Petycja mieszkańców Gołdapi w sprawie zachowania Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Gołdapska Struga

PODMIOT WNOSZĄCY PETYCJĘ:                                                                 

MIESZKAŃCY GOŁDAPI

OSOBA REPREZENTUJĄCA:

MARIOLA ZAMOJSKA i JAROSŁAW WALC

adres e-mail: j.walc@poczta.onet.pl                                        

 

Rada Miejska w Gołdapi

19-500 Gołdap

Pl. Zwycięstwa 14 

 

PETYCJA

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) działając w interesie społecznym na rzecz dobra wspólnego wnosimy o:

-zachowanie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Gołdapska Struga,

-zaprzestanie prowadzenia czynności mających na celu zniesienia ochrony prawnej Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Gołdapska Struga,

-utrzymanie w mocy postanowień prawnych, zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XXVIII/237/2020 z dnia 27 października 2020r.

 

UZASADNIENIE

Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Gołdapska Struga (w skrócie Gołdapska Struga) istnieje od 1999 roku i został  ustanowiony rozporządzeniem Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego, a od 27 października 2020 roku Uchwałą nr XXVlll/237/2020 Rady Miejskiej. Niespełna trzy lata po ww. uchwale znalazły się osoby, które chcą zdjąć ochronę z obszaru Gołdapskiej Strugi uzasadniając swój wniosek utratą pierwotnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych tego terenu.

W istocie, prawna ochrona nie wystarczyła, aby skutecznie chronić cały ten obszar. Inwestycje budowlane prowadzone w ostatnich latach na terenie Gołdapskiej Strugi w niezrozumiały dla nas sposób, stojący w sprzeczności z ww. Uchwałą Rady Miejskiej, przekształciły trwale rzeźbę terenu w części tego obszaru. Jednak szczęśliwie, na przeważającej powierzchni wciąż zachował on swoje pierwotne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Ponadto, obszary zalesione, a w szczególności las wzdłuż Strugi oraz bagna i oczka wodne, łąki, śródpolne zadrzewienia nadal są schronieniem dla wielu gatunków zwierząt i ptaków, w tym gatunków rzadkich. Turyści mogą wciąż podziwiać piękno krajobrazu Gołdapskiej Strugi.

Jeśli zdejmiemy tę ochronę to w szybkim tempie utracimy walory, dzięki którym obszar Konikowa jest atrakcyjny również turystycznie. Niedawno, na przykład, chciano wybudować tu farmę fotowoltaiczną, a obecnie szykowane są działki pod osiedle domków jednorodzinnych. Jedynie ochrona przyrodniczo-krajobrazowa pozwoliła do tej pory uniknąć realizacji tego typu pomysłów.

Nie widzimy żadnego powodu cofania decyzji  Rady Miejskiej sprzed trzech  lat. Fakt jej  istnienia nie ogranicza w niczym właścicieli działek, a jedynie nakazuje im chronić istniejącą tu przyrodę. Jest ona przecież naszym wspólnym dobrem bez względu na stan prawny własności ziemi. Powinnyśmy to rozumieć w szczególności w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych.

Przykładowo, istnienie ochrony prawnej określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi nie zabrania właścicielom działek położonych na chronionym terenie sprzedaży tych działek, jak również budowy domów jednorodzinnych pod warunkiem spełnienia warunków ochrony krajobrazu określonych ww. Uchwałą.

Nie zgadzamy się z tezą, że Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Gołdapska Struga utracił swoje walory przyrodniczo-krajobrazowe. Wielu z nas często przebywa w tym rejonie i zarówno mieszkańcy jak i turyści widzą piękno tego miejsca, którego nie chcą utracić. Na potwierdzenie tych słów przytoczymy fragment pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 22.05.2023r. : „Obszar tej formy ochrony przyrody obejmuje dolinę potoku spływającego ze wschodnich zboczy Gołdapskiej Góry na odcinku ok. 3 km wraz z terenem przyległym. Potok ten zachował swój naturalny przełomowy charakter. Teren zespołu przyrodniczo-krajobrazowego porastają dorodne drzewostany złożone w dużej mierze z dębów, lip, klonów, jesionów i wiązu górskiego. W runie leśnym występuje wiele rzadkich i chronionych roślin, w tym parzydło leśne Aruncus sylvestris. – typowy reliktowy element górski. Występują tu także obszary wodno-błotne. Obszar ten stanowi miejsce występowania wielu gatunków chronionych, w tym ptaków. Należy zatem uznać, że obszar ten posiada dużą wartość przyrodniczą oraz krajobrazową.

Nie zgadzamy się również z tezą, że Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Gołdapska Struga ogranicza właścicieli gruntów do korzystania z podstawowego prawa jakim jest prawo własności. Przypominamy, że prawo własności nie jest prawem absolutnym i podlega ograniczeniom wynikającym choćby z przepisu art. 140 kc. Z przepisu tego wynika, że granice prawa własności wyznaczają ustawy, zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa.

Ponadto polecamy zapoznać się z opinią dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na ten temat zawartą w artykule, który znajduje się pod linkiem: https://profesorskiegadanie.blogspot.com, który stwierdził między innymi że: „Przyrodę chronimy przede wszystkim dla ludzi, dla jakości życia.”

struga2.jpgstruga3.jpgstruga4.jpgstruga5.jpgstruga6.jpgstruga7.jpgstruga11.jpg

 

 

      

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Jarosław Walc będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...