Pałac w Giżycach - nie na sprzedaż!

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami wyprzedawania nieruchomości publicznych. Tym razem w ręce prywatne ma przejść Pałac w Giżycach – obiekt, w którym do tej pory mieściła się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Wyjściowa cena za budynek oraz ogromny park wynosi tyle, co cena zwykłego domu pod Warszawą. Nie zgadzamy się na taki sposób gospodarowania nieruchomościami publicznymi i działania, które mogą przynieść jedynie krótkofalowe korzyści. Proponujemy otwarcie w obiekcie domu samotnej matki i centrum integracyjno-kulturalnego, które mogłoby służyć wszystkim mieszkańcom. Koniecznie podpiszcie się pod petycją online.

Z uwagi na plany sprzedaży nieruchomości w Giżycach (tzw. Pałac w Giżycach), w której do tej pory mieściła się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ruch miejski Otwarty Sochaczew zwrócił się do Starostwa Powiatu Sochaczewskiego i Gminy Iłów ze zdecydowaną prośbą o przeznaczenie obiektu na cele użyteczne społecznie. Obecnie ani Miasto, ani Powiat nie mają satysfakcjonującej oferty kulturalno-społecznej dla mieszkańców, a najbardziej atrakcyjne nieruchomości są sprzedawane z przeznaczeniem pod cele komercyjne. Dlatego proponujemy przeznaczenie przestrzeni budynku w Giżycach pod świecki Dom Samotnej Matki.

Celem tego rodzaju domów jest zapewnienie ochrony: kobietom z małymi dziećmi, nieradzącym sobie finansowo lub z problemami osobistymi, ofiarom przemocy domowej. Domy samotnej matki wspierają również kobiety, planujące aborcję lub porzucenie dziecka, poprzez pomoc w przeprowadzeniu przez procedury adopcyjne.

W obecnej, wyjątkowo trudnej dla kobiet sytuacji prawnej, która uniemożliwia podejmowanie innych decyzji niż urodzenie dziecka, osoby niemające środków finansowych na utrzymania potomstwa, wsparcia ze strony rodziny lub wystarczającej samodzielności, pozwalającej na stworzenie bezpiecznego domu dla siebie i dziecka, są pozostawione bez realnej pomocy systemowej.

Równie trudno jest funkcjonować w naszej społeczności ofiarom przemocy domowej. Brak praktycznych rozwiązań, w połączeniu z lekceważeniem ofiar, sprawia, że kobiety, które najczęściej ulegają przemocy domowej, są pozostawione same sobie (jest to 84% ofiar, wg danych Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021, przyjętego uchwałą rady miejskiej w Sochaczewie).

Dane dotyczące kobiet dotkniętych przemocą w powiecie sochaczewskich są niedoszacowane i możemy je skalkulować głównie na podstawie procedur Niebieskiej Karty, na które decyduje się stosunkowo niewiele osób. W latach 2013-2017 było ich 447. Biorąc pod uwagę te liczby, można uznać, że skala problemu jest bardzo duża i wymaga pilnego rozwiązania.

W domach samotnej matki oferowana jest konkretna pomoc prawna i psychologiczna, a pobyt pozwala wyjść z najtrudniejszych sytuacji życiowych i włączyć się na nowo do życia społecznego.

Dodatkowo w budynku można stworzyć niezależne centrum integracyjno-kulturalne, które zapewni przestrzeń nie tylko dla licznych organizacji pożytku publicznego, fundacji i stowarzyszeń, ale także w zakresie budowania przestrzeni pod rozwój kultury i będzie służył wszystkim mieszkańcom. W związku z dużymi potrzebami kulturalnymi dzieci z pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych z terenu powiatu sochaczewskiego, proponujemy wykorzystać obiekt m.in. na działania umożliwiające rozwój i integrację tych potrzebujących wsparcia grup, a także na inne cele kulturalne i stworzyć otwarte, lokalne, niezależne centrum integracyjno-kulturalne. Jedną z propozycji są zajęcia teatralne dla grupy „Kurtyna”, złożonej z dorosłych niepełnosprawnych, a także dla dzieci z pieczy zastępczej. Budynek umożliwia wiele funkcji – od organizowania specjalistycznych, nieodpłatnych zajęć po wystawy, wernisaże, warsztaty, szkolenia, a także komercyjny wynajem sal firmom potrzebującym tego rodzaju przestrzeni.

Dom Dziecka pełnił przez lata ważną funkcję społeczną. Proponujemy utrzymanie jego roli w nowej formie. Podkreślamy jednocześnie, że zajęcia organizowane przez organizacje społeczne i pożytku publicznego, prowadzone w budynku, powinny być nieodpłatne, a wolne pomieszczenia przeznaczone na cele kulturalno-społeczne, a nie wyłącznie komercyjne lub dla wąskiej grupy odbiorców, jak ma to miejsce w lokalnym domu kultury.

Na terenie powiatu i miasta są utrzymywane różnego rodzaju nieruchomości generujące koszty. Jesteśmy przekonani, że wartość społeczna obiektu jest na tyle wysoka, że sprzedaż komercyjna przyniesie jedynie krótkotrwałą, jednorazową korzyść. Wyrażamy także obawę, że przy założeniu ceny 3 362 600 zł transakcja zostanie przeprowadzona poniżej stawek rynkowych.

Wierzymy, że budżet powiatu jest na tyle stabilny i racjonalnie zarządzany, że umożliwi tej nieruchomości kontynuowanie roli ważnej społecznie dla mieszkańców. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie petycji.aaaaa2222222.png


Otwarty Sochaczew    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Otwarty Sochaczew będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...