Obniżenie torów w ramach modernizacji linii kolejowej w Krośnie

 

Stowarzyszenie Idea Carpathia Krosno 28 czerwca 2016

Krosno 38-400 Kolejowa 5

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Kontroli

ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa


PETYCJA 
w sprawie wyboru wariantu uwzględniajacego obniżenie niwelety torowiska w ramach
modernizacji linii kolejowej 108 na odcinku przebiegającym przez Krosno


Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. zdnia 16 lipca 1997 r ., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o

petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)


Jako Stowarzyzenie Idea Carpathia, organizatorzy spotkania "Czy Krosnu grozi paraliż drogowy?" z udziałem architektów i inż. kolejnictwa Dariusza Niemczyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, wnosimy o wybór wariantu uwzględniajacego obniżenie niwelety torowiska w ramach modernizacji linii kolejowej 108 na odcinku przebiegającym przez Krosno, wraz z przebudową kluczowych przejazdów kolejowych oraz podjęcie wszelkich koniecznych działań dla realizacji tej inwestycji. W tym między innymi poprzez wpisanie kompleksowego projektu inwestycyjnego p.n. „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” w wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, co umożliwi dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

 


Uzasadnienie

Kolej jest jednym z najbardziej ekonomicznych środków transportu. Potwierdzają to zarówno doświadczenia najbardziej rozwiniętych państw świata: USA, Japonia, kraje Europy Zachodniej, jak i doganiających je gospodarek Indii i Chin.


W Polsce trudno oprzeć się wrażeniu, że transport kolejowy pozostał zaniedbany, dlatego cieszą nas zapowiedzi modernizacji i rozwoju kolei, w tym modernizacja linii 108. Jest to inwestycja niezwykle ważna dla rozwoju Krosna i regionu, w tym dla sąsiednich miast: Jasła i Sanoka.

Równocześnie wyrażamy obawę, że ze względu na specyfikę Krosna wzrost liczby kursujących pociągów i związane z tym zamykanie przejazdów kolejowych może spowodować paraliż ruchu kołowego na terenie miasta.

Zapobiec temu może obniżenie niwelety torowiska wraz z przebudową kluczowych przejazdów na ulicach: Lwowskiej i Czajkowskiego oraz na skrzyżowaniu ulic Pużaka, Lniarskiej i Kletówki.

Obawiamy się, że modernizacja linii 108 bez obniżenia niwelety torowiska pozostawi Krosno z ogromnymi problemami na wiele lat, ponieważ ze względu na ograniczone środki finansowe przez długi czas nikt nie zainwestuje ponownie w przebudowę zmodernizowanego już torowiska.

Jako mieszkańcy Krosna zwracamy Państwa uwagę na szczególne uwarunkowania, których może nie widać z perspektywy stolicy kraju i wojeództwa, a mogące powodować paraliż komunikacyjny w razie ich zlekceważenia na etapie modernizacji linii kolejowej.

Linia kolejowa 108 w Krośnie przebiega przez środek miasta. Torowisko przecina najważniejsze arterie komunikacyjne, aż w trzech przypadkach są to strzeżone przejazdy kolejowe z zamykanymi szlabanami.

Zetka” to skrzyżowanie ulic Pużaka, Lniarskiej i Kletówki oraz torów kolejowych. Na środku skrzyżowania znajduje się przejazd z szlabanami i przejście dla pieszych. Skrzyżowanie w sumie ma nie trzy, a pięć dwukierunkowych wlotów. W pobliżu “Zetki” znajduje się Dworzec Autobusowy, Dworzec Kolejowy oraz stacja towarowa i obiekty przemysłowe. W efekcie jest to skrzyżowanie z ogromnym natężeniem ruchu. Sam przejazd kolejowy jest niekiedy dodatkowo zamykany ze względu na manewry lokomotyw (zmiana toru) na sąsiedniej stacji. W efekcie ruch kołowy jest zatrzymywany częściej, niż to wynika z rozkładów jazdy pociągów pasażerskich i towarowych.

Ulica Czajkowskiego to jedna z głównych arterii miasta łącząca centrum Krosna z Drogą Krajową nr 28. W bezpośrednim sąsiedztwie obecnego przejazdu kolejowego znajduje się “minirondo” i skrzyżowanie z innymi istotnymi ulicami, jak z ul. Jagiellońską, która od niedawna wyprowadza ruch z jednego z największych krośnieńskich osiedli mieszkaniowych. Każdorazowe zamknięcie tego przejazdu w ciągu dnia wywołuje ogromne korki na ulicach.

Ulica Lwowska to kolejna z ważnych arterii łącząca centrum Krosna z DK 28, a przecięta torowiskiem. W niedalekiej odległości od przejazdu kolejowego znajduje się między innymi: Urząd Miasta Krosna, Starostwo Powiatowe, Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Komenda Miejska Policji. Specyficzną okolicznością jest bliskie sąsiedztwo stacji kolejowej Krosno Miasto i przejazdu kolejowego. W efekcie przejazd nie jest zamykany tylko na krótki czas przejazdu pociągu. Szlaban jest zamknięty też w czasie gdy pociąg stoi na stacji. To powoduje długotrwałe zamknięcie drogi i doprowadza do tworzenia się ogromnych, kilkusetmetrowych korków, aż do skrzyżowania z ul. Niepodległości, która jest kolejną ważną arterią komunikacyjną Krosna (Droga Wojewódzka 991). Ulica Niepodległości zostaje zablokowana przez przejazd pociągu, który odbywa się 500 metrów dalej. W sąsiedztwie skrzyżowania ul. Lwowskiej z Niepodległości znajduje się między innymi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

Rozwój transportu kolejowego, zarówno pasażerskiego jak i towarowego uważamy za niezbędny dla regionu. Jednak, jeżeli nie będą mu towarzyszyły zmiany infrastruktury, to nasze miasto może zapłacić za to bardzo wysoką cenę "paraliżu komunikacyjnego".

Jeżeli przejazdy kolejowe nie zostaną kompleksowo przebudowane, to regularne ich zamykanie doprowadzi do zablokowania miasta.

Przebudowę niwelety torowiska podzielono na dwa etapy. Realizacja tylko pierwszego etapu rozwiąże jedynie problem przejazdu przez ul. Lwowską oraz dwóch mniej istotnych punktów. Krosno pozostanie nadal z ogromnymi problemami przejazdów na “Zetce” i ul. Czajkowskiego. Obawiamy się, że taki “stan przejściowy” pomiędzy realizacją etapu I i II może trwać dziesięciolecia. Dlatego zwracamy się do Państwa podjęcie wysiłku w celu dokonania całościowego rozwiązania, a nie ograniczania się do półśrodków.

Dodatkowym argumentem za przebudową torowiska jest poprawa rentowności przewozów towarowych. Obniżenie niwelety pozwoli na zwiększenie tonażu przewozu towarów. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu Krosna i Sanoka. Uważamy, ze należy mieć to na uwadze także w związku z zakupem sanockiego “Autosanu” przez spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Rozwój transportu kolejowego, a w szczególności przewozów towarowych, pozwoli na odciążenie lokalnych dróg i mostów. Uzyskane dzięki temu oszczędności na remontach są trudne do przecenienia. Tym samym inwestycja w obniżenie niwelety torowiska w Krosnie przyniesie korzyści dla całego regionu, a nie tylko dla miasta Krosna. Linia kolejowa 108 stanowi też alternatywne połączenie z naszymi południowymi sąsiadami.


Zarząd Stowarzyszenia Idea Carpathia

Prezes Rafał Woźniak
Wiceprezes Bartosz Wilk
Sekretarz Piotr Dymiński
Skarbnik Eryk Parylak

Adresaci:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl Marszałek Województwa

2. PKP PLK SA. Oddział Rzeszów - Dyrektor Mieczysław Borowiec

3. PKP PLK SA. - Włodzimierz Żmuda Członek Zarządu PKP PLK S.A.
4. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament KontroliStowarzyszenie Idea Carpathia    Skontaktuj się z autorem petycji