Obrońmy Szachty przed zabudową i wycinką drzew!

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,
niżej podpisani chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko planom przeznaczenia pod zabudowę terenów zieleni, położonych na poznańskich Szachtach.

Zgodnie z wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rejon ul. Mieleszyńskiej”, który swoim obszarem obejmuje teren Szacht na Fabianowie, Kotowie i Świerczewie, pod zabudowę (usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną) mają być przeznaczone tereny zielone: zarówno pomiędzy ul. Mieleszyńską a wieżą widokową (po stronie Osiedla Fabianowo-Kotowo) oraz w rejonie ul. Leszczyńskiej, Buczka i Orkana do tzw. Domu Ogrodnika (po stronie Osiedla Świerczewo).

Teren Szacht znajduje się w tzw. południowo-zachodnim klinie zieleni, pełniąc funkcje przyrodnicze oraz rekreacyjne. Przez lata teren ten był zaniedbany i dzięki staraniom radnych osiedlowych ze Świerczewa, Fabianowa-Kotowa oraz głosom mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim, został on uporządkowany, powstały alejki spacerowe, ławeczki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne oraz została ustawiona wieża widokowa. Działania te spowodowały, iż wielu mieszkańców całego Poznania chętnie przyjeżdża tu na niedzielne spacery i podziwia dziką naturę w naszym mieście.

W załączonej do projektu planu prognozie oddziaływania na środowiska są przytoczone liczne walory przyrodnicze tego cennego obszaru. W 1994 r. ustanowiono użytek ekologiczny, który chociaż dzisiaj już jest zniesiony, jak zauważają autorzy opracowania, teren ten nie utracił swoich walorów florystyczno-faunistycznych i nadal w większości pozostaje cenny przyrodniczo. Na obszarze opracowania stwierdzono bytowanie m. in. 27 gatunków mięczaków, 12 gatunków płazów i gadów, 24 gatunki ptaków, z czego kilkanaście gatunków podlega ochronie prawnej. Wszystkie prace prowadzone do tej pory na Szachtach uwzględniały te ważne aspekty przyrodnicze, stawiając te walory na pierwszym miejscu.

Dlatego też, zupełnie niezrozumiałe są dla nas propozycje zapisane w projekcie miejscowego planu, które będą skutkować m. in. wycinką kilkuset drzew w bezpośrednim sąsiedztwie Szacht - od strony ul. Mieleszyńskiej i ul. Leszczyńskiej, budową nowych dróg (m. in. kilkanaście metrów od wybudowanej wieży widokowej) i powstaniem zabudowy wielorodzinnej i usługowej.

W związku z powyższym, wnioskujemy o rezygnację z wyznaczania w planie terenów:

  • zabudowy usługowej: 7U, 8U
  • zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 5MW, 6MW
  • zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami: 1MW/U, 2MW/U, 5MW/U (zachowanie tzw. Domu Ogrodnika bez możliwości rozbudowy oraz dobudowy nowych zabudowań),
  • komunikacyjnych: 9KDW, 10KDW, 14KDW, 1KDWpp, 2KDWpp, 3KDWpp, 3KD-D, 5KD-L (na wschód od ul. Stara Cegielnia), 6KD-L (przy wymienionych powyżej terenach zabudowy 7U, 8U, 1MW/U, 2MW/U

i określenie ich docelowej funkcji jako ZP - tereny zieleni urządzonej lub ZO - tereny zieleni nieurządzonej.

Dla nas, jako mieszkańców, zupełnie niezrozumiała wręcz szokująca jest chęć przeznaczenia pod zabudowę tak cennych przyrodniczo terenów, a w szczególności wycinka przynajmniej kilkuset drzew (wiele z nich jest kilkudziesięcioletnia) na powierzchni prawie 6 hektarów! Teren ten stanowi zielone płuca tej części Poznania, który chce być postrzegany jako miasto przyjazne przyrodzie. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć jak niepowetowaną stratę będzie to stanowiło, ile każde z tych drzew wytwarza drogocennego tlenu, który jest tak potrzebny sąsiedztwie autostrady i domów jednorodzinnych, z których wiele jest opalanych jeszcze węglem.

Co ważne, mowa tutaj w przeważającej większości o terenach które są własnością Miasta Poznania, a tereny prywatne stanowią zdecydowaną mniejszość, ale ich właściciele (pomimo kilkukrotnych starań) nigdy nie otrzymali wnioskowanych warunków zabudowy. Rozumiemy przeznaczanie pod zabudowę terenów położonych m. in. wzdłuż ul. Głogowskiej, które obecnie są polami uprawnymi, ale nasz zdecydowany sprzeciw budzi planowania znaczna wycinka drzew i wyznaczanie zabudowy i dróg na terenie Szacht.

 

Do wiadomości:
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

 

P4520611_łącz._(2000x662)_.jpg

CO ZAGRAŻA SZACHTOM - http://szachty.pl/


Rada Osiedla Świerczewo, Rada Osiedla Fabianowo-Kotowo    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rada Osiedla Świerczewo, Rada Osiedla Fabianowo-Kotowo będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach: