Petycja o odwołanie matury ustnej dla absolwentów techników 2023. Apel do Ministra Edukacji i Nauki, pana Przemysława Czarnka.

  1. Apelujemy o przedłużenie dostosowań egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - techników ( Formuła 2015 ) na rok 2023. Petycja dotyczy zwolnienia maturzystów z techników z obowiązku zdawania egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego w roku 2023.    

Rówieśnicy przyszłorocznych maturzystów, urodzeni w 2003, absolwenci liceów 2022, nie zdają ustnych egzaminów maturalnych. Jeśli rzeczywiście promowane jest szkolnictwo zawodowe, to nie powinno to się odbywać przez dokładanie obowiązków uczniom techników i niesprawiedliwe ich traktowanie w stosunku do rówieśników. Absolwenci techników mają za sobą trudne egzaminy zawodowe, uczą się oprócz wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, także przedmiotów zawodowych. Wybrali technika ze względu na zawód, nie planowali kariery jako humaniści.     

Egzaminy ustne nie są brane pod uwagę nawet w rekrutacji na polonistykę czy studia lingwistyczne.    

Nauczanie zdalne zajęło uczniom techników dokładnie tyle samo czasu, co uczniom liceów- dwa lata.   W nauczaniu zdalnym nie było sytuacji bezpośredniego mówienia “twarzą w twarz”, nie było możliwości ćwiczenia mówienia w grupach, w parach, bezpośrednich prezentacji przed klasą. W wielu osobach konieczność wypowiadania się przed innymi budzi teraz silny lęk, stres.     

Praca zdalna zajmowała dużo więcej czasu niż stacjonarna. W związku z tym przeprowadzenie ćwiczeń do egzaminu ustnego zajmowałoby dużo więcej czasu, tym samym, zmniejszając ilość czasu na pozostałe ćwiczenia dotyczące czytania, słuchania itd. Dominowały ćwiczenia dotyczące pisania, czytania ze zrozumieniem itp. Znacznie mniej było ćwiczeń w mówieniu. Efektywność nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest znacząco niższa, niż prowadzonego w sposób tradycyjny, co wielokrotnie było przez Pana Ministra podkreślane w oficjalnych wypowiedziach. W konsekwencji, nawet przy wysokich kompetencjach nauczycieli i zaangażowaniu uczniów, nie jest możliwe wyrównanie zaległości nagromadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii COVID-19 w przedmaturalnym – z reguły krótszym - roku szkolnym 2022/2023.             

Przyczyną mniejszej efektywności w nauce zdalnej bywały też trudności techniczne. długa izolacja nasiliła kłopoty w relacjach interpersonalnych. Wielu uczniów ma bariery w kontaktach międzyludzkich, izolują się, a mówienie jest dla nich ogromnym stresem. Niektórzy będą musieli skorzystać z pomocy psychologa czy psychiatry, by być w stanie znieść stres związany z ustną odpowiedzią na egzaminie. Potrzeba dłuższego czasu, by takie osoby przełamały się do wystąpień publicznych.         

Uczniowie techników mają mniej godzin nauczania przedmiotu - przydział jest pozornie taki sam, ale część nie jest realizowana przez praktyki, część nie jest dostatecznie wyćwiczona w domu, gdyż uczniowie techników muszą przygotowywać się do większej ilości przedmiotów (również do zawodowych).        

Uczniowie urodzeni w 2003 r. są z tak zwanego podwójnego rocznika. Przeżywali ogromny stres związany z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Teraz stresuje ich dodatkowo perspektywa matury ustnej, której nie zdają ich rówieśnicy z liceów.      

W wygaszanych gimnazjach nauczyciele często rezygnowali z pracy, niektórych z nas uczyły osoby z innych szkół, które nigdy nie pracowały w gimnazjach. To powodowało pewne zaległości już wtedy.       

Następnie już w szkole ponadgimnazjalnej - w przypadku uczniów mających trudności w nauce, nie mieli oni możliwości powtarzania klasy- brak promocji skutkował utratą dwóch lat- rozpoczęciem nauki w szkole ponadpodstawowej. Nie można też w przypadku trudności zmienić technikum na liceum, bo uczniowie klasy trzeciej musieliby uczęszczać do klasy drugiej (a druga ponadgimnazjalna nie istnieje). 

Dodatkowo podkreślamy, że brak zastosowania takich samych zasad w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego dla tego samego rocznika abiturientów złamałoby zasadę równego traktowania uczniów w zakresie oświaty i dostępu do szkolnictwa wyższego określonej w art. 70 ust. 4 w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.       

Do tego dokłada się życie w ciągłym cieniu pandemii, a ostatnio wojny. 

Apelujemy do pana Ministra Edukacji i Nauki o odwołanie matur ustnych także dla absolwentów techników 2023 roku ze szkół ponadgimnazjalnych. 


Alicja Rojek, Oliwia Chudzik, Piotr Hertrampf, Igor Ślusarz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Alicja Rojek, Oliwia Chudzik, Piotr Hertrampf, Igor Ślusarz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...