Petycja - sprzeciw wobec lokalizacji trasy w wariancie <44> KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI (CPK) w gminie Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice, dnia 24 listopada 2021 r.    

Podmioty wnoszące petycję:  

1.       Mieszkańcy Gminy Jelcz-Laskowice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji),

2.       Stowarzyszenie „Lokalni Patrioci J-L”, ul. Sokola 32A, 55-220 Jelcz-Laskowice,

3.       Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, ul. Szkolna 4, 55-200 Chwałowice.

 

                                                        Szanowny Pan                                                                                                             Mikołaj Wild                                                           Prezes Zarządu                                                                                                          Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.                                                                          Al. Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa  

 

Petycja w sprawie realizacji linii kolejowej dużych prędkości    

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195, dalej: u. o p.), mając na uwadze interes publiczny wyrażamy sprzeciw dla realizacji linii kolejowej dużych prędkości w wariancie uwzględnionym w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL CPK) w zakresie Załącznika nr 1 Atlasów map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących – ciąg nr 9 linia kolejowa nr 86 i 87 arkusz 3 przez obszar Gminy Jelcz-Laskowice w wariancie oznaczonym kolorem czerwonym (wariant nr 5) przedstawionym na mapie pn. Konsultacje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (mapa w załączniku 2), obecnie na etapie opracowywania Studium Techniczno-Środowiskowego oznaczonym numerem 44 (dalej: wariant 44).   Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub przydanej mu do pomocy jednostki organizacyjnej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 u. o p.

       

Uzasadnienie  

 

Na wstępie wskazać należy, że 28 lutego 2020 r. Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach wyraziła swoje negatywne stanowisko w sprawie SSL CPK w odniesieniu do obszaru gminy Jelcz-Laskowice.  

W ramach I i II etapu konsultacji społecznych, podczas spotkań przedstawicieli CPK z samorządami, Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice jednoznacznie wyrażał swoje negatywne stanowisko do wariantu 44.  

Rozważania należy zacząć od kwestii fundamentalnej; mianowicie proponowany wariant 44 ingeruje w sposób oczywisty w integralność gminy „przecinając” ją niemalże na pół. Rozwiązanie takie rzutować będzie negatywnie na możliwość rozwoju gminy, utrudni mieszkańcom gminy komunikację oraz wiązać się będzie z podwyższonymi kosztami realizacji linii kolejowej dużych prędkości z uwagi na konieczność wybudowania licznych obiektów inżynieryjnych takich jak tunele czy wiadukty.  

Kolejną zbyt daleko idącą ingerencją jest propozycja przebiegu wariantu 44 przez tereny rekreacyjnie cenne dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice oraz gmin sąsiadujących (mowa tu o zbiorniku wodnym, plaży, a także otulających je terenach leśnych). Podnieść wypada, że szczególnie w okresie letnim jest to miejsce cieszące się szczególnym zainteresowaniem dużej rzeszy mieszkańców z uwagi na liczne atrakcje, które ono oferuje. Dość wspomnieć o zlokalizowaniu na tychże terenach tzw. „Ośrodka nad stawem” będącego centrum sportów wodnych czy też stanowiącego miejsce spotkań. Tereny leśne stanowią dla mieszkańców naturalne miejsce do pieszych wędrówek czy uprawiania sportu. Nie powinno ujść uwagi także i to, że przebieg wariantu 44 ingeruje także w ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. „Osiedle leśne”).

Istotnym aspektem jest także wyznaczenie wariantu 44 (na odcinku przy miejscowości Chwałowice i Piekary oraz na odcinku od stawu w kierunku Grądów Odrzańskich [PLB20002]) w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z szacowanym w Prognozie SSL CPK zasięgiem występowania ponadnormatywnego hałasu obszar zlokalizowany w odległości od 50 do 150 m (pora dzienna) i do 260 m (pora nocna) od osi linii kolejowej znajdzie się w zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Mając zatem na uwadze stopień zurbanizowania na w/w odcinkach można przyjąć, że liczba osób narażonych na tego rodzaju immisje będzie znaczna, co wiązać się będzie z licznymi procesami odszkodowawczymi (warto tu wskazać, że w procesach o podobnym stanie faktycznych racje były przyznawane mieszkańcom sąsiadującym z uciążliwymi inwestycjami takimi jak drogi szybkiego ruchu czy kolej). Nie powinno ujść uwagi, że w samej już Prognozie SSL CPK wskazano, że „trasowanie przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych powinno uwzględniać przede wszystkim omijanie obszarów zwartej zabudowy mieszkalnej”.  

Następną kwestią, która rodzi poważne wątpliwości jest ingerencja wariantu 44 w tereny wodonośne zlokalizowane między Nowym Dworem i Piekarami (mowa tu o zbiornikach wodnych GZWP nr 320 i JCWPol nr 96 i 106), gdzie znajdują się ujęcia wody zaopatrujące w wodę pitną miasto Jelcz-Laskowice oraz większość gminy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy przyjąć, że koszt prawidłowego wykonania linii kolejowej dużych prędkości w tak ścisłym sąsiedztwie ujęć wody pitnej generować będzie olbrzymie koszty, a i tak nie da gwarancji niepogorszenia jakości czerpanej wody.  

Zgodnie z wnioskami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK „należy dążyć do wytyczenia wariantów przebiegu, które nie kolidują i nie sąsiadują bezpośrednio z obszarami Natura 2000”. Ponadto w powyższym dokumencie wskazano, iż „najistotniejsze oddziaływania etapu realizacji mogą wystąpić w miejscach kolizji z ciekami lub zbiornikami wodnymi”, a niewątpliwie taki charakter mają tereny Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) oraz Grądy Odrzańskie (PLB020002). Jednocześnie w Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK wskazano następujące zagrożenia środowiskowe: fragmentację siedlisk prowadzącą do utraty różnorodności biologicznej (zubożenie puli genowej) oraz możliwość przemieszczania się gatunków inwazyjnych wzdłuż nowych szklaków kolejowych.

Kolejnym zagrożeniem dla funkcjonowania obszaru Natura 2000, wskazanym w Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK jest „powstawanie efektu bariery, który przyczynia się do izolacji przestrzennej i ograniczenia możliwości utrzymania spójności obszarów chronionych (...) dlatego na kolejnych etapach projektowania inwestycji istotne będzie wytrasowanie inwestycji względem obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych tak aby ograniczyć ingerencję i występowanie efektu bariery”. Przy czym przyznano, iż „koleje dużych prędkości, z uwagi na specyficzne uwarunkowania techniczne tj. szersze nasypy, grodzenie, ekrany akustyczne stwarzać  będą silniejszą barierę niż tradycyjna kolej”.    

W Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK wskazano również potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych w zakresie powstawania barier ekologicznych, których obecność utrudnia lub całkowicie hamuje przemieszczanie się gatunków i powoduje fragmentację środowiska. „Linie kolejowe stanowią barierę behawioralną związaną z emisją hałasu i wibracji w efekcie ruchu pociągów i presji światła (...) Najwięcej miejsc w przypadku których możliwe jest wystąpienie konfliktu z korytarzami ekologicznymi zdefiniowano w granicach wariantu 44. 

Prognoza SSL CPK identyfikuje również wysokie ryzyko wystąpienia oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją inwestycji SSL CPK z inwestycjami proponowanymi w ramach innych dokumentów strategicznych w sektorze transportu na obszarze Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (zagrożenie dla traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i kumaka nizinnego (Bombina bombina) – gatunki wymienione na Polskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych.  

Okolicznością niezmiernie istotną z punktu widzenia realizacji budowy linii kolejowej dużych prędkości w proponowanym wariancie 44 jest także potencjalny, aktywny opór mieszkańców, którzy będą znajdować się w sferze oddziaływania tejże. Mowa tu o wykorzystywaniu wszelkich metod prawem przewidzianych do spowolnienia jeśli nie wstrzymania realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyższych argumentów wnosimy o rewizję koncepcji wariantu przebiegu linii kolei dużych prędkości przez obszar Gminy Jelcz-Laskowice. Wariant 44 uznajemy za niedopuszczalny.    

 

Otrzymują: 1.         adresat x 1,

                   załącznik_2_mapa.jpg2.         a/a.


1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, ul. Szkolna 4, 55-200 Chwałowice, 2. Stowarzyszenie „Lokalni Patrioci J-L”, ul. Sokola 32A, 55-220 Jelcz-Laskowice.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic, ul. Szkolna 4, 55-200 Chwałowice, 2. Stowarzyszenie „Lokalni Patrioci J-L”, ul. Sokola 32A, 55-220 Jelcz-Laskowice. będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...