Petycja do Pana prof. Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia o zwiększenie środków na specjalistyczną wieloprofilową rehabilitację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Jarosław, 2019.02.01

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Jesteśmy fizjoterapeutami zaangażowanymi na co dzień w pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pracujemy w różnych placówkach – niepublicznych i publicznych, gdzie wspólnie z innymi specjalistami świadczymy kompleksową, wieloprofilową i zespołową rehabilitację.  Narastająca od lat niekorzystna sytuacja finansowa podmiotów, świadczących nieodpłatną, realizowaną w ramach umów z NFZ rehabilitację, wpływa bezpośrednio na sytuację fizjoterapeutów. W związku z tym popieramy starania koleżanek i kolegów i oczekujemy od Pana podjęcia pilnych działań prowadzących do:

- zwiększenia wyceny  stawki za jeden punkt na minimum 3,00 zł w zakresie świadczeń NFZ  rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

oraz

- zapewnienia dodatkowych środków pieniężnych w kwocie 1600,00 zł miesięcznie z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenia dla fizjoterapeutów, analogicznie jak miało to miejsce w przypadku pielęgniarek POZ.  

Powyższe żądania uzasadniamy następującymi faktami:  

- prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego finansowane przez NFZ od 10 lat jest niezmiennie wycenione na 1,10 - 1,11 zł za punkt rozliczeniowy.

- daje to kwotę jedynie około 33 zł brutto za 1 godzinę specjalistycznej terapii, podczas gdy wartość rynkowa tożsamej oferty wynosi od 90 do 150 i więcej zł za godzinę, czyli około 3–5 krotnie więcej, 

-od stycznia 2009 roku do stycznia bieżącego roku minimalna płaca brutto wzrosła o 974 zł  z poziomu 1.276 zł do 2.250 zł , za czym nie poszło żadne finansowanie wspierające podmioty lecznicze funkcjonujące w ramach systemu ochrony zdrowia w ww. zakresie,

  -uchwalona 13.09.2018 ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych również nie ma żadnego pokrycia w zwiększonych nakładach  finansowych ze strony Państwa,  

-standardy świadczenia rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego stawiają wysokie wymagania podmiotom leczniczym w zakresie zatrudniania odpowiedniej kadry specjalistów (tak co do wymiaru etatów jak i wykształcenia)

– brak środków na zapewnienie godziwego wynagrodzenia skutkuje poszukiwaniem przez specjalistów pracy w sektorze usług komercyjnych i w efekcie nasilonym odpływem z placówek pracowników, w tym w szczególności fizjoterapeutów, 

-powyższe stanowi realne zagrożenie dla funkcjonowania istniejącej sieci podmiotów leczniczych oferujących bezpłatną rehabilitację dzieciom i młodzieży w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez zmniejszenie liczby osób wykonujących zawód fizjoterapeuty w tych podmiotach , a w efekcie zmniejszenie dostępności do świadczeń dla dzieci i młodzieży najbardziej niepełnosprawnych,  

-aby móc wykonywać swoją pracę spełniając wymagane standardy i odpowiadając na zmieniające się potrzeby naszych pacjentów jako fizjoterapeuci stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe co stanowi duże obciążenie dla naszych budżetów, na przykład kurs podstawowy NDT Bobath niezbędny do pracy z małymi dziećmi kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, 

-ponadto należy nadmienić, że w latach 2009 - 2019 wzrosły także wszelkie nośniki cenotwórcze wpływające na bieżące utrzymanie podmiotów leczniczych, na przykład koszt energii elektrycznej wzrósł o ponad 60%, przy czym podkreślamy ponownie:  cena za punkt rozliczeniowy jest niezmienna od 10 lat.        

Szanowny Panie Ministrze          

Stoimy na stanowisku, że aktualna sytuacja jest krytyczna dla wykonywanego przez nas zawodu fizjoterapeuty. Z jednej strony wprowadzane są regulacje ułatwiające pracę pojedynczym fizjoterapeutom, z drugiej zaś brak jest konkretnych propozycji i rozwiązań dotyczących szerokiego grona fizjoterapeutów pracujących w zespołach w specjalistycznych placówkach niepublicznych i publicznych realizujących świadczenia wymagające wieloprofilowości. Realizujemy się w naszej pracy, wykonujemy ją  z pełnym zaangażowaniem dla naszych pacjentów, stale też podnosimy nasze kwalifikacje. Jednocześnie z powodu wieloletniego niedofinansowania placówek, w których pracujemy i poziomu naszych wynagrodzeń wykonując tak ważny zawód medyczny czujemy się dyskryminowani jako specjaliści, niedoceniani, nierówno traktowani. Rehabilitacja dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnościami, którą realizujemy prowadzi w efekcie do lepszej jakości ich życia. Pomagamy naszym pacjentom w dążeniu  do osiągnięcia najlepszego  z możliwych poziomu funkcjonowania, samodzielności i niezależności  w codziennym życiu,  co jest korzyścią indywidualną, korzyścią ich rodzin a także Państwa. Rehabilitacja podjęta wcześnie i w niezbędnym wymiarze , w dorosłym życiu rodzi potencjalne, konkretne oszczędności i obniża koszty Państwa, związane z  leczeniem farmakologicznym, hospitalizacją czy biernością zawodową tych osób w przyszłości.    

Szanowny Panie Ministrze   Zwracamy się do Pana o szybkie podjęcie kroków w celu zmiany istniejącej sytuacji. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy zdeterminowani w swoich działaniach, zintegrowani z fizjoterapeutami z całej Polski i oczekujemy konkretnych propozycji i zmian systemowych.                                                                                        

               Z poważaniem                                                                                  #FizjoterapeuciRazem


Aleksandra Kamińska    Skontaktuj się z autorem petycji