Petycja do Prezydenta Lublina w sprawie zwolnienia z ośrodka Rozdroża jego twórcy Jana Bernada

Prezydent Lublina

Krzysztof Żuk

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim żalem i zarazem zdziwieniem przyjęliśmy informację, że Jan Bernad, założyciel (wespół z Moniką Mamińską) Fundacji Muzyka Kresów i Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, inicjator wielu międzynarodowych programów, festiwali, uhonorowany wysokimi odznaczeniami podkreślającymi wagę tej działalności, został właśnie z tego ośrodka zwolniony. 

 

Zasługi Jana Bernada dla integracji etnomuzykologii Europy Środkowo-Wschodniej i południowej uważamy za doniosłe i niepodważalne. A integracja ta od samego początku, tj. od wczesnych lat 90. do dziś ogniskuje się wokół głoszonego przez Jana Bernada i Monikę Mamińską postulatu systematycznego przywracania pamięci o muzyce archaicznej i tradycyjnej w jej niezafałszowanym kształcie.

 

Jan Bernad oddziałuje także na kształt współczesnej muzyki i kultury muzycznej, czego wyrazem było powstanie Ośrodka Rozdroża i Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, w zamierzeniu mającego spajać świat muzyki tradycyjnej z muzyką nowoczesną i awangardową.

 

Biorąc to wszystko pod uwagę, stwierdzamy, że niezrozumiała jest dla nas sytuacja, w jakiej znalazł się Jan Bernad, a tym samym status i charakter ośrodka Rozdroża, pozbawionego swego założyciela.

 

Zwracamy się więc do Pana Prezydenta z wielką prośbą o rozwiązanie tej, zapewne skomplikowanej instytucjonalnie, sytuacji w taki sposób, aby Jan Bernad został przywrócony do pracy na takich warunkach, które gwarantowałyby mu realny wpływ na kształt muzycznych projektów ośrodka oraz pozwoliły mu na ich realizację.

 

Byłoby to niewątpliwie rozwiązanie z pożytkiem i dla władz miasta i dla Jana Bernada i dla całego środowiska etnomuzykologów Europy Środkowo-Wschodniej i południowej, a zapewne także dla europejskiej kultury muzycznej.

 

 

 

 

 

 

 
Facebook