PETYCJA - STOP WYCINCE LASU (10 ha), POŁOŻONEGO W ZACHODNIEJ CZĘŚCI WROCŁAWIA (osiedle Złotniki)

mały_baner.png

PROSIMY O WSPARCIE PONIŻSZEJ PETYCJI, KTÓRĄ KIERUJEMY DO WŁADZ MIASTA WROCŁAWIA

 

Do:
Prezydenta Miasta Wrocławia
Radnych Miasta Wrocławia

My, mieszkańcy Wrocławia, na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję, w której domagamy się ochrony obszaru leśnego, o powierzchni ok. 10 ha, położonego we wschodniej części obrębu Złotniki, poprzez:

  • zmianę planowanego przebiegu odcinka Alei Stabłowickiej, od ul. Kosmonautów (DK94) do planowanego wiaduktu nad linią kolejową nr 275 (E30),
  • zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu (przyjętego Uchwałą Nr LIV/3254/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006r.).

 

Uzasadnienie:

Planowane inwestycje w zachodniej części Wrocławia (osiedle Złotniki), obejmujące budowę Alei Stabłowickiej oraz przewidujące budowę wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, lokalizuje się w większości na obszarze leśnym o wyjątkowych walorach środowiskowych, cennych w zakresie usług ekosystemowych (m.in. pochłanianie zanieczyszczeń, retencjonowanie wody, zwiększanie bioróżnorodności, obniżanie temperatury) dla wielu organizmów żywych w tym dla nas - mieszkańców Wrocławia.

Pomimo wielokrotnych interwencji mieszkańców Złotnik prowadzonych od 2013 r. w sprawie korekty przebiegu Alei Stabłowickiej w kierunku wschodnim (pisma z dnia 13.03.2013, 21.03.2013, 23.05.05.2017, 03.10.2018, 03.10.2018) nie podjęto żadnych działań chroniących obszar zwartej zieleni leśnej o powierzchni ok. 10 ha, obfitujący w tereny podmokłe, stanowiący naturalny bufor zarówno dla mieszkańców osiedla Złotnik jak i licznie występującej tam fauny.  Kuriozalnym, w świetle projektu przebiegu drogi, jest fakt, że graniczące z obszarem leśnym od wschodu tereny rolnicze (czyli pozbawione drzew i terenów podmokłych) są własnością Gminy i Skarbu Państwa. 

Weryfikacji powinien ulec również MPZP dla obszaru w rejonie ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu z dnia 6 lipca 2006 r., którego zapisy przewidują wycięcie dojrzałych drzew stanowiących fragment przedmiotowego obszaru leśnego, pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową. Zmiana planu powinna uwzględniać zapisy chroniące zieleń, w tym dorodne drzewa, występującą licznie w obszarze opracowania.

W dobie katastrofy klimatycznej i konieczności łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła, Miasto Wrocław:

  1. którego radni jako pierwsi w Polsce odważnie i świadomie przyjęli stanowisko ogłaszające alarm klimatyczny, chcąc w ten sposób nadać priorytet przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatycznych, 
  2. które powołało w swoich strukturach Departament Zrównoważonego Rozwoju, w tym Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu, aby urealnić oraz usprawnić proces redukcji emisji dwutlenku węgla, która jest w głównym stopniu odpowiedzialna za zmiany klimatu oraz dostosowania miasta do skutków tych zmian, takich jak: ekstremalne fale upałów, ulewne deszcze czy miejska wyspa ciepła, 
  3. które ma ponad trzydzieści dni w roku z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza
  4. którego mieszkańcy oczekują zdecydowanego kroku w stronę poprawy jakości powietrza, lepszego dostępu do miejsc zacienionych, zieleni i wody, bardziej powszechnej informacji o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz wskazówek dotyczących sposobu życia i postępowania w nowych warunkach klimatycznych, 
  5. które w swoich deklaracjach chce postawić na rozwój terenów zieleni czyli miejsc odpoczynku mieszkańców, tworzenie miejsc komfortu termicznego, zatrzymywanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej, wdrażanie nowatorskich rozwiązań w oparciu o czystą energię a także na zrównoważoną mobilność, czyli kolejne inwestycje dotyczące rozwoju ścieżek rowerowych, zielonych przystanków czy nawet linii tramwajowych,
  6. które deklaruje uwzględnianie głosu mieszkańców (i w tym celu nawet powołało Biuro Partycypacji Społecznej) w kwestiach związanych z zarządzaniem dobrem wspólnym, jakim jest miasto i fundusze publiczne,
  7. które wreszcie 5 września 2019 r. przyjęło Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu

to samo miasto pozwala na wycinkę setek dorosłych, efektywnych biologicznie drzew, tysięcy krzewów, likwidację terenów podmokłych, naturalnie retencjonujących  wodę i stanowiących schronienie dla wielu gatunków płazów i ptaków, unicestwiając tym samym naturalną barierę dla ludzi i zwierząt zarówno przed uciążliwościami klimatycznymi jak i przyszłymi - komunikacyjnymi -  związanymi z planowaną inwestycją Alei Stabłowickiej.

Nie wyobrażamy sobie aby Miasto Wrocław z tak świadomymi ambicjami klimatycznymi mogło dopuścić do tak bezsensownej dewastacji środowiskowej. Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta o podjęcie stosownych kroków zmierzających do przeprojektowania planowanych inwestycji, a tym samym do zachowania tej bogatej i cennej w dzisiejszych czasach enklawy zieleni.

Wnioskujemy o pilne podjęcie decyzji przez Pana Prezydenta dot. konieczności weryfikacji przebiegu odcinka Alei Stabłowickiej, od ul. Kosmonautów (DK94) do planowanego wiaduktu nad linią kolejową nr 275 (E30) a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu (przyjętego Uchwałą Nr LIV/3254/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006r.), polegającej na zachowaniu zwartej zieleni wysokiej w obszarze opracowania.

Grupa społeczna Złotniki-Wrocław

https://www.facebook.com/STOPwycinceLasuPodAlejeStablowicka

AS_przebieg_alternatywny.jpg 

 


Złotniki Wrocław    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Złotniki Wrocław do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook