016 r. wpływać na decyzje strategiczne w tych organach, co pozostaje w oczywistym i rzeczywistym konflikcie interesów, a przekazanie na podstawie art. 89 lub 90 Konstytucji RP jakichkolwiek uprawnień Organów naszego Państwa, na rzecz WHO, będzie stanowiło znamiona wyczerpujące czyn stypizowany w art. 127 kodeksu karnego (zamach stanu). 

Z uwagi na powyższe zagrożenia, zgodnie z treścią art. 5 Konstytucji RP, cyt.: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Wzywamy do natychmiastowego złożenia sprzeciwu co do treści przedmiotowego Traktatu, natychmiastowego wypowiedzenia udzielonego pełnomocnictwa do prowadzenia przedmiotowych negocjacji w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej i wystąpieniu ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W imieniu Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej 

SOCIAL OPPOSITION

We, the Polish Nation, acting according to art. 63 of the Constitution of the Republic of Poland, hereby submit a complaint and a request for immediate formulation of reservation by the Government of the Republic of Poland on the basis of art. 19 of Vienna Convention On the Law of Treaties dated 23 May 1969 (Journal of Laws, of 1990, No. 74, item. 439) to an international treaty on pandemic prevention and preparedness, which is being negotiated. In case of any difficulties regarding the procedure of formulating a reservation, we summon our Government to withdraw the given power of attorney and leave the World Health Organisation (WHO).

On 20 May 2021 the Council of UE accepted the decision in which it approves of the start of negotiations within the World Health Organisation over an international treaty on pandemic. The Council decision is to guarantee UE participation in negotiations concerning issues, which are subject to UE competences and in further perspective – possible accession of the UE to an international instrument.According to the Council of UE, the  Treaty  would support international efforts to increase world health safety – especially in the context of preparedness and response to health crises  – on the basis of conclusions drawn after the pandemic.

On 1 December 2021, 194 members of the World Health Organisation (WHO) reached consensus to start the process of preparing and negotiating a convention, agreement or other international instrument under the Constitution of the World Health Organisation to increase pandemic prevention, readiness and responsiveness. Among the greatest benefits a better observation of pandemic threats was mentioned i.e.: monitoring the risk, particularly sharing the knowledge about new contagious diseases transferred from animals to people. The promoters of the treaty say that the above targets can be reached by: 

1. an increase of laboratory capability and observation necessary to identify animal diseases in all countries,

2. strengthening the cooperation among research centres all over the world, 

3. the improvement of international finance coordination for core capabilities,

4. the introduction of a more efficient alert system on more alert  levels proportionate to health threat degree,

According to WHO, the above rules would increase transparency and relevance of restrictions and other means of health protection. Digital technologies and innovative tools for data collection and sharing as well as predictive analytics may simplify communication in real time and early warning, which would then trigger a more rapid response. 

5. Strengthening and improvement of global supply chains and medical services in order to eliminate health threats. Each country should have uninterrupted access to medical supplies, medicines and equipment from all the world. 

6. Global coordination of efficient gathering of supplies in order to quickly and effectively react to a pandemic.

7. Forming a basis for better communication and information of citizens, as well as facilitating efficient instruments fighting disinformation with regard to pandemic in the whole world. 

According to the Council of UE Notice Guidance, each member state of WHO decided that because of COVID-19 pandemic and difficulties with implementing mutual solutions which were to prevent its development, there will be activities undertaken in order to prepare one common way of action (instrument), to successfully prevent subsequent pandemics. 

It should be noted, that the main source of information about the potential risk of pandemic is WHO and Bill Gates, who is currently a dominant sponsor of the institution in question. On 1 March 2022, the first meeting of intergovernmental negotiating body will be held in Geneve (in order to agree on ways of working and timelines). The second meeting will be held before 1 August 2022 (in order to discuss progress over the draft). It will be followed by the report on the negotiations at 76th World Health Assembly in 2023, and the above-mentioned document is to be passed by 2024 at the latest.  

WHO claims the COVID-19 pandemic was a global challenge and no government or institution is able to independently manage the threat of future pandemics, and that is why it is so important to work out one effective instrument in the form of convention, agreement or another international instrument, which will be binding under international law for each member state of WHO as far as uniform anti-pandemic solutions are concerned. The above, in turn will make it possible for the countries all over the world to strengthen state, regional and global solutions in order to prevent future pandemics. WHO insists such solutions will allow stable and long-term implementation of health issues integration rules in all suitable political areas, political involvement on the level of state leaders or governments. It will also let them support integration as far as public and private sectors’ actions on all levels are concerned and will result in working out a uniform attitude towards health on the whole planet. 

It should be pointed out, that the real aims of the considered initiative are:

1. forming a uniform model of solutions, which signatory states of such instrument will be obliged to apply in case of announcing subsequent pandemics by WHO, 

2. acknowledging superior and binding role of WHO when implementing precise solutions to fight epidemic of contagious diseases,

3. granting WHO the right to issue binding decisions for the member-states, under which each country will be obliged to apply a specific strategy in the fight with a potential risk of disease,

4. depriving the member states of substantial component of sovereignty,

5. depriving the member states of full control over financial affairs in connection with fighting a pandemic,

6. introduction of sanctions for violation of WHO pandemic narrative and the model of fighting the pandemic by imposing consequences in the field of international relations and fines,

7. introduction of instruments fighting with „disinformation” by removing all contents which are incompatible with official narrative of WHO via mainstream media,

8. eliminating all alternative methods of treating diseases, different from those recommended by  WHO within the agreement.

The above-mentioned concerns, in our opinion, based on the current health and financial situation, open up unlimited opportunities for:

- massive financial fraud,

- giving WHO, a private institution, unlimited power in health matters at the expense of the sovereignty of the signatory countries,

- absolute subordination to WHO decisions with a complete lack of control over the validity and reliability of situation assessment being the basis of the decisions made by WHO

- opportunities of providing unlimited profits for pharmaceutical companies, 

- government funding of morally questionable research and medical experiments as well as potential forcing citizens to submit to these experiments, 

- forming a new human being and promoting transhumanism,

- introducing total digital control of society under the pretence of fighting for our health,

- introducing unlimited censorship, violation of civil rights, freedom of speech i.e. freedom to express one’s viewscombating alternative treatments that are incompatible with WHO narrative and the interests of its donors in the form of pharmaceutical companiesIt should be noted that currently Member States contributions cover less than 20% of WHO budget. More than 80% is in the form of voluntary and intentional contributions from public or private donors, mainly foundations and pharmaceutical companies. Slightly more than 14% of the total WHO budget comes from Bill & Melinda Gates foundation. For a couple of years this foundation has been the greatest private donor and donated $ 2.5 billion to WHO at the turn of the millennium. Only in 2016 and 2017 an annual amount was $ 629 million – most of it was spent on vaccine campaigns.Bill & Melinda Gates foundation granted WHO US $1.6 billion to help eradicate spreading of poliomyelitis – polio, bringing great profits for pharmaceutical companies and causing a sudden rise of their share prices at the same time. The representatives of these companies sit in the board of Bill & Melinda Gates foundation and thus their stock prices increased as well. The foundation owns blocks of shares in such pharmaceutical groups as GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead and Pfizer.Almost 6 years ago there was a significant structural change within WHO to the advantage of a private factor. Until then, only non-profit organizations were allowed to participate in WHO working groups and  task teams where the most important decisions are made. In May 2016. the decision was made by the WHO General Assembly to allow commercial companies to influence the strategic decisions in its organs. Under applicable law including the DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 and article 24 of this directive “Member States shall ensure that contracting authorities take appropriate measures to effectively prevent, identify and remedy conflicts of interest arising in the conduct of procurement procedures so as to avoid any distortion of competition and to ensure equal treatment of all economic operators”The concept of a conflict of interest involves each situation, in which staff members of a contracting authority or a procurement service provider acting on behalf of an ordering institution participating in the conduct of procurement procedures or able to influence the outcome of such conduct, have, indirectly or directly, financial, economic or personal interest which could be perceived as a threat to impartiality and independence in relation to the conduct of procurement procedures. The above-mentioned provisions relate to the eligibility of expenditure under the European Union funds but they can also be applicable in this case. Regarding the above-mentioned provisions the concept of a conflict of interest should not be examined solely on the grounds of the Guidelines on the eligibility of expenditures under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for the years 2014– 2020 as these guidelines refer solely to personal and capital connections which should be avoided when awarding procurement in particular. The inclusion of the wording ‘in particular’ can also mean that the catalogue of cases of capital and personal connections described in the Guidelines is an open catalogue which means  that occurrence of other cases of personal or capital connections as well as the lack of impartiality and objectivity when awarding procurement testifies the occurrence of a conflict of interest.Analogous provisions can be found in the Commission Notice Guidance on the avoidance and management of conflicts of interest under the Financial Regulation 2021/C 121/01 and Regulation No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Funds and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006. It should be categorically pointed out that WHO, as an entity sponsored by pharmaceutical companies which are producers of vaccines as well as by Bill Gates, the main promoter of vaccination, has allowed commercial companies to influence strategic decisions since May 2016, which is an obvious and real conflict of interest. Therefore, delegating to WHO any competences of Organs of State authority under art. 89 or 90 of  the Constitution of the Republic of Poland shall have features of an act classified in article 127 of the Polish Penal Code (conspiracy against the State) Having considered the above mentioned threats, in accordance with the art. 5 of the Constitution of the Republic of Poland The Republic of Poland shall safeguard the independence and integrity of its territory and ensure the freedoms and rights of persons and citizens, the security of the citizens, safeguard the national heritage and shall ensure the protection of the natural environment pursuant to the principles of sustainable development’ we call for an immediate filing of the reservation to the content of the Treaty, immediate withdrawal of the power given to conduct negotiations on behalf of the Republic of Poland as well as withdrawal from the World Health Organization. 

On behalf of the citizens of the Republic of Poland.

Radca prawny Katarzyna Tarnawa Gwóźdź


Nie dla traktatu WHO    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Nie dla traktatu WHO będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...