Petycja o ochronę inwestorów indywidualnych spółki AB Inter Rao Lietuva

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Aktywów Państwowych Rzeczpospolitej Polskiej,

Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce,

Piszemy jako inwestorzy indywidualni i sympatycy spółki AB Inter Rao Lietuva, działającej na Litwie, a notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka ta posiadając zróżnicowany akcjonariat, którego 80% należało do dużych podmiotów, 20% miała także notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorzy indywidualni nie mieli możliwości spodziewać się działań prawnych (sankcji) względem spółki, które nie były efektem działalności spółki, ani polskich inwestorów indywidualnych, a jedynie jej głównego akcjonariusza (za pośrednictwem innych podmiotów jest nim rosyjski oligarcha Igor Sieczin). Nie wchodząc w tym momencie w dyskusję o podjęciu sankcji względem jego osoby, uważamy za głęboko niesprawiedliwe, iż sankcjami tymi objęte są także osoby, które podjęły decyzję o zainwestowaniu na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Sankcje te, w praktyce mają skutek niewiele różniący się od konfiskaty majątku, ze względu na drastyczny spadek wartości spółki na skutek zawieszenia jej działalności. Rozumiemy fakt, że inwestycje na giełdzie są działalnością związaną z ryzykiem, niemniej jednak obecna tragiczna sytuacja spółki jest efektem wyłącznie decyzji politycznych związanych z jej głównym (za pośrednictwem łańcucha spółek) akcjonariuszem, nie zaś obiektywnej sytuacji i decyzji ekonomicznych.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośba o podjęcie działań mających na celu ochronę interesów inwestorów indywidualnych posiadających akcje spółki AB Inter Rao Lietuva, poprzez złożenie przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej lub Republiki Litewskiej propozycji odkupu tych akcji, względnie dokonanie tego za pośrednictwem spółki Skarbu Państwa, alternatywnie zaproponowanie innych działań, które pozwalałyby chronić prawo własności i interes inwestorów indywidualnych AB Inter Rao Lietuva.

Z poważaniem,

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Daniel Dylewski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...