Petycja do Marszałka Województwa Podlaskiego, Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego o natychmiastowe uruchomienie działania Oddziału Dziecięcego oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży!

Petycja mieszkańców Łomży i Powiatu Łomżyńskiego

do

Marszałka Województwa Podlaskiego: Sz.P. A. Kosickiego,

i Zarządu Sejmiku Województwa Polaskiego

oraz Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

 

My mieszkańcy Łomży i powiatu łomżyńskiego,

zwracamy się o natychmiastowe przywrócenie pracy Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży oraz zapewnienie opieki ortopedycznej i chirurgicznej oraz okulistycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.


Jako pełnoprawni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej żądamy zapewnienia opieki medycznej dla dzieci w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Jako Suweren żądamy wykonania zawartych w Konstytucji praw a szczególnie w punkcie 3 art 68 Konstytucji Rzczypospolitej. Konstytucja jako najwyższy akt prawny Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje władze wybrane przez Suweren do wykonywania zawartych w niej zapisów, praw i obowiązków. Prawo do opieki medycznej mają wszyscy obywatele Polski a szczególnie dzieci. Wzywamy więc władze województwa do respektowania i realizacji prawa do opieki medycznej o którym mówi Konstytucja, zgodnie z art.68 Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.( Dz.U.1997.78.483)

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 marca 1999 r. (sygn. K. 2/98) potwierdził, że ,,…z tego przepisu należy wywieść podmiotowe prawo jednostki do ochrony zdrowia oraz obiektywny nakaz podejmowania przez władze publiczne takich działań, które są konieczne dla należytej ochrony i realizacji tego prawa.”
Zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności:
1. tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
2. analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany;
3. promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu;
4. finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.
Uszczegółowienie tych zadań i przypisanie ich konkretnym jednostkom samorządu terytorialnego i administracji rządowej zawierają przepisy art. 7-11 u.ś.o.z.

Dzieci z Łomży i Ziemi Łomżyńskiej zostały pozbawione opieki medycznej w przypadku nagłego zachorowania lub urazu. Taka sytuacja jest nie dopuszczalna, ponieważ najbliższe szpitale mieszczą się w Białymstoku oddalonym o ponad 70km. Nagły uraz lub zachorowania nie pozwala na tak długi czas oczekiwania na pomoc medczyną. W tej sytuacji istnieje poważne zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Konwencja Praw Dziecka jako prawo międzynarodowe obowiązuje też władze Polskie i władze samorządowe. Brak opieki medycznej oraz oddziału ratunkowego dla dzieci jest wprost naruszeniem praw dzieci zawartych w tej Konwencji.

Zwracamy się więc z żadaniem podjęcia natychmiastowych działań w celu utworzenia pomocy medycznej w SOR Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz natychmiastowe uruchomienie Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Wojwódzkim w Łomży.

Żądamy podjęcia formalnych decyzji i skutecznych działań w celu spełnienia powyższych postulatów.

W przypadku braku podjęcia bezzwłocznie realnych prawnych i technicznych działań w celu zapewnienia opieki medycznej dla dzieci z Łomży i powiatu Łomżyńskiej oraz Ziemii Łomżyńskiej, będziemy zmuszeni, jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić na drogę sądową i prawną krajową a także przewidzianą w prawie Unii Europejskiej, w celu dochodzenia praw Konstytucyjnych dzieci Ziemi Łomżyńskiej.

 

Mieszkańcy miasta Łomża oraz mieszkańcy Powiatu Łomżyńskiego, rodzice dzieci Ziemi Łomżyńskiej.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Barbara Dolecka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook